12.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 236/178


Сряда, 16 юни 2010 г.
Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Одобрение - повторно сезиране)

Европейският парламент,

като взе предвид проекта за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз (08612/2010),

като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM (2009)0326),

като взе предвид позицията си от 20 октомври 2009 г. (1),

като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665 и COM(2010)0147),

като взе предвид член 194, параграф 2 и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът поиска одобрението на Парламента (C7-0109/2010),

като взе предвид член 59, параграф 3, член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

като взе предвид препоръката на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0176/2010),

1.

Одобрява сключването на устава;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


(1)  Приети текстове, P7_TA(2009)0030.