21.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 495/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 109/2007 muuttamisesta rehun lisäaineen monesiumnatriumin koostumuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa rehun lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon perusteella.

(2)

Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokkaan kuuluvan monesiumnatriumin käyttö broilerien ja kalkkunoiden rehun lisäaineena hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 109/2007 (2) kymmenen vuoden ajaksi.

(3)

Hyväksynnän haltija toimitti hakemuksen monesiumnatriumin hyväksynnän muuttamiseksi kyseisen rehun lisäaineen uuden formulaatin osalta. Hakemuksen tueksi toimitettiin asiaa koskevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 1 päivänä helmikuuta 2011 antamassaan lausunnossa (3), että tämän lisäaineen uuden formulaatin käyttö broilerien ja kalkkunoiden ruokinnassa ei lisää eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia vaaroja ja että lisäaine on tehokas kokkidioosin torjunnassa. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 109/2007 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 109/2007 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 31, 6.2.2007, s. 6.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(2):2009.


LIITE

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäis-pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Väliaikainen jäämien enimmäismäärä (MRL) asianomaisessa eläinperäisessä elintarvikkeessa

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensiininatrium

(Coxidin)

 

Lisäaineen koostumus

 

Tekninen aine monensiininatrium, joka vastaa monensiinin aktiivisuutta: 25 %

 

Perliitti: 15 % – 20 %

 

Vehnäleseet: 55–60 %

 

Tehoaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonnensis -organismin tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, 28682, LMG S-19095 jauheena.

Vaikuttavien aineiden koostumus

 

Monensiini A: vähintään 90 %

 

Monesiini A + B: vähintään 95 %

 

Monesiini C: 0,2–0,3 %

 

Analyysimenetelmä  (1)

Tehoaineen määritysmenetelmä: korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC), kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja mittaus UV-aallonpituusalueella (λ = 520 nm).

Broilerit

100

125

1.

Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta

2.

Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen esiseoksena.

3.

Monensiininatriumin suurin sallittu annos täydennysrehussa:

625 mg/kg broilereille

500 mg/kg kalkkunoille.

4.

Monensiininatriumia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin.

5.

Käyttöohjeessa on oltava merkintä:

”Vaarallista hevoseläimille. Rehu sisältää ionoforin: vältettävä tiamuliinin samanaikaista antoa ja tarkkailtava mahdollisia haitallisia vaikutuksia käytettäessä samanaikaisesti muiden lääkeaineiden kanssa.”

6.

Käytettävä soveltuvia suojavaatteita, käsineitä ja silmä-/kasvosuojusta. Jos tiloissa ei ole tehokasta ilmanvaihtoa, käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia.

6.2.2017

25 μg monensiininatriumia / kg tuoretta nahkaa + rasvaa.

8 μg monensiininatriumia / kg tuoretta maksaa, tuoreita munuaisia ja tuoretta lihasta.

Kalkkunat

16 viikkoa

60

100

51701

Huvepharma NV Belgium

Monensiininatrium

(Coxidin)

 

Lisäaineen koostumus

 

Tekninen aine monensiininatrium, joka vastaa monensiinin aktiivisuutta: 25 %

 

Perliitti: 15 % – 20 %

 

Kalsiumkarbonaatti: qs. 100 %

 

Tehoaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonnensis -organismin tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, 28682, LMG S-19095 jauheena.

Vaikuttavien aineiden koostumus

 

Monensiini A: vähintään 90 %

 

Monesiini A + B: vähintään 95 %

 

Monesiini C: 0,2–0,3 %

 

Analyysimenetelmä  (1)

Tehoaineen määritysmenetelmä: korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC), kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja mittaus UV-aallonpituusalueella (EN ISO 14183:2008 -standardin mukainen vakiomenetelmä).

Broilerit

100

125

1.

Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta

2.

Lisäaine on sekoitettava rehuseokseen rakeistettuna esiseoksena.

3.

Monensiininatriumia ei saa sekoittaa muihin kokkidiostaatteihin.

4.

Käyttöohjeessa on oltava merkintä:

”Vaarallista hevoseläimille. Rehu sisältää ionoforin: vältettävä tiamuliinin samanaikaista antoa ja tarkkailtava mahdollisia haitallisia vaikutuksia käytettäessä samanaikaisesti muiden lääkeaineiden kanssa.”

5.

Käytettävä soveltuvia suojavaatteita, käsineitä ja silmä-/kasvosuojusta. Jos tiloissa ei ole tehokasta ilmanvaihtoa, käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia.

10.6.2021

25 μg monensiininatriumia / kg tuoretta nahkaa + rasvaa.

8 μg monensiininatriumia / kg tuoretta maksaa, tuoreita munuaisia ja tuoretta lihasta.

Kalkkunat

16 viikkoa

60

100


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.”