21.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 495/2011,

20. mai 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 109/2007 seoses söödalisandi monensiinnaatriumi koostisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 on ette nähtud võimalus muuta söödalisandi luba loaomaniku taotlusel ja vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) arvamusele.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 109/2007 (2) anti kümneks aastaks luba kasutada oktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide gruppi kuuluvat monensiinnaatriumi broilerkanade ja kalkunite söödalisandina.

(3)

Loaomanik esitas taotluse monensiinnaatriumi kasutusloa muutmiseks seoses uue koostisosa lisamisega söödalisandi koostisesse. Taotluse toetuseks esitati vastavad andmed.

(4)

Toiduohutusamet jõudis oma 1. veebruari 2011. aasta arvamuses (3) järeldusele, et selle söödalisandi uue koostise kasutamine broilerkanadel ja kalkunitel ei põhjusta täiendavaid probleeme loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et see on tõhus vahend koktsidioosi tõrjeks. Toiduohutusamet kinnitas ka aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas, mille oli esitanud määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud söödalisandite referentlabor.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Määrust (EÜ) nr 109/2007 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 109/2007 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 31, 6.2.2007, lk 6.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(2):2009.


LISA

„LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanduslik nimetus)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Ajutised jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus

milligrammi toimeainet täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid

51701

Huvepharma NV Belgia

Monensiinnaatrium

(Coxidin)

 

Söödalisandi koostis

 

Tehniline aine monensiinnaatrium, mis vastab monensiini aktiivsusele: 25 %

 

Perliit: 15 % – 20 %

 

Nisukliid 55–60 %

 

Toimeaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonensis’e (28682, LMG S-19095) abil saadud polüeetermonokarboksüülhappe naatriumsool, pulbrina.

Toimeaine koostis

 

Monensiin A: vähemalt 90 %

 

Monensiin A + B: vähemalt 95 %

 

Monensiin C: 0,2–0,3 %

 

Analüüsimeetod  (1)

Analüüsimeetodid toimeaine määramiseks: kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos kolonnijärgsete derivaatide saamisega ja UV-detektoriga (λ = 520 nm).

Broilerkanad

100

125

1.

Kasutamine keelatud vähemalt üks päev enne tapmist.

2.

Lisand tuleb lisada segasöötadesse eelsegus.

3.

Monensiinnaatriumi suurim lubatud kogus täiendsöödas:

625 mg/kg broilerkanade puhul;

500 mg/kg kalkunite puhul.

4.

Monensiinnaatriumi ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega.

5.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Ohtlik hobuslastele. Käesolev sööt sisaldab ionofoori: vältida samaaegset kasutamist koos tiamuliiniga ning jälgida võimalikke kõrvaltoimeid, kui kasutatakse koos muude raviainetega”.

6.

Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid ja silmade või näokaitset. Ruumide ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

6.2.2017

25 μg monensiinnaatriumi märja naha + rasva kilogrammi kohta

8 μg monensiinnaatriumi märja maksa, neerude ja lihaskoe kilogrammi kohta.

Kalkunid

16 nädalat

60

100

51701

Huvepharma NV Belgia

Monensiinnaatrium

(Coxidin)

 

Söödalisandi koostis

 

Tehniline aine monensiinnaatrium, mis vastab monensiini aktiivsusele: 25 %

 

Perliit: 15 % – 20 %

 

Kaltsiumkarbonaat: qs. 100 %

 

Toimeaine

C36H61O11Na

Streptomyces cinnamonensis’e (28682, LMG S-19095) abil saadud polüeetermonokarboksüülhappe naatriumsool, pulbrina.

Toimeaine koostis

 

Monensiin A: vähemalt 90 %

 

Monensiin A + B: vähemalt 95 %

 

Monensiin C: 0,2–0,3 %

 

Analüüsimeetod  (1)

Analüüsimeetodid toimeaine määramiseks: kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos kolonnijärgsete derivaatide saamisega ja UV-VIS detektoriga (EN ISO standardmeetod 14183:2008).

Broilerkanad

100

125

1.

Kasutamine keelatud vähemalt üks päev enne tapmist.

2.

Lisand tuleb lisada segasöötadesse graanulitena eelsegus.

3.

Monensiinnaatriumi ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega.

4.

Kasutusjuhendisse tuleb märkida:

„Ohtlik hobuslastele. Käesolev sööt sisaldab ionofoori: vältida samaaegset kasutamist koos tiamuliiniga ning jälgida võimalikke kõrvaltoimeid, kui kasutatakse koos muude raviainetega”.

5.

Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid ja silmade või näokaitset. Ruumide ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

10.6.2021

25 μg monensiinnaatriumi märja naha + rasva kilogrammi kohta

8 μg monensiinnaatriumi märja maksa, neerude ja lihaskoe kilogrammi kohta.

Kalkunid

16 nädalat

60

100


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”