2.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 28 november 2014

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Tyskland

[delgivet med nr C(2014) 9112]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2014/864/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inklusive fjäderfä. Infektioner med aviära influensavirus hos tamfjäderfä orsakar två huvudformer av denna sjukdom som har olika virulens. Den lågpatogena formen orsakar vanligen endast milda symtom, medan den högpatogena leder till mycket hög dödlighet hos de flesta fjäderfäarter. Sjukdomen kan ha en mycket stark inverkan på lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen.

(2)

Aviär influensa förekommer huvudsakligen hos fåglar, men under vissa omständigheter även hos människor, även om risken i allmänhet är mycket låg.

(3)

Vid utbrott av aviär influensa finns det risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls. Till följd av detta kan agenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater och till tredjeländer via handel med levande fåglar eller produkter från dem.

(4)

I rådets direktiv 2005/94/EG (3) anges vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidig upptäckt av aviär influensa samt de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av sjukdomen hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap. Enligt det direktivet ska skydds- och övervakningszoner upprättas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa.

(5)

Till följd av att Tyskland den 5 november 2014 anmälde ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i en anläggning för slaktkalkoner i kommunen Heinrichswalde i distriktet Vorpommern-Greifswald i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, antogs kommissionens genomförandebeslut 2014/778/EU (4).

(6)

I genomförandebeslut 2014/778/EU föreskrivs att de skydds- och övervakningszoner som Tyskland upprättat i enlighet med direktiv 2005/94/EG ska omfatta åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningszoner i bilagan till det genomförandebeslutet. Genomförandebeslut 2014/778/EU ska tillämpas till och med den 22 december 2014.

(7)

De tillfälliga skyddsåtgärder som vidtogs efter utbrottet i Tyskland har granskats i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

(8)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med den berörda medlemsstaten fastställa de skydds- och övervakningszoner som Tyskland upprättat och hur länge denna regionalisering ska gälla. Dessutom bör gränserna för de områden som anges i bilagan till genomförandebeslut 2014/778/EU ändras något för att utvidga övervakningszonen och för att ta större hänsyn till vissa administrativa gränser i medlemsstaten.

(9)

Av tydlighetsskäl bör genomförandebeslut 2014/778/EU upphävas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tyskland ska se till att de skydds- och övervakningszoner som upprättats i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2005/94/EG omfattar åtminstone de områden som anges i delarna A och B i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Genomförandebeslut 2014/778/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2014.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/778/EU av den 6 november 2014 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Tyskland (EUT L 325, 8.11.2014, s. 26).


BILAGA

DEL A

Skyddszon som avses i artikel 1:

ISO Landskod

Medlemsstat

Kod

(om sådan finns)

Namn

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29 i direktiv 2005/94/EG)

DE

Tyskland

Postnr

Område

1.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17379

Kommunen Heinrichswalde

 

 

 

17335

Staden Strasburg, inklusive delen Neuensund

 

 

 

17379

Kommunen Wilhelmsburg, inklusive delen Mühlenhof

 

 

 

17379

Ett område i kommunen Rothemühl med en bredd på ca 1 800 m längs med kommunens norra, västra och södra gräns

 

DEL B

Övervakningszon som avses i artikel 1:

ISO Landskod

Medlemsstat

Kod

(om sådan finns)

Namn

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

DE

Tyskland

Postnr

Område

10.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17099

Kommunen Galenbeck

 

 

 

17337

Kommunen Schönhausen

 

 

 

17098

Kommunen Friedland, inklusive skogsområdet i Heinrichswalde

 

 

 

17349

Kommunen Schönbeck, inklusive skogsområdet i Rattey

 

 

 

17349

Kommunen Voigtsdorf, inklusive området vid grustäkten

 

 

 

17379

Kommunen Wilhelmsburg, inklusive delarna

Eichhof

Eichhof bostadsområde

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Staden Strasburg, inklusive delarna Gehren och Schwarzensee med områdena Rosenthal och Klepelshagen

Staden Strasburg, inklusive delarna

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee bostadsområde

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Kommunen Altwigshagen, inklusive delarna Altwigshagen och Demnitz

 

 

 

17309

Kommunen Jatznick, inklusive delarna

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, inklusive delen Ferdinandshof

 

 

 

17358

Staden Torgelow, inklusive delen Heinrichsruh

 

 

 

17337

Kommunen Groß Luckow

 

 

 

17379

Kommunen Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Kommunen Uckerland, inklusive delarna Hansfelde och Wismar. Området avgränsas åt öster, norr och väster av gränsen mellan delstaten Brandenburg och delstaten Mecklenburg-Vorpommern och åt söder av motorväg A20