2.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/56


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 28. novembra 2014

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Nemčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9112)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/864/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri pticah, vključno s perutnino. Okužba domače perutnine z virusi aviarne influence povzroča dve glavni obliki navedene bolezni, ki se ločita po virulenci. Nizkopatogena oblika na splošno povzroča samo blage simptome, medtem ko visokopatogena oblika povzroča visoko umrljivost pri večini vrst perutnine. Navedena bolezen lahko resno vpliva na donosnost reje perutnine.

(2)

Aviarna influenca prizadene predvsem ptice, vendar se lahko z njo v nekaterih okoliščinah okužijo tudi ljudje, čeprav je tveganje na splošno zelo nizko.

(3)

Ob izbruhu aviarne influence obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva, kjer gojijo perutnino ali druge ptice v ujetništvu. Posledično se lahko s trgovino z živimi pticami ali njihovimi proizvodi razširi tudi iz ene države članice v drugo državo članico ali v tretje države.

(4)

Direktiva Sveta 2005/94/ES (3) določa nekatere preventivne ukrepe v zvezi z nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence ter minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati v primeru izbruha navedene bolezni pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu. Navedena direktiva določa vzpostavitev okuženih in ogroženih območij v primeru izbruha visokopatogene aviarne influence.

(5)

Potem ko je Nemčija 5. novembra 2014 Komisijo obvestila o izbruhu visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 na gospodarstvu za pitanje puranov v občini Heinrichswalde v okrožju Vorpommern-Greifswald v zvezni deželi Mecklenburg-Vorpommern, je Komisija sprejela Izvedbeni sklep 2014/778/EU (4).

(6)

Izvedbeni sklep 2014/778/EU določa, da morajo okužena in ogrožena območja, ki jih je vzpostavila Nemčija, v skladu z Direktivo 2005/94/ES obsegati vsaj območja, navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu. Izvedbeni sklep 2014/778/EU se uporablja do 22. decembra 2014.

(7)

Začasni zaščitni ukrepi, ki so bili uvedeni po izbruhu v Nemčiji, so bili pregledani v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo.

(8)

Za preprečitev kakršnih koli nepotrebnih motenj za trgovino v Uniji in v izogib tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Nemčijo opredeliti okužena in ogrožena območja v navedeni državi članici ter določiti trajanje navedene regionalizacije. Poleg tega je treba meje območij iz Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/778/EU nekoliko spremeniti za razširitev ogroženega območja in za boljše upoštevanje nekaterih upravnih omejitev v navedeni državi članici.

(9)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Izvedbeni sklep 2014/778/EU razveljaviti.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nemčija zagotovi, da okužena in ogrožena območja, vzpostavljena v skladu s členom 16(1) Direktive 2005/94//ES, obsegajo vsaj območja, ki so navedena kot okužena in ogrožena območja v delih A in B Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep 2014/778/EU se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 28. novembra 2014

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/778/EU z dne 6. novembra 2014 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Nemčiji (UL L 325, 8.11.2014, str. 26).


PRILOGA

DEL A

Okuženo območje, kot je navedeno v členu 1:

ISO oznaka države

Država članica

Oznaka

(če je na voljo)

Ime

Uporaba do datuma v skladu s členom 29 Direktive 2005/94/ES

DE

Nemčija

Poštna številka

Območje zajema:

1.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17379

občina Heinrichswalde

 

 

 

17335

mesto Strasbourg, vključno s predelom Neuensund

 

 

 

17379

občina Wilhelmsburg, vključno s predelom Mühlenhof

 

 

 

17379

območje občine Rothemühl s približno širino 1 800 m ob severni, zahodni in južni meji navedene občine

 

DEL B

Ogroženo območje, kot je navedeno v členu 1:

ISO oznaka države

Država članica

Oznaka

(če je na voljo)

Ime

Uporaba do datuma v skladu s členom 31 Direktive 2005/94/ES

DE

Nemčija

Poštna številka

Območje zajema:

10.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17099

občina Galenbeck

 

 

 

17337

občina Schönhausen

 

 

 

17098

občina Friedland, vključno z območjem gozda Heinrichswalde

 

 

 

17349

občina Schönbeck, vključno z območjem gozda Rattey

 

 

 

17349

občina Voigtsdorf, vključno z območjem peskokopa

 

 

 

17379

občina Wilhelmsburg, vključno z naslednjimi predeli:

Eichhof

naselje Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

mesto Strasbourg, vključno s predeloma Gehren in Schwarzensee z območjema Rosenthal in Klepelshagen

mesto Strasbourg, vključno z naslednjimi predeli:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

naselje Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

občina Altwigshagen, vključno s predeloma Altwigshagen in Demnitz

 

 

 

17309

občina Jatznick, vključno z naslednjimi predeli:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, vključno s predelom Ferdinandshof

 

 

 

17358

mesto Torgelow, vključno s predelom Heinrichsruh

 

 

 

17337

občina Groß Luckow

 

 

 

17379

občina Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

občina Uckerland, vključno s predeloma Hansfelde in Wismar; to območje je na vzhodu, severu in zahodu omejeno z mejo med deželama Brandenburg in Mecklenburg-Vorpommern, na jugu pa z avtocesto A 20