2.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. novembra 2014

o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Nemecku

[oznámené pod číslom C(2014) 9112]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2014/864/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Aviárna influenza je infekčná vírusová choroba u vtáctva vrátane hydiny. Infekcie vyvolané vírusmi aviárnej influenzy u domácej hydiny spôsobujú dve hlavné formy tejto choroby, ktoré sa rozlišujú podľa ich virulencie. Nízkopatogénna forma sa zvyčajne prejavuje miernymi príznakmi, zatiaľ čo vysokopatogénna forma spôsobuje u väčšiny druhov hydiny veľmi vysoký úhyn. Uvedená choroba môže mať vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny.

(2)

Aviárna influenza sa vyskytuje hlavne u vtáctva, ale za určitých okolností sa infekcie môžu vyskytnúť aj u ľudí, hoci riziko je vo všeobecnosti veľmi nízke.

(3)

V prípade výskytu ohniska aviárnej influenzy existuje riziko, že pôvodca choroby sa môže rozšíriť do iných chovov hydiny alebo ostatných vtákov chovaných v zajatí. Preto sa môže prenášať z jedného členského štátu do druhého členského štátu alebo do tretích krajín prostredníctvom obchodu so živým vtáctvom alebo s produktmi z neho.

(4)

V smernici Rady 2005/94/ES (3) sa stanovujú určité preventívne opatrenia v súvislosti s dohľadom nad aviárnou influenzou a s jej včasným zistením a minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska tejto choroby u hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí. V uvedenej smernici sa stanovuje zriadenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu v prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

(5)

Po tom, ako Nemecko oznámilo výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chove výkrmových moriek v obci Heinrichswalde v okrese Vorpommern-Greifswald v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, 5. novembra 2014, prijala Komisia vykonávacie rozhodnutie 2014/778/EÚ (4).

(6)

Vo vykonávacom rozhodnutí 2014/778/EÚ sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré zriadilo Nemecko v súlade so smernicou 2005/94/ES, majú zahŕňať aspoň oblasti uvedené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu ako ochranné pásma a pásma dohľadu. Vykonávacie rozhodnutie 2014/778/EÚ sa má uplatňovať do 22. decembra 2014.

(7)

Prechodné ochranné opatrenia zavedené v následnosti na výskyt ohniska v Nemecku boli preskúmané v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(8)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a zabrániť prijatiu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné vymedziť ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v Nemecku na úrovni Únie v spolupráci s uvedeným členským štátom a stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie. Okrem toho je potrebné pozmeniť hranice oblastí uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/778/EÚ tak, aby sa rozšírilo pásmo dohľadu a vo väčšej miere zohľadnili určité administratívne hranice v danom členskom štáte.

(9)

V záujme prehľadnosti je vhodné vykonávacie rozhodnutie 2014/778/EÚ zrušiť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nemecko zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 2005/94/ES zahŕňali aspoň tie oblasti, ktoré sú uvedené v častiach A a B prílohy k uvedenému rozhodnutiu ako ochranné pásma a pásma dohľadu.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2014/778/EÚ sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Nemeckej spolkovej republike.

V Bruseli 28. novembra 2014

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/778/EÚ zo 6. novembra 2014 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N8 v Nemecku (Ú. v. EÚ L 325, 8.11.2014, s. 26).


PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásmo uvedené v článku 1:

ISO kód krajiny

Členský štát

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

Dátum skončenia uplatňovania v súlade s článkom 29 smernice 2005/94/ES

DE

Nemecko

PSČ

Oblasť zahŕňa:

1.12.2014

 

 

Meklenbursko-Predpomoransko

 

 

 

 

17379

Obec Heinrichswalde

 

 

 

17335

Mesto Strasburg vrátane časti Neuensund

 

 

 

17379

Obec Wilhelmsburg vrátane časti Mühlenhof

 

 

 

17379

Oblasť obce Rothemühl s dĺžkou približne 1 800 m pozdĺž severných, západných a južných hraníc tejto obce

 

ČASŤ B

Pásmo dohľadu uvedené v článku 1:

ISO kód krajiny

Členský štát

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

Dátum skončenia uplatňovania v súlade s článkom 31 smernice 2005/94/ES

DE

Nemecko

PSČ

Oblasť zahŕňa:

10.12.2014

 

 

Meklenbursko-Predpomoransko

 

 

 

 

17099

Obec Galenbeck

 

 

 

17337

Obec Schönhausen

 

 

 

17098

Obec Friedland vrátane oblasti pokrytej lesom Heinrichswalde

 

 

 

17349

Obec Schönbeck vrátane oblasti pokrytej lesom Rattey

 

 

 

17349

Obec Voigtsdorf vrátane oblasti štrkoviska

 

 

 

17379

Obec Wilhelmsburg vrátane častí:

Eichhof

obytná štvrť Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Mesto Strasburg vrátane častí Gehren a Schwarzensee s oblasťami Rosenthal a Klepelshagen

Mesto Strasburg vrátane častí:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

obytná štvrť Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Obec Altwigshagen vrátane častí Altwigshagen a Demnitz

 

 

 

17309

Obec Jatznick vrátane častí:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof vrátane časti Ferdinandshof

 

 

 

17358

Mesto Torgelow vrátane časti Heinrichsruh

 

 

 

17337

Obec Groß Luckow

 

 

 

17379

Obec Rothemühl

 

 

 

Brandenbursko

 

 

 

 

17337

Obec Uckerland vrátane častí Hansfelde a Wismar. Táto oblasť je z východu, severu a západu vymedzená hranicou spolkovej krajiny Brandenbursko so spolkovou krajinou Meklenbursko-Predpomoransko a z juhu diaľnicou A 20.