2.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 28 listopada 2014 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9112)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/864/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli drobiu.

(2)

Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie.

(3)

W przypadku wystąpienia grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których hoduje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu żywym ptactwem lub jego produktami, może on rozprzestrzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie.

(4)

Dyrektywa 2005/94/WE (3) określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(5)

Po zgłoszeniu przez Niemcy wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym hodowane są indyki rzeźne, w gminie Heinrichswalde, okręg Vorpommern-Greifswald w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w dniu 5 listopada 2014 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/778/UE (4).

(6)

Decyzja wykonawcza 2014/778/UE stanowi, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzję wykonawczą 2014/778/UE stosuje się do dnia 22 grudnia 2014 r.

(7)

Tymczasowe środki ochronne wprowadzone po wystąpieniu ogniska choroby w Niemczech zostały poddane ocenie przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(8)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także w celu uniknięcia przyjęcia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie ustanowionych w Niemczech obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na poziomie Unii we współpracy z tym państwem członkowskim oraz ustalenie czasu trwania przedmiotowego podziału na obszary. Ponadto granice obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/778/UE należy nieznacznie zmienić w celu powiększenia obszaru zagrożonego, a także w celu lepszego uwzględnienia określonych granic administracyjnych w tym państwie członkowskim.

(9)

W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję wykonawczą 2014/778/UE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niemcy zapewniają, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza 2014/778/UE traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/778/UE z dnia 6 listopada 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (Dz.U. L 325 z 8.11.2014, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo członkowskie

Kod

(jeżeli jest znany)

Nazwa

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 dyrektywy 2005/94/WE

DE

Niemcy

Kod pocztowy

Obszar obejmujący:

1.12.2014

 

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie

 

 

 

 

17379

Gmina Heinrichswalde

 

 

 

17335

Miasto Strasburg wraz z częścią Neuensund

 

 

 

17379

Gmina Wilhelmsburg wraz z częścią Mühlenhof

 

 

 

17379

Obszar gminy Rolhemühl o przybliżonej szerokości 1 800 m wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy tej gminy

 

CZĘŚĆ B

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju

Państwo członkowskie

Kod

(jeżeli jest znany)

Nazwa

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE

DE

Niemcy

Kod pocztowy

Obszar obejmujący:

10.12.2014

 

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie

 

 

 

 

17099

Gmina Galenbeck

 

 

 

17337

Gmina Schönhausen

 

 

 

17098

Gmina Friedland wraz z obszarem lasu w okolicy Heinrichswalde

 

 

 

17349

Gmina Schönbeck wraz z obszarem lasu w okolicy Rattey

 

 

 

17349

Gmina Voigtsdorf wraz z obszarem kopalni żwiru

 

 

 

17379

Gmina Wilhelmsburg wraz z częściami:

Eichhof

Eichhof osada

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Miasto Strasburg wraz z częściami Gehren i Schwarzensee oraz obszarami Rosenthal und Klepelshagen

Miasto Strasburg wraz z częściami:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee osada

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Gmina Altwigshagen wraz z częściami Altwigshagen i Demnitz

 

 

 

17309

Gmina Jatznick wraz z częściami:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof wraz z częścią Ferdinandshof

 

 

 

17358

Miasto Torgelow wraz z częścią Heinrichsruh

 

 

 

17337

Gmina Groß Luckow

 

 

 

17379

Gmina Rothemühl

 

 

 

Brandenburgia

 

 

 

 

17337

Gmina Uckerland wraz z częściami Hansfelde i Wismar Obszar ten jest ograniczony od wschodu, północy i zachodu granicą kraju związkowego Brandenburgia z krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, a od południa autostradą A 20.