2.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/56


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2014

tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9112)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/864/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aviaire influenza is een virale infectieziekte bij vogels, waaronder pluimvee. Infecties met aviaire-influenzavirussen bij gedomesticeerd pluimvee veroorzaken twee hoofdvormen van de ziekte met een verschillende virulentie. De laagpathogene vorm leidt in de regel slechts tot milde symptomen, terwijl de hoogpathogene vorm bij de meeste pluimveesoorten een zeer hoge sterfte veroorzaakt. Die ziekte kan ernstige gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de pluimveehouderij.

(2)

Aviaire influenza wordt vooral bij vogels aangetroffen, maar onder bepaalde omstandigheden kan de infectie ook bij mensen voorkomen, al is die kans in de regel erg klein.

(3)

Bij een uitbraak van aviaire influenza bestaat het risico dat de ziekteverwekker wordt verspreid naar andere bedrijven waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden. Dan kan de ziekte zich ook van de ene lidstaat naar de andere of naar derde landen verspreiden door de handel in levende vogels en producten daarvan.

(4)

Richtlijn 2005/94/EG van de Raad (3) bevat bepaalde preventieve maatregelen inzake het toezicht op en de vroegtijdige detectie van aviaire influenza alsook de minimale bestrijdingsmaatregelen die bij een uitbraak van aviaire influenza onder pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels moeten worden genomen. Die richtlijn voorziet in de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden bij een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza.

(5)

Na de kennisgeving door Duitsland van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in een kalkoenmestbedrijf in de gemeente Heinrichswalde in de Landkreis Vorpommern-Greifswald in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern op 5 november 2014, werd Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU van de Commissie (4) vastgesteld.

(6)

Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU bepaalt dat de overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG door Duitsland ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden ten minste de gebieden omvatten die in de lijst van de bijlage bij dat uitvoeringsbesluit als beschermings- en toezichtsgebieden zijn opgenomen. Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU is tot en met 22 december 2014 van toepassing.

(7)

De tijdelijke beschermende maatregelen die zijn ingevoerd na de uitbraak in Duitsland zijn nu beoordeeld door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.

(8)

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten de in Duitsland ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden in samenwerking met die lidstaat op EU-niveau worden vastgesteld en de duur van die regionalisatie worden vastgelegd. Bovendien moeten de grenzen van de gebieden die zijn opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU enigszins worden gewijzigd om het toezichtsgebied uit te breiden en beter rekening te houden met bepaalde administratieve grenzen in die lidstaat.

(9)

Omwille van de duidelijkheid dient Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU te worden ingetrokken.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Duitsland ziet erop toe dat de overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG ingestelde beschermings- en toezichtsgebieden ten minste de gebieden omvatten die in de lijst van de delen A en B van de bijlage bij dit besluit als beschermings- en toezichtsgebieden zijn opgenomen.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 28 november 2014.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2014/778/EU van de Commissie van 6 november 2014 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland (PB L 325 van 8.11.2014, blz. 26).


BIJLAGE

DEEL A

Beschermingsgebied als bedoeld in artikel 1:

ISO-landen-code

Lidstaat

Code

(indien beschikbaar)

Naam

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 2005/94/EG

DE

Duitsland

Postcode

Gebied omvattende:

1.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17379

Gemeente Heinrichswalde

 

 

 

17335

Stad Strasburg met inbegrip van de Ortsteil Neuensund

 

 

 

17379

Gemeente Wilhelmsburg met inbegrip van Mühlenhof

 

 

 

17379

Een gebied van de gemeente Rothemühl van ongeveer 1 800 m breed langs de noordelijke, westelijke en zuidelijke grens van deze gemeente

 

DEEL B

Toezichtsgebied als bedoeld in artikel 1:

ISO-landen-code

Lidstaat

Code

(indien beschikbaar)

Naam

Datum einde geldigheid overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG

DE

Duitsland

Postcode

Gebied omvattende:

10.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17099

Gemeente Galenbeck

 

 

 

17337

Gemeente Schönhausen

 

 

 

17098

Gemeente Friedland met inbegrip van het gebied van het bos van Heinrichswalde

 

 

 

17349

Gemeente Schönbeck met inbegrip van het gebied van het bos van Rattey

 

 

 

17349

Gemeente Voigtsdorf met inbegrip van het gebied van de grindgroeve

 

 

 

17379

Gemeente Wilhelmsburg met inbegrip van de Ortsteilen:

Eichhof

Eichhof Wohnsiedlung

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Stad Strasburg met inbegrip van de Ortsteilen Gehren en Schwarzensee met de Ortsbereichen Rosenthal en Klepelshagen

Stad Strasburg met inbegrip van:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee-Siedlung

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Gemeente Altwigshagen met inbegrip van de Ortsteilen Altwigshagen en Demnitz

 

 

 

17309

Gemeente Jatznick met inbegrip van de Ortsteilen:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof met inbegrip van de Ortsteil Ferdinandshof

 

 

 

17358

Stad Torgelow met inbegrip van de Ortsteil Heinrichsruh

 

 

 

17337

Gemeente Groß Luckow

 

 

 

17379

Gemeente Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Gemeente Uckerland met inbegrip van de Ortsteilen Hansfelde en Wismar. Dit gebied wordt in het oosten, noorden en westen afgebakend door de grens van de deelstaat Brandenburg met de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en in het zuiden door de autosnelweg A 20.