2.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 28. novembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9112)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/864/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu, tostarp mājputnu, infekcijas slimība. Mājputniem inficēšanās ar putnu gripas vīrusiem izraisa divas galvenās minētās slimības formas, kas atšķiras virulences ziņā. Zemi patogēnā forma parasti izraisa tikai vieglus simptomus, savukārt augsti patogēnajai formai ir ļoti augsti mirstības rādītāji vairākumā mājputnu sugu. Minētā slimība var būtiski ietekmēt mājputnu audzēšanas rentabilitāti.

(2)

Putnu gripu galvenokārt konstatē putniem, taču zināmos apstākļos inficēties var arī cilvēki, lai gan risks parasti ir ļoti mazs.

(3)

Putnu gripas uzliesmojuma gadījumā pastāv risks, ka slimības ierosinātājs var izplatīties uz citām saimniecībām, kurās nebrīvē tur mājputnus vai citus putnus. Tādējādi, pārdodot dzīvus putnus vai to produktus, tas var izplatīties no vienas dalībvalsts uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm.

(4)

Padomes Direktīvā 2005/94/EK (3) paredzēti konkrēti profilaktiski pasākumi, kas saistīti ar putnu gripas uzraudzību un savlaicīgu noteikšanu, un obligātie kontroles pasākumi, kas piemērojami minētās slimības uzliesmojuma gadījumā mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Minētā direktīva paredz aizsardzības un uzraudzības zonu izveidi augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā.

(5)

Pēc tam, kad Vācija paziņoja par H5N8 apakštipa augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumu gaļas tītaru audzēšanas saimniecībā Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālajā zemē, Priekšpomerānijas-Greifsvaldes apgabala Heinrichswalde pašvaldībā, 2014. gada 5. novembrī tika pieņemts Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/778/ES (4).

(6)

Īstenošanas lēmumā 2014/778/ES noteikts, ka Vācijas izveidotajās aizsardzības un uzraudzības zonās saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK jāiekļauj vismaz tie apgabali, kas kā aizsardzības un uzraudzības zonas uzskaitīti sarakstā minētā lēmuma pielikumā. Īstenošanas lēmumu 2014/778/ES piemēro līdz 2014. gada 22. decembrim.

(7)

Pagaidu aizsardzības pasākumi, kas tika ieviesti pēc slimības uzliesmojuma Vācijā, tagad ir pārskatīti Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā.

(8)

Lai Savienībā novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, būtu nepieciešams sadarbībā ar Vāciju Savienības līmenī definēt šajā dalībvalstī izveidotās aizsardzības un uzraudzības zonas un noteikt, cik ilgi šāds norobežojums būs spēkā. Turklāt Īstenošanas lēmuma 2014/778/ES pielikumā uzskaitīto apgabalu robežas ir nedaudz jāmaina, lai palielinātu uzraudzības zonu un labāk ņemtu vērā attiecīgās dalībvalsts konkrētas administratīvās robežas.

(9)

Skaidrības labad Īstenošanas lēmums 2014/778/ES būtu jāatceļ.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vācija nodrošina, ka aizsardzības un uzraudzības zonās, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 16. panta 1. punktu, ir iekļauti vismaz tie apgabali, kuri ir minēti šā lēmuma pielikuma A un B daļā kā aizsardzības un uzraudzības zonas.

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/778/ES atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2014. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 6. novembra Īstenošanas lēmums 2014/778/ES par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā (OV L 325, 8.11.2014., 26. lpp.).


PIELIKUMS

A DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā aizsardzības zona:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja pieejams)

Nosaukums

Datums, līdz kuram piemēro saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 29. pantu

DE

Vācija

Pasta indekss

Apgabals, kurā ietilpst:

1.12.2014.

 

 

Mēklenburga-Priekšpomerānija

 

 

 

 

17379

Heinrichswalde pašvaldība

 

 

 

17335

Štrāsburgas pilsēta, ieskaitot tās daļu Neuensund

 

 

 

17379

Wilhelmsburg pašvaldība, ieskaitot tās daļu Mühlenhof

 

 

 

17379

Rothemühl pašvaldības teritorijas daļa aptuveni 1 800 m platumā gar minētās pašvaldības ziemeļu, rietumu un dienvidu robežām

 

B DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā uzraudzības zona:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja pieejams)

Nosaukums

Datums, līdz kuram piemēro saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 31. pantu

DE

Vācija

Pasta indekss

Apgabals, kurā ietilpst:

10.12.2014.

 

 

Mēklenburga-Priekšpomerānija

 

 

 

 

17099

Galenbeck pašvaldība

 

 

 

17337

Schönhausen pašvaldība

 

 

 

17098

Friedland pašvaldība, ieskaitot Heinrichswalder meža teritoriju

 

 

 

17349

Schönbeck pašvaldība, ieskaitot Ratteyer meža teritoriju

 

 

 

17349

Voigtsdorf pašvaldība, ieskaitot grants karjera teritoriju

 

 

 

17379

Wilhelmsburg pašvaldība, ieskaitot šādas daļas:

Eichhof

Eichhof ciemats

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Štrāsburgas pilsēta, ieskaitot tās daļas Gehren un Schwarzensee kopā ar Rosenthal un Klepelshagen teritorijām

Štrāsburgas pilsēta, ieskaitot šādas daļas:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee ciemats

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Altwigshagen pašvaldība, ieskaitot tās daļas Altwigshagen un Demnitz

 

 

 

17309

Jatznick pašvaldība, ieskaitot šādas daļas:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, ieskaitot tās daļu Ferdinandshof

 

 

 

17358

Torgelovas pilsēta, ieskaitot tās daļu Heinrichsruh

 

 

 

17337

Groß Luckow pašvaldība

 

 

 

17379

Rothemühl pašvaldība

 

 

 

Brandenburga

 

 

 

 

17337

Uckerland pašvaldība, ieskaitot tās daļas Hansfelde un Wismar. Šo apgabalu no austrumiem, ziemeļiem un rietumiem norobežo Brandenburgas federālās zemes robeža ar Mēklenburgu-Priekšpomerāniju un no dienvidiem – automaģistrāle A20.