2.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 28 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vokietijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9112)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/864/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

paukščių gripas yra užkrečiama virusinė naminių ir kitų paukščių liga. Paukščių gripo virusų, kuriais užsikrečia naminiai paukščiai, sukelta liga būna dviejų pagrindinių formų, kurios skiriasi pagal virulentiškumą. Mažai patogeniškas virusas paprastai sukelia tik nesunkius simptomus, o labai patogeniško viruso pasekmės yra labai didelis daugelio rūšių naminių paukščių mirtingumas. Ši liga gali turėti labai didelį neigiamą poveikį paukštininkystės sektoriaus pelningumui;

(2)

paukščių gripas dažniausiai diagnozuojamas paukščiams, tačiau tam tikromis aplinkybėmis juo taip pat gali užsikrėsti žmonės, nors pavojus paprastai yra nedidelis;

(3)

kilus paukščių gripo protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus ūkius, kuriuose auginami naminiai paukščiai arba kiti nelaisvėje laikomi paukščiai. Vadinasi, prekiaujant gyvais paukščiais arba jų produktais virusas gali plisti iš vienos valstybės narės į kitas valstybes nares ar į trečiąsias šalis;

(4)

Tarybos direktyvoje 2005/94/EB (3) nustatytos tam tikros prevencinės priemonės, susijusios su paukščių gripo priežiūra ir ankstyvu nustatymu, ir būtiniausios kontrolės priemonės, taikytinos kilus šios naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių ligos protrūkiui. Toje direktyvoje numatyta, kad kilus labai patogeniško paukščių gripo protrūkiui turi būti nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos;

(5)

2014 m. lapkričio 5 d. Vokietijai pranešus apie labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkį, kilusį mėsinių kalakutų ūkyje, esančiame Meklenburgo-Pomeranijos žemės Pomeranijos-Greifsvaldo apskrities Heinrichsvaldės savivaldybės teritorijoje, priimtas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/778/ES (4);

(6)

Įgyvendinimo sprendime 2014/778/ES numatyta, kad apsaugos ir priežiūros zonos, kurias Vokietija nustatė pagal Direktyvą 2005/94/EB, turi apimti bent tas teritorijas, kurios to įgyvendinimo sprendimo priede yra nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos. Įgyvendinimo sprendimas 2014/778/ES taikomas iki 2014 m. gruodžio 22 d.;

(7)

Vokietijoje po ligos protrūkio įgyvendintos laikinosios apsaugos priemonės buvo peržiūrėtos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete;

(8)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, šias Vokietijoje nustatytas apsaugos ir priežiūros zonas būtina apibrėžti Sąjungos lygmeniu bendradarbiaujant su ta valstybe nare ir nustatyti šio skirstymo į regionus trukmę. Be to, siekiant išplėsti priežiūros zoną ir tinkamiau atsižvelgti į tam tikras minėtos valstybės narės administracines ribas, reikia šiek tiek patikslinti Įgyvendinimo sprendimo 2014/778/ES priede išvardytų teritorijų ribas;

(9)

siekiant aiškumo Įgyvendinimo sprendimą 2014/778/ES reikėtų panaikinti;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnio 1 dalį, apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo priedo A ir B dalyse nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/778/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16).

(4)  2014 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/778/ES dėl tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vokietijoje (OL L 325, 2014 11 8, p. 26).


PRIEDAS

A DALIS

Apsaugos zona, kaip nurodyta 1 straipsnyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

Kodas

(jei yra)

Pavadinimas

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 29 straipsnį)

DE

Vokietija

Pašto kodas

Teritorija, kurią sudaro:

2014 12 1

 

 

Meklenburgas-Pomeranija

 

 

 

 

17379

Heinrichswalde savivaldybė

 

 

 

17335

Strasburg miestas, įskaitant Neuensund dalį

 

 

 

17379

Wilhelmsburg savivaldybė, įskaitant Mühlenhof dalį

 

 

 

17379

Maždaug 1 800 m pločio Rothemühl savivaldybės teritorijos dalis, kuri ribojasi su šios savivaldybės šiaurine, vakarine ir pietine ribomis.

 

B DALIS

Priežiūros zona, kaip nurodyta 1 straipsnyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

Kodas

(jei yra)

Pavadinimas

Taikoma iki (pagal Direktyvos 2005/94/EB 31 straipsnį)

DE

Vokietija

Pašto kodas

Teritorija, kurią sudaro:

2014 12 10

 

 

Meklenburgas-Pomeranija

 

 

 

 

17099

Galenbeck savivaldybė

 

 

 

17337

Schönhausen savivaldybė

 

 

 

17098

Friedland savivaldybė, įskaitant Heinrichswalder miško teritoriją

 

 

 

17349

Schönbeck savivaldybė, įskaitant Ratteyer miško teritoriją

 

 

 

17349

Voigtsdorf savivaldybė, įskaitant žvyro karjero teritoriją

 

 

 

17379

Wilhelmsburg savivaldybė, įskaitant šias dalis:

Eichhof

Eichhof gyvenvietę

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Strasburg miestas, įskaitant Gehren ir Schwarzensee dalis bei Rosenthal ir Klepelshagen teritorijas

Strasburg miestas, įskaitant šias dalis:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee gyvenvietę

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Altwigshagen savivaldybė, įskaitant Altwigshagen ir Demnitz dalis

 

 

 

17309

Jatznick savivaldybė, įskaitant šias dalis:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof savivaldybė, įskaitant Ferdinandshof dalį

 

 

 

17358

Torgelow miestas, įskaitant Heinrichsruh dalį

 

 

 

17337

Groß Luckow savivaldybė

 

 

 

17379

Rothemühl savivaldybė

 

 

 

Brandenburgas

 

 

 

 

17337

Uckerland savivaldybė, įskaitant Hansfelde ir Wismar dalis. Šios teritorijos ribos rytuose, šiaurėje ir vakaruose yra Brandenburgo žemės ir Meklenburgo-Pomeranijos žemės siena, o pietuose – greitkelis A20.