2.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/56


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. november 28.)

a Németországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 9112. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/864/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a madarak, többek között a baromfik fertőző vírusos betegsége. A házi baromfi madárinfluenza-vírussal való megfertőződése a betegség két főbb fajtájában jelentkezhet, amelyek virulencia tekintetében eltérőek. Az alacsony patogenitású típus általában csak enyhe tüneteket okoz, míg a magas patogenitású madárinfluenza a legtöbb baromfifaj esetében igen magas elhullási arányt eredményez. E betegség súlyosan érintheti a baromfitenyésztés nyereségességét.

(2)

A madárinfluenza főleg madarak esetében fordul elő, de bizonyos körülmények között a fertőzés megjelenhet embereknél is, bár ennek általában nagyon csekély a kockázata.

(3)

A madárinfluenza kitörésekor fennáll az a veszély, hogy a kórokozó más – baromfitartó vagy egyéb, fogságban élő madarakat tartó – gazdaságokra is átterjed. Ily módon a betegség az élő madarak vagy az azokból előállított termékek kereskedelme útján átterjedhet egyik tagállamról a másikra vagy harmadik országokra.

(4)

A 2005/94/EK tanácsi irányelv (3) megállapít bizonyos, a madárinfluenza megfigyelésével és korai észlelésével kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a baromfi vagy más, fogságban élő madarak körében előforduló madárinfluenza-járvány kitörése esetén alkalmazandó járványvédelmi minimumintézkedéseket. Az említett irányelv magas patogenitású madárinfluenza kitörése esetén védő- és megfigyelési körzetek létesítését írja elő.

(5)

Azt követően, hogy Németország 2014. november 5-én értesítette a Bizottságot arról, hogy egy, a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Vorpommern-Greifswald körzetében található hízópulyka-gazdaságban a H5N8 altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték, a Bizottság elfogadta a 2014/778/EU végrehajtási határozatot (4).

(6)

A 2014/778/EU végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy a Németország által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletben felsorolt védő- és megfigyelési körzeteket magukban kell foglalniuk. A 2014/778/EU végrehajtási határozat 2014. december 22-ig alkalmazandó.

(7)

A Németország által az influenza kitörését követően hozott ideiglenes védintézkedéseket azóta a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében felülvizsgálták.

(8)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok által felállított, indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében szükség van a Németországban létrehozott védő- és megfigyelési körzeteknek a szóban forgó tagállammal együttműködésben, uniós szinten történő meghatározására, valamint az említett régiókba való sorolás időtartamának meghatározására. Emellett a megfigyelési körzetek kiterjesztése és az említett tagállam bizonyos közigazgatási határainak jobb figyelembevétele érdekében szükség van a 2014/778/EU végrehajtási határozat mellékletében felsorolt területek határainak kisebb módosítására.

(9)

Az egyértelműség érdekében a 2014/778/EU végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Németország gondoskodik arról, hogy a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzetek legalább az e határozat mellékletének A. és B. részében felsorolt védő- és megfigyelési körzeteket magukban foglalják.

2. cikk

A 2014/778/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

E határozat címzettje a Németországi Szövetségi Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 28-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2005. december 20-i 2005/94/EK irányelve a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(4)  A Bizottság 2014. november 6-i 2014/778/EU végrehajtási határozata az Németországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védintézkedésekről (HL L 325., 2014.11.8., 26. o.).


MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

ISO országkód

Tagállam

Kód

(ha van)

Elnevezés

Alkalmazás határideje a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének megfelelően

DE

Németország

Irányítószám

A következőket magában foglaló terület:

2014.12.1.

 

 

Mecklenburg-Elő-Pomeránia

 

 

 

 

17379

Heinrichswalde

 

 

 

17335

Strasburg, beleértve Neuensund településrészt

 

 

 

17379

Wilhelmsburg, beleértve Mühlenhof településrészt

 

 

 

17379

Rothemühl település egy területe, hozzávetőleg 1 800 m szélességgel a település északi, nyugati és déli határai mentén

 

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet:

ISO országkód

Tagállam

Kód

(ha van)

Elnevezés

Alkalmazás határideje a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

DE

Németország

Irányítószám

A következőket magában foglaló terület:

2014.12.10.

 

 

Mecklenburg-Elő-Pomeránia

 

 

 

 

17099

Galenbeck

 

 

 

17337

Schönhausen

 

 

 

17098

Friedland, beleértve a Heinrichswalder Forest területét

 

 

 

17349

Schönbeck, beleértve a Ratteyer Forest területét

 

 

 

17349

Voigtsdorf, beleértve a Ratteyer Forest területét

 

 

 

17379

Wilhelmsburg, beleértve a következő településrészeket:

Eichhof

Eichhof settlement

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Strasburg, beleértve Gehren és Schwarzensee településrészeket és Rosenthal és Klepelshagen területeit

Strasburg, beleértve a következő településrészeket:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

Schwarzensee settlement

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Altwigshagen, beleértveAltwigshagen és Demnitz településrészeket is.

 

 

 

17309

Jatznick, beleértve a következő településrészeket:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, Ferdinandshof településrészt is beleértve

 

 

 

17358

Torgelow, beleértve Heinrichsruh településrészt

 

 

 

17337

Groß Luckow

 

 

 

17379

Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Uckerland, Hansfelde és Wismar településrészeket is beleértve A területet keletről, északról és nyugatról Brandenburg tartomány és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány határa, délről pedig az A 20-as autópálya határolja.