2.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/56


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 28. studenoga 2014.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Njemačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9112)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/864/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zarazu domaće peradi virusom influence ptica mogu uzrokovati dva glavna oblika te bolesti koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, dok visokopatogeni oblik uzrokuje visoke stope smrtnosti u većini vrsta peradi. Ta bolest može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva.

(2)

Influenca ptica uglavnom se otkriva kod ptica no u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik općenito vrlo nizak.

(3)

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva u kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Kao rezultat toga može se proširiti iz jedne države članice u druge države članice i treće zemlje trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima.

(4)

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ (3) propisuju se određene preventivne mjere koje se odnose na nadziranje i rano otkrivanje influence ptica te najmanje kontrolne mjere koje se primjenjuju u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se Direktivom osigurava utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica.

(5)

Nakon što je Njemačka 5. studenoga 2014. prijavila izbijanje visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu za tov purica u općini Heinrichswalde, u okrugu Vorpommern-Greifswald u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje, Komisija je donijela Provedbenu odluku 2014/778/EU (4).

(6)

Provedbenom odlukom 2014/778/EU predviđeno je da zaražena i ugrožena područja utvrđena u Njemačkoj u skladu s Direktivom 2005/94/EZ sadržavaju najmanje područja navedena u Prilogu toj Provedbenoj odluci. Provedbena odluka 2014/778/EU primjenjuje se do 22. prosinca 2014.

(7)

Privremene zaštitne mjere uvedene nakon izbijanja te bolesti u Njemačkoj revidirane su u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

(8)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine s Unijom i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, potrebno je definirati zaražena i ugrožena područja utvrđena u Njemačkoj na razini Unije u suradnji s tom državom članicom te utvrditi vrijeme trajanja regionalizacije. Nadalje, granice područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/778/EU potrebno je u manjoj mjeri izmijeniti kako bi se povećalo ugroženo područje i kako bi se bolje uskladile s određenim upravnim granicama u toj državi članici.

(9)

Zbog jasnoće Provedbenu odluku 2014/778/EU trebalo bi staviti izvan snage.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Njemačka osigurava da zaražena i ugrožena područja utvrđena u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ sadržavaju najmanje područja koja su u dijelovima A i B Priloga ovoj Odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja.

Članak 2.

Provedbena odluka 2014/778/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2014.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/778/EU od 6. studenoga 2014. o određenim privremenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Njemačkoj (SL L 325, 8.11.2014., str. 26.).


PRILOG

DIO A

Zaraženo područje kako je utvrđeno u članku 1.:

ISO kôd države

Država članica

Oznaka

(ako je dostupna)

Naziv

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 29. Direktive 2005/94/EZ

DE

Njema-čka

Poštanski broj

Područje kojim se obuhvaća sljedeće:

1.12.2014.

 

 

Mecklenburg-Zapadno Pomorje

 

 

 

 

17379

Općina Heinrichswalde

 

 

 

17335

Grad Strasburg uključujući dio Neuensund

 

 

 

17379

Općina Wilhelmsburg uključujući dio Mühlenhof

 

 

 

17379

Područje općine Rothemühl približne širine 1 800 m duž sjeverne, zapadne i južne granice te općine

 

DIO B

Ugroženo područje kako je utvrđeno u članku 1.:

ISO kôd države

Država članica

Oznaka

(ako je dostupna)

Naziv

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

DE

Njema-čka

Poštanski broj

Područje kojim se obuhvaća sljedeće:

10.12.2014.

 

 

Mecklenburg-Zapadno Pomorje

 

 

 

 

17099

Općina Galenbeck

 

 

 

17337

Općina Schönhausen

 

 

 

17098

Općina Friedland uključujući područje šume Heinrichswalder

 

 

 

17349

Općina Schönbeck uključujući područje šume Ratteyer

 

 

 

17349

Općina Voigtsdorf uključujući područje šljunčare

 

 

 

17379

Općina Wilhelmsburg uključujući dijelove:

Eichhof

naselje Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Grad Strasburg uključujući dijelove Gehren i Schwarzensee s područjima Rosenthal i Klepelshagen

Grad Strasburg uključujući dijelove:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

naselje Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Općina Altwigshagen uključujući dijelove Altwigshagen i Demnitz

 

 

 

17309

Općina Jatznick uključujući dijelove:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof uključujući dio Ferdinandshof

 

 

 

17358

Grad Torgelow uključujući dio Heinrichsruh

 

 

 

17337

Općina Groß Luckow

 

 

 

17379

Općina Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Općina Uckerland uključujući dijelove Hansfelde i Wismar. To je područje na istoku, sjeveru i zapadu ograničeno granicom između pokrajina Brandenburg i Mecklenburg-Zapadno Pomorje, a na jugu autocestom A 20.