2.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 28. november 2014

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Tyskland

(meddelt under nummer C(2014) 9112)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2014/864/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2)

Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3)

Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4)

Rådets direktiv 2005/94/EF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5)

Efter Tysklands underretning om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på en bedrift for slagtekalkuner i kommunen Heinrichswalde i distriktet Vorpommern-Greifswald i delstaten Mecklenburg-Vorpommern den 5. november 2014 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU (4) vedtaget.

(6)

I henhold til gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU skal de beskyttelses- og overvågningszoner, som Tyskland har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til gennemførelsesafgørelsen. Gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU anvendes indtil den 22. december 2014.

(7)

De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført efter udbruddet i Tyskland, er nu blevet behandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(8)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at afgrænse de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Tyskland på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat og fastsætte regionaliseringens varighed. Desuden er det nødvendigt at ændre grænserne for de områder, der er angivet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU, en smule for at udvide overvågningszonen og for at tage bedre hensyn til visse administrative grænser i denne medlemsstat.

(9)

Af hensyn til klarheden bør gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU ophæves.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tyskland påser, at de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatter de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i del A og del B i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2014.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/778/EU af 6. november 2014 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Tyskland (EUT L 325 af 8.11.2014, s. 26).


BILAG

DEL A

Beskyttelseszone, jf. artikel 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis denne foreligger)

Navn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29 i direktiv 2005/94/EF)

DE

Tyskland

Postnr.

Område:

1.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17379

Kommunen Heinrichswalde

 

 

 

17335

Byen Strasburg, herunder den del af byen, der benævnes Neuensund

 

 

 

17379

Kommunen Wilhelmsburg, herunder den del af kommunen, der benævnes Mühlenhof

 

 

 

17379

Et område af kommunen Rothemühl med en anslået bredde på 1 800 m langs kommunens nordlige, vestlige og sydlige grænse

 

DEL B

Overvågningszone, jf. artikel 1:

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis denne foreligger)

Navn

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

DE

Tyskland

Postnr.

Område:

10.12.2014

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

 

 

 

17099

Kommunen Galenbeck

 

 

 

17337

Kommunen Schönhausen

 

 

 

17098

Kommunen Friedland, herunder området Heinrichswalder Wald

 

 

 

17349

Kommunen Schönbeck, herunder området Ratteyer Wald

 

 

 

17349

Kommunen Voigtsdorf, herunder området ved grusgraven

 

 

 

17379

Kommunen Wilhelmsburg, herunder de dele af kommunen, der benævnes:

Eichhof

boligkvarteret Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Byen Strasburg, herunder de dele af byen, der benævnes Gehren og Schwarzensee med områderne Rosenthal og Klepelshagen

Byen Strasburg, herunder de dele af byen, der benævnes:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

boligkvarteret Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Kommunen Altwigshagen, herunder de dele af kommunen, der benævnes Altwigshagen og Demnitz

 

 

 

17309

Kommunen Jatznick, herunder de dele af kommunen, der benævnes:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, herunder den del, der benævnes Ferdinandshof

 

 

 

17358

Byen Torgelow, herunder den del af byen, der benævnes Heinrichsruh

 

 

 

17337

Kommunen Groß Luckow

 

 

 

17379

Kommunen Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Kommunen Uckerland, herunder de dele af kommunen, der benævnes Hansfelde og Wismar. Dette område er mod øst, nord og vest afgrænset af grænsen mellem delstaten Brandenburg og delstaten Mecklenburg-Vorpommern og mod syd af motorvej A 20.