2.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2014 година

относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия

(нотифицирано под номер С(2014) 9112)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/864/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенцата по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения. По този начин той може да се разпространи от една държава членка в други държави членки или в трети държави посредством търговията с живи птици или продукти от тях.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета (3) се определят някои превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат в случай на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. С посочената директива се предвижда създаването на предпазни и надзорни зони в случай на поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(5)

След уведомлението от страна на Германия за поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанство за пуйки за угояване в община Heinrichswalde в областта Vorpommern-Greifswald в провинция Мекленбург-Предна Померания на 5 ноември 2014 г. беше прието Решение за изпълнение 2014/778/ЕС на Комисията (4).

(6)

В Решение за изпълнение 2014/778/ЕС се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени в Германия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват поне зоните, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към посоченото решение за изпълнение. Решение за изпълнение 2014/778/ЕС се прилага до 22 декември 2014 г.

(7)

Временните защитни мерки, въведени вследствие на появата на огнище в Германия, понастоящем се разглеждат в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(8)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети страни на необосновани бариери за търговията, е необходимо предпазните и надзорните зони, създадени в Германия, да бъдат определени на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената държава членка и да се установи продължителността на това разделяне на зони. Освен това следва да се внесат леки промени в границите на зоните, посочени в приложението към Решение за изпълнение 2014/778/ЕС, за да се разшири надзорната зона и да се отчетат в по-добра степен някои административни граници в посочената държава членка.

(9)

От съображения за яснота Решение за изпълнение 2014/778/ЕО следва да бъде отменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Германия гарантира, че предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО, включват най-малко зоните, посочени като предпазни и надзорни зони в части А и Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение за изпълнение 2014/778/ЕС се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2014 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(4)  Решение за изпълнение 2014/778/ЕС на Комисията от 6 ноември 2014 г. относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия (ОВ L 325, 8.11.2014 г., стр. 26.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Предпазна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код

Зона, която включва:

1.12.2014 г.

 

 

Мекленбург-Предна Померания

 

 

 

 

17379

Община Heinrichswalde

 

 

 

17335

Град Страсбург, включително частта Neuensund

 

 

 

17379

Община Wilhelmsburg, включително частта Mühlenhof

 

 

 

17379

Районът на община Rothemüh с приблизителна широчина от 1 800 m по северните, западните и южните граници на тази община

 

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код

Зона, която включва:

10.12.2014 г.

 

 

Мекленбург-Предна Померания

 

 

 

 

17099

Община Galenbeck

 

 

 

17337

Община Schönhausen

 

 

 

17098

Община Friedland, включително районът на гората Heinrichswalder

 

 

 

17349

Община Schönbeck, включително районът на гората Ratteyer

 

 

 

17349

Община Voigtsdorf, включително районът на кариерата за чакъл

 

 

 

17379

Община Wilhelmsburg, включително частите:

Eichhof

селище Eichhof

Fleethof

Friedrichshagen

Grünhof

Johannesberg

Mariawerth

Mittagsberg

Wilhelmsburg

 

 

 

17335

Град Strasburg, включително частите Gehren и Schwarzensee с районите Rosenthal и Klepelshagen

Град Strasburg, включително частите:

Burgwall

Wilhelmslust

Ziegelhausen

селище Schwarzensee

Schönburg

Marienfelde

Karlsfelde

 

 

 

17379

Община Altwigshagen, включително частите Altwigshagen и Demnitz

 

 

 

17309

Община Jatznick, включително частите:

Klein Luckow

Waldeshöhe

Groß Spiegelberg

 

 

 

17379

Ferdinandshof, включително частта Ferdinandshof

 

 

 

17358

Град Torgelow, включително частта Heinrichsruh

 

 

 

17337

Община Groß Luckow

 

 

 

17379

Община Rothemühl

 

 

 

Brandenburg

 

 

 

 

17337

Община Uckerland, включително частите Hansfelde и Wismar. Тази зона е ограничена на изток, север и запад от границата на провинция Brandenburg с провинция Мекленбург-Предна Померания, а на юг — от магистрален път А 20.