7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/51


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/184/GUSP

av den 27 februari 2006

till stöd för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 december 2003 antog Europeiska rådet EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, där kapitel III innehåller en förteckning över åtgärder mot sådan spridning.

(2)

Europeiska unionen genomför aktivt EU-strategin och verkställer de åtgärder som anges i kapitel III i denna, särskilt dem som sammanhänger med förstärkning av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), inklusive stöd till nationellt genomförande av BTV-konventionen och fortsatta överläggningar om kontrollinstrumentet.

(3)

Framläggande av förtroendeskapande åtgärder utgör ett viktigt inslag för att öka öppenheten i genomförandet av BTV-konventionen, och en EU-handlingsplan har godkänts för att öka antalet förtroendeskapande åtgärder som läggs fram av medlemsstaterna och för att uppmuntra alla medlemsstater att för FN:s generalsekretariat lägga fram förteckningar över kompetenta experter och laboratorier vilkas resultat kan bidra till att fastställa innehållet i kommande gemensamma åtgärder på detta område.

(4)

Konferensen om översyn av BTV-konventionen 2006 kommer att bli ett lämpligt tillfälle att enas om särskilda, praktiska och realistiska åtgärder för att stärka såväl BTV-konventionen som efterlevnaden av den. Europeiska unionen står fast vid sitt engagemang för utveckling av åtgärder för att kontrollera att BTV-konventionen efterlevs. I avsaknad av förhandlingar om ett sådant kontrollinstrument återstår dock mycket arbete inom ramen för BTV-konventionens arbetsprogram mellan sammanträdena.

(5)

Kommissionen har fått i uppdrag att ansvara för övervakningen av att EU:s ekonomiska bidrag genomförs korrekt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I syfte att omedelbart och praktiskt genomföra några av inslagen i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen skall EU stödja BTV-konventionen med följande målsättningar:

Främjande av BTV-konventionens universalitet.

Stöd till konventionsstaternas genomförande av BTV-konventionen.

2.   De projekt som motsvarar åtgärder i EU:s strategi är de som syftar till att

främja BTV-konventionens universalitet genom verksamhet, bland annat i regionala och subregionala workshopar och seminarier, för att öka medlemskapet i BTV-konventionen,

bistå konventionsstaterna för att på nationell nivå genomföra BTV-konventionen för att se till att konventionsstaterna införlivar de internationella åtagandena enligt BTV-konventionen i nationell lagstiftning och administrativa åtgärder,

Bilagan innehåller en närmare beskrivning av de ovannämnda projekten.

Artikel 2

1.   Ordförandeskapet skall, i fullt samförstånd med kommissionen, ansvara för genomförandet av den gemensamma åtgärden. Kommissionen skall ansvara för övervakningen av att det ekonomiska bidraget enligt artikel 3 genomförs korrekt.

2.   I syfte att uppfylla de mål som anges i artikel 1.1 skall ordförandeskapet bistås av generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som skall ansvara för den politiska samordningen i samband med genomförandet av de projekt som avses i artikel 1.2.

3.   Det tekniska genomförandet av de projekt som avses i artikel 1.2 skall anförtros Institutet för högre internationella studier i Genève, som skall utföra sina uppgifter under ordförandeskapets ansvar och under övervakning av generalsekreteraren/den höge representanten.

Artikel 3

1.   Det finansiella referensbeloppet för de två projekt som anges i artikel 1.2 skall vara 867 000 EUR.

2.   De utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med gemenskapens budgetförfaranden och budgetreglerna för Europeiska unionens allmänna budget, med det undantaget att förhandsfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Kommissionen skall, i syfte att genomföra de projekt som avses i artikel 1.2, ingå en finansieringsöverenskommelse med Institutet för högre internationella studier i Genève enligt artikel 2.3.

Artikel 4

Ordförandeskapet skall, biträtt av generalsekreteraren/den höge representanten, rapportera till rådet om genomförandet av denna gemensamma åtgärd på grundval av regelbundna rapporter som skall utarbetas av Institutet för högre internationella studier i Genève. Kommissionen skall delta fullt ut och skall tillhandahålla information om det finansiella genomförandet av de projekt som avses i artikel 1.2.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den skall upphöra att gälla 18 månader efter antagandet.

Artikel 6

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


BILAGA

1.   Mål

Övergripande mål: att stödja universaliseringen av BTV-konventionen och i synnerhet att främja anslutningen till BTV-konventionen av stater som inte är konventionsstater (både signatärstater och icke-signatärstater) och att stödja konventionsstaternas genomförande av BTV-konventionen.

Beskrivning: EU:s stöd till BTV-konventionen kommer att inriktas på följande områden där det enligt de Europeiska konventionsstaterna till BTV-konventionen krävs brådskande åtgärder:

i)

Främjande av BTV-konventionens universalitet.

ii)

Stöd till konventionsstaternas genomförande av BTV-konventionen.

Nedan beskrivna projekt kommer endast att erhålla EU-stöd.

2.   Projektbeskrivning

2.1   Projekt nr 1: Främjande av BTV-konventionens universalitet

 

Projektmål:

Ökat medlemskap i BTV-konventionen genom regionala och subregionala workshopar. Syftet med workshoparna kommer att vara att uppmuntra till ett ökat medlemskap och därigenom ökat genomförande av BTV-konventionen i dessa regioner och att förklara fördelar och konsekvenser med att ansluta sig till BTV-konventionen samt att inse behovet av att ge de stater som inte är parter i BTV-konventionen bistånd i samband med anslutningen och erbjuda tekniskt och redaktionellt stöd från EU till behövande stater.

 

Projektresultat:

i)

Ökat medlemskap i BTV-konventionen i olika geografiska områden (Väst- och Centralafrika, Östafrika och Södra Afrika, Mellanöstern, Centralasien och Kaukasien, Asien och öarna i Stilla havet, Latinamerika och Västindien).

ii)

Förstärkt regionalt arbete i nätverk, som omfattar subregionala organisationer och nätverk på olika områden som är relevanta för BTV-konventionen.

 

Projektbeskrivning:

Inom ramen för projektet kommer det att anordnas fem regionala workshopar under 2006–2007 i tre etapper. Den första förberedande etappen består i att upprätta kontakter med relevanta aktörer (diplomater och experter), hålla förberedande möten och utarbeta informationspaket, gå vidare med översynen av läget när det gäller forskning och genomförande i de berörda länderna samt skapa ett Internetbaserat system för att hantera informationen och samarbetet inom projektet. Syftet med den andra etappen är att öka medvetenheten om BTV-konventionens relevans bland diplomater och mer allmänt inom de nationella förvaltningarna i utvalda länder samt att lägga grunden till ett effektivt deltagande i den tredje etappen av projektet från de berörda ländernas sida. Ett antal möten med diplomater från utvalda länder kommer därför att anordnas i Bryssel, Genève, Haag och New York, där diplomatisk verksamhet som rör BTV-konventionen vanligen äger rum. Det planeras fem regionala workshopar under projektets tredje etapp:

a)

Workshop om BTV-konventionen för signatärstater och stater som inte är konventionsstater i Väst- och Centralafrika för att göra det möjligt för beslutsfattare och regionala organisationer, t.ex. Afrikanska unionen, att delta. Företrädare för bland andra Centralafrikanska republiken, Elfenbenskusten, Gabon, Guinea, Kamerun, Liberia, Mauretanien och Tchad kommer att inbjudas. Flera föreläsare från EU kommer att informera deltagarna om vikten av och fördelarna med att ansluta sig till BTV-konventionen samt om EU:s initiativ i fråga om icke-spridning och nedrustning. En stat i denna region som är part i BTV-konventionen kan också erbjudas att delta i workshopen.

b)

Workshop om BTV-konventionen för signatärstater och stater som inte är konventionsstater i Östafrika och Södra Afrika för att göra det möjligt för beslutsfattare och regionala organisationer, t.ex. Afrikanska unionen, att delta. Företrädare för bland andra Angola, Burundi, Djibouti, Eritrea, Komorerna, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Namibia, Somalia, Tanzania och Zambia kommer att inbjudas. Flera föreläsare från EU kommer att informera deltagarna om vikten av och fördelarna med att ansluta sig till BTV-konventionen samt om EU:s initiativ i fråga om icke-spridning och nedrustning. En stat i denna region som är part i BTV-konventionen kan också erbjudas att delta i workshopen.

c)

Workshop om BTV-konventionen för signatärstater och stater som inte är konventionsstater i Mellanöstern. Företrädare för bland andra Egypten, Förenade Arabemiraten, Israel och Syrien kommer att inbjudas. Flera föreläsare från EU kommer att informera deltagarna om vikten av och fördelarna med att ansluta sig till BTV-konventionen samt om EU:s initiativ i fråga om icke-spridning och nedrustning. En stat i denna region som är part i BTV-konventionen kan också erbjudas att delta i workshopen.

d)

Workshop om BTV-konventionen för signatärstater och stater som inte är konventionsstater i Asien och öarna i Stilla havet. Företrädare för bland andra Burma, Cooköarna, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Nepal, Niue, Samoa och Tuvalu kommer att inbjudas. Flera föreläsare från EU kommer att informera deltagarna om vikten av och fördelarna med att ansluta sig till BTV-konventionen samt om EU:s initiativ om icke-spridning och nedrustning. En stat i denna region som är part i BTV-konventionen kan också erbjudas att delta i workshopen.

e)

Workshop om BTV-konventionen för signatärstater och stater som inte är konventionsstater i Latinamerika och Västindien. Företrädare för bland andra Guyana, Haiti och Trinidad och Tobago kommer att inbjudas. Flera föreläsare från EU kommer att informera deltagarna om vikten av och fördelarna med att ansluta sig till BTV-konventionen samt om EU:s initiativ om icke-spridning och nedrustning. En stat i denna region som är part i BTV-konventionen kan också erbjudas att delta i workshopen.

 

Beräknad kostnad: 509 661 EUR

2.2   Projekt nr 2: Stöd till konventionsstater till det nationella genomförandet av BTV-konventionen

 

Projektmål:

Se till att konventionsstaterna införlivar de internationella åtagandena enligt BTV-konventionen i nationell lagstiftning och administrativa åtgärder.

 

Projektresultat:

I enlighet med vad som fastställdes av konventionsstaterna inom ramen för BTV-konventionens verksamhet mellan konferenserna måste tre gemensamma åtgärder som ingår i deras nationella genomförandeprogram genomföras:

i)

Antagande av nationell lagstiftning, bland annat straffrätt, som omfattar samtliga förbud enligt konventionen.

ii)

Effektiva bestämmelser eller lagar för att kontrollera och övervaka överföring av aktuell teknik med dubbla användningsområden.

iii)

Effektivt genomförande och verkställighet för att förhindra överträdelser och bestraffa dessa.

 

Projektbeskrivning:

Syftet med projektet är att fylla ett tomrum som finns i genomförandet av BTV-konventionen, såsom avsaknaden av ett nätverk för juridisk rådgivning eller en handlingsplan för genomförandet, avsaknaden av nationella kontaktpunkter för genomförandet av BTV-konventionen och osäkerhet när det gäller de nationella miniminormerna för genomförandet av BTV-konventionen. För att avhjälpa dessa brister planeras en förberedande etapp i projektet, vilken innefattar inrättandet av gruppen med juridiska experter från EU samt forsknings- och konsultverksamhet. Som ett nästa steg kommer följande åtgärder att vidtas för att bistå med genomförandet:

a)

En konferens kommer att anordnas i samband med förberedelserna av 2006 års konferens om översyn av BTV-konventionen för att ge ansökande konventionsstater som ännu inte har fullgjort sina skyldigheter enligt BTV-konventionen tillfälle att redovisa sina behov.

b)

Det kommer att anordnas biståndsbesök när det gäller rättsliga och tekniska aspekter för att fylla särskilda behov hos ansökande konventionsstater. Besöken kommer att inriktas på utarbetande av nationell lagstiftning för att se till att skyldigheterna enligt BTV-konventionen i sak överförs till en rad nationella lagar och åtgärder, bland annat lämpliga straffrättsliga bestämmelser. EU kommer också att bistå staterna med att anta åtgärder för att säkerställa ett lämpligt fysiskt skydd av biologiska ämnen och toxiner samt aktuellt material och aktuell utrustning. Varje besök kommer att vara i cirka fem dagar. Vid besöken kommer högst tre experter att delta. Experter från EU:s medlemsstater kommer att inbjudas att delta.

c)

Projekten kommer dessutom att vid behov tillhandahålla översättningar av BTV-konventionen, som sedan kommer att finnas på Internet.

 

Beräknad kostnad: 277 431 EUR

3.   Varaktighet

Den beräknade sammanlagda tidsåtgången för genomförandet av denna gemensamma åtgärd är 18 månader.

4.   Mottagare

Mottagare av universalitetsrelaterad verksamhet är stater som inte är konventionsstater (både signatärstater och icke-signatärstater). Mottagare av genomföranderelaterad verksamhet är konventionsstater.

5.   Genomförandeorgan

Institutet för högre internationella studier i Genève (genom direktören för projektet om skydd mot biologiska vapen [BWPP] dr Jean-Pascal Zanders) har anförtrotts det tekniska genomförandet av de båda projekten inom ramen för den politiska samordningen under ledning av generalsekreteraren/den höge representanten genom hans personliga representant för icke-spridning av massförstörelsevapen. De planerade regionala workshoparna och samråden kommer att anordnas med stöd av EU:s institut för säkerhetsfrågor. Vid genomförandet av verksamheten skall BWPP vid behov samarbeta med medlemsstaternas och kommissionens lokala beskickningar.

6.   Beräknade budgetbehov

EU:s bidrag kommer att täcka 100 % av genomförandet av de projekt som beskrivs i denna bilaga. De beräknade kostnaderna är följande:

Projekt nr 1

509 661 EUR

Projekt nr 2

277 431 EUR

Administrativa kostnader (7 % av den direkta kostnaden)

55 096 EUR

TOTALKOSTNAD (exklusive oförutsedda utgifter):

842 188 EUR

Dessutom ingår en reserv för oförutsedda utgifter på cirka 3 % av de stödberättigande kostnaderna (24 812 EUR).

TOTALKOSTNAD (inklusive oförutsedda utgifter):

867 000 EUR

7.   Finansiellt referensbelopp för att täcka kostnaderna för projekten

Den totala kostnaden för projekten är 867 000 EUR.