7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/51


SKUPNI UKREP SVETA 2006/184/SZVP

z dne 27. februarja 2006

v podporo Konvenciji o biološkem in toksičnem orožju, v okviru Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v Poglavju III vsebuje seznam ukrepov zoper širjenje tega orožja.

(2)

Evropska unija dejavno izvaja Strategijo EU in uveljavlja ukrepe iz Poglavja III Strategije, zlasti tiste v zvezi s krepitvijo Konvencije o biološkem in toksičnem orožju (BTWC), vključno s podporo izvajanju BTWC na nacionalni ravni, ter nadaljuje z obravnavo nadzornega mehanizma.

(3)

Predložitev ukrepov za krepitev zaupanja predstavlja pomemben dejavnik vse večje preglednosti pri izvajanju BTWC, dosežen pa je bil tudi dogovor o Akcijskem načrtu EU, katerega namen je povečati število ukrepov za krepitev zaupanja, ki jih predložijo države članice, ter vse države članice spodbuditi, naj generalnemu sekretarju Združenih narodov (GSZN) predložijo sezname ustreznih strokovnjakov in laboratorijev, katerih rezultati bi lahko pripomogli k opredelitvi vsebine nadaljnjih skupnih ukrepov na tem področju.

(4)

Revizijska konferenca o BTWC leta 2006 bo dobra priložnost za dogovor o posebnih, praktičnih in uresničljivih ukrepih za okrepitev BTWC in ravnanja, skladnega z njo. V zvezi s tem Evropska unija ostaja zavezana razvijanju ukrepov za preverjanje skladnosti z BTWC. Ker pogajanj o takem nadzornem mehanizmu ni, je treba še veliko koristnega opraviti v okviru delovnega programa BTWC v obdobju med zasedanji.

(5)

Komisiji se poveri nadzor pravilnega izvajanja finančnega prispevka EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1.   Za namene takojšnje in praktične uporabe nekaterih elementov Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje Evropska unija podpira BTWC z naslednjimi cilji:

spodbujanje univerzalnosti BTWC,

podpiranje držav pogodbenic pri izvajanju BTWC.

2.   Projekti, ki ustrezajo ukrepom iz Strategije EU, so tisti, katerih namen je:

spodbujanje univerzalnosti BTWC z izvajanjem dejavnosti, vključno z regionalnimi in sub-regionalnimi delavnicami in seminarji, katerih namen je povečati članstvo v BTWC,

pomagati državam pogodbenicam pri izvajanju BTWC na nacionalni ravni in tako doseči, da bodo države pogodbenice prenesle mednarodne obveznosti iz BTWC v svojo nacionalno zakonodajo in upravne ukrepe.

Zgoraj navedena projekta sta podrobno opisana v prilogi.

Člen 2

1.   Predsedstvo je v polnem sodelovanju s Komisijo pristojno za izvajanje Skupnega ukrepa. Komisija nadzira pravilno izvajanje finančnega prispevka iz člena 3.

2.   Predsedstvu pri uresničevanju ciljev iz člena 1(1) pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko (GS/VP), ki je odgovoren za politično usklajevanje izvajanja projektov iz člena 1(2).

3.   Tehnično izvajanje projektov iz člena 1(2) se poveri Univerzitetnemu inštitutu za mednarodne študije iz Ženeve, ki svoje naloge opravlja pod pristojnostjo predsedstva in pod nadzorom GS/VP.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za projekta iz člena 1(2) je 867 000 EUR.

2.   Stroški, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki Skupnosti, in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, z izjemo, da kakršno koli predfinanciranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Za namene izvajanja projektov iz člena 1(2) Komisija sklene dogovor o financiranju z Univerzitetnim inštitutom za mednarodne študije iz Ženeve, omenjenim v členu 2(3).

Člen 4

Predsedstvo ob podpori GS/VP na podlagi rednih poročil, ki jih pripravlja Univerzitetni inštitut za mednarodne študije iz Ženeve, poroča Svetu o izvajanju tega skupnega ukrepa. Komisija je v celoti vključena in zagotavlja informacije o finančnih vidikih izvajanja projektov iz člena 1(2).

Člen 5

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha 18 mesecev po sprejetju.

Člen 6

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


PRILOGA

1.   Cilj

Splošni cilj: podpirati univerzalnost BTWC, zlasti spodbujati k pristopu k BTWC države, ki niso pogodbenice (države podpisnice in države, ki niso podpisnice), in podpirati države pogodbenice pri izvajanju BTWC.

Opis: pomoč EU BTWC bo usmerjena na naslednja področja, ki po ugotovitvah evropskih držav pogodbenic BTWC terjajo nujno ukrepanje:

(i)

spodbujanje univerzalnosti BTWC;

(ii)

podpiranje držav pogodbenic pri izvajanju BTWC.

Projekta, opisana spodaj, bosta upravičena izključno do podpore EU.

2.   Opis projektov

2.1   Projekt 1: Spodbujanje univerzalnosti BTWC

 

Namen projekta:

Številnejše članstvo v BTWC s pomočjo regionalnih in sub-regionalnih delavnic. Cilj delavnic bo spodbujati številnejše članstvo in s tem okrepljeno izvajanje BTWC v teh regijah ter pojasniti prednosti in posledice pristopa k BTWC, pa tudi boljše razumevanje potreb držav, ki niso pogodbenice BTWC, in s tem podpirati njihov pristop ter nudenje tehnične pomoči Unije in pomoči pri pripravi zakonodaje državam, ki jo potrebujejo.

 

Rezultati projekta:

(i)

številnejše članstvo v BTWC v različnih geografskih regijah (v Zahodni in Centralni Afriki, Vzhodni in Južni Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Centralni Aziji in na Kavkazu, v Aziji in na Pacifiških otokih, v Latinski Ameriki in na Karibih);

(ii)

okrepljeno regionalno povezovanje v mreže, v katere bodo vključene sub-regionalne organizacije in mreže na različnih področjih, pomembnih za BTWC.

 

Opis projekta:

Projekt predvideva izvedbo petih regionalnih delavnic v treh zaporednih fazah v letih 2006 in 2007. V prvi pripravljalni fazi se naveže stike z ustreznimi akterji (iz diplomatskih in strokovnih krogov) in z njimi srečuje na pripravljalnih sestankih. Faza vključuje pripravo svežnjev z informacijami, nadaljevanje raziskovalnih dejavnosti in ocene stanja izvajanja konvencije v ciljnih državah. Vzpostavi se sistem upravljanja informacij in usklajevanja projekta, ki temelji na internetni povezavi. Druga faza je namenjena ozaveščanju glede pomena BTWC, kar se izvaja znotraj diplomatskih krogov in širše v javnih upravah izbranih držav. V tej fazi se vzpostavijo tudi temelji za aktivno udeležbo zadevnih držav v tretji fazi projekta. V ta namen se v Bruslju, Ženevi, Haagu in New Yorku organizira več srečanj z diplomatskimi predstavniki izbranih držav, saj so to kraji, kjer se ponavadi izvajajo diplomatske dejavnosti v zvezi z BTWC. V tretji fazi projekta je predvidenih pet regionalnih delavnic:

(a)

Delavnica o BTWC za države podpisnice in države, ki niso pogodbenice, v Zahodni in Centralni Afriki, ki naj bi omogočila udeležbo nosilcev odločitev in regionalnih organizacij, npr. Afriške unije. Med drugim bodo povabljeni predstavniki iz Kameruna, Srednjeafriške republike, Republike Čad, s Slonokoščene obale, iz Gabona, Gvineje, Liberije in Mavretanije. Več predavateljev iz EU bo udeležence seznanilo s pomenom in prednostmi pristopa k BTWC ter s pobudami EU za neširjenje orožja in razoroževanje. Država pogodbenica BTWC iz te regije bo prav tako povabljena k udeležbi pri delavnici.

(b)

Delavnica o BTWC za države podpisnice in države, ki niso pogodbenice, v Vzhodni in Južni Afriki, ki naj bi omogočila udeležbo nosilcev odločitev in regionalnih organizacij, npr. Afriške unije. Med drugim bodo povabljeni predstavniki iz Angole, Burundija, s Komorev, iz Džibutija, Eritreje, z Madagaskarja, iz Malavija, Mozambika, Namibije, Somalije, Združene republike Tanzanije in Zambije. Več predavateljev iz EU bo udeležence seznanilo s pomenom in prednostmi pristopa k BTWC ter s pobudami EU za neširjenje orožja in razoroževanje. Država pogodbenica BTWC iz te regije bo prav tako povabljena k udeležbi pri delavnici.

(c)

Delavnica o BTWC za države podpisnice in države, ki niso pogodbenice, na Bližnjem vzhodu. Med drugim bodo povabljeni predstavniki iz Egipta, Izraela, Sirske arabske republike in Združenih arabskih emiratov. Več predavateljev iz EU bo udeležence seznanilo s pomenom in prednostmi pristopa k BTWC ter s pobudami EU za neširjenje orožja in razoroževanje. Država pogodbenica BTWC iz te regije bo prav tako povabljena k udeležbi pri delavnici.

(d)

Delavnica o BTWC za države podpisnice in države, ki niso pogodbenice, v Aziji in na pacifiških otokih. Med drugim bodo povabljeni predstavniki s Cookovih otokov, iz Kiribatija, z Marshallovih otokov, iz Mikronezije, Mjanmarja, Nauruja, Nepala, Niueja, Samoe in Tuvaluja. Več predavateljev iz EU bo udeležence seznanilo s pomenom in prednostmi pristopa k BTWC ter s pobudami EU za neširjenje orožja in razoroževanje. Država pogodbenica BTWC iz te regije bo prav tako povabljena k udeležbi pri delavnici.

(e)

Delavnica o BTWC za države podpisnice in države, ki niso pogodbenice, v Latinski Ameriki in na Karibih. Med drugim bodo povabljeni predstavniki s Haitija iz Gvajane ter Trinidada in Tobaga. Več predavateljev iz EU bo udeležence seznanilo s pomenom in prednostmi pristopa k BTWC ter s pobudami EU za neširjenje orožja in razoroževanje. Država pogodbenica BTWC iz te regije bo prav tako povabljena k udeležbi pri delavnici.

 

Predvideni stroški: 509 661 EUR

2.2   Projekt 2: Pomoč državam pogodbenicam pri izvajanju BTWC na nacionalni ravni

 

Namen projekta:

Zagotoviti, da bodo države pogodbenice mednarodne obveznosti iz BTWC prenesle v svojo nacionalno zakonodajo in upravne ukrepe.

 

Rezultati projekta:

Skladno z opredelitvijo držav pogodbenic v okviru „postopka BTWC v obdobju med zasedanji“ je treba doseči, da bo imel njihov pristop k izvajanju na nacionalni ravni naslednje tri elemente:

(i)

sprejetje nacionalne zakonodaje, vključno s kazensko zakonodajo, ki zajema celotno področje prepovedi iz Konvencije;

(ii)

učinkoviti predpisi ali zakonodaja za nadzor in spremljanje prenosov ustreznih tehnologij z dvojno rabo;

(iii)

učinkovito izvajanje in izvrševanje za preprečevanje in kaznovanje kršitev in prekrškov.

 

Opis projekta:

Projekt je namenjen kot pomoč pri odpravljanju velikih pomanjkljivosti pri izvajanju BTWC, kamor spadajo pomanjkanje mreže pravnih svetovalcev, pomanjkljivo izvajanje akcijskega načrta, neimenovanje kontaktnih oseb za izvajanje BTWC in nejasni minimalni nacionalni standardi izvajanja konvencije BTWC. Kot možnost za odpravo navedenih pomanjkljivosti projekt predvideva pripravljalno fazo, ki vključuje vzpostavitev skupine pravnih strokovnjakov EU ter raziskovalne in posvetovalne dejavnosti. Nato sledijo spodaj navedene dejavnosti pomoči pri izvajanju konvencije:

(a)

Organizirana bo konferenca v okviru priprav na Revizijsko konferenco o BTWC leta 2006, s čimer bodo države pogodbenice, ki so vložile prošnjo in morajo še izpolniti obveznosti iz BTWC, lahko opredelile svoje posebne potrebe.

(b)

Kot odziv na posebne potrebe držav pogodbenic, ki za to zaprosijo, bo organizirana pravna in tehnična pomoč gostujočih strokovnjakov. Gostovanja bodo posvečena pripravi nacionalne zakonodaje in s tem zagotavljanju učinkovitega prenosa obveznosti iz BTWC v sklop nacionalnih zakonov in ukrepov, vključno z ustreznimi kazenskimi določbami. EU bo državam pomagala tudi pri sprejemanju ukrepov za zagotovitev ustrezne fizične zaščite bioloških agensov in toksinov ter z njo povezanega materiala in opreme. Vsak obisk bo trajal približno 5 dni. Posameznega obiska se bodo udeležili največ trije strokovnjaki. K sodelovanju se bo povabilo strokovnjake iz držav članic EU.

(c)

Nadalje bodo v okviru projektov po potrebi zagotovljeni prevodi BTWC, ki bodo kasneje dostopni na svetovnem spletu.

 

Predvideni stroški: 277 431 EUR

3.   Trajanje

Ocenjeni skupni čas trajanja za izvedbo tega skupnega ukrepa je 18 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenci ukrepov v zvezi z univerzalnostjo so države, ki niso pogodbenice BTWC (tako države podpisnice kot države, ki niso podpisnice). Upravičenci ukrepov v zvezi z izvajanjem so države pogodbenice BTWC.

5.   Subjekt, zadolžen za izvajanje projekta

Univerzitetnemu inštitutu za mednarodne študije iz Ženeve se poveri (v okviru projekta za preprečevanje biološkega orožja (Bioweapons Prevention Project, BWPP, direktor: dr. Zanders) tehnično izvajanje obeh projektov, in sicer v okviru političnega usklajevanja, ki ga vodi generalni sekretar/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko preko svojega osebnega predstavnika za neširjenje orožja za množično uničevanje. Predvidene regionalne delavnice in posvetovanja bodo organizirani ob podpori Inštituta EU za varnostne študije. Akterji projekta BWPP bodo pri opravljanju svojih nalog po potrebi sodelovali s predstavništvi držav članic in Komisije v zadevnih krajih.

6.   Ocena potrebnih sredstev

Prispevek EU bo 100 % kril izvajanje projektov, kakor so opisani v tej prilogi. Ocenjeni stroški so naslednji:

Projekt 1

509 661 EUR

Projekt 2

277 431 EUR

Upravni stroški (7 % neposrednih stroškov)

55 096 EUR

SKUPNI STROŠKi (brez nepredvidenih izdatkov):

842 188 EUR.

Poleg tega je vključena rezerva za nepredvidene izdatke v višini približno 3 % upravičenih stroškov (24 812 EUR).

SKUPNI STROŠKI (vključno z nepredvidenimi izdatki):

867 000 EUR.

7.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov projektov

Skupni stroški projektov znašajo 867 000 EUR.