7.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/51


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2006/184/SZBP

z 27. februára 2006

na podporu Dohovoru o biologických a toxických zbraniach v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Dňa 12. decembra 2003 prijala Európska rada Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá v kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti takémuto šíreniu.

(2)

Európska únia aktívne vykonáva stratégiu EÚ a uvádza do platnosti opatrenia uvedené v kapitole III stratégie EÚ, najmä opatrenia, ktoré súvisia s posilnením Dohovoru o biologických a toxických zbraniach (BTWC) vrátane podpory vykonávania BTWC na národnej úrovni a pokračovania úvah o overovacom mechanizme.

(3)

Predloženie opatrení na vytváranie dôvery predstavuje dôležitý prvok na zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní BTWC; bol schválený akčný plán EÚ s cieľom zvýšiť počet opatrení na vytváranie dôvery predkladaných členskými štátmi a podporiť členské štáty v predkladaní zoznamov vhodných odborníkov a laboratórií generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov (GT OSN), ktorých výsledky by mohli slúžiť pri vymedzení obsahu ďalších jednotných akcií v tejto oblasti.

(4)

Konferencia o preskúmaní BTWC, ktorá sa uskutoční v roku 2006, bude dobrou príležitosťou na schválenie osobitných, praktických a reálnych opatrení na posilnenie BTWC a jeho dodržiavania. V tejto súvislosti sa Európska únia naďalej zaväzuje rozvíjať opatrenia na overenie dodržiavania BTWC. V prípade neuskutočnenia rokovaní o takomto overovacom mechanizme však zostáva vykonať mnoho užitočnej práce v rámci pracovného programu BTWC medzi schôdzami.

(5)

Komisia je poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním finančného príspevku EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   Na účely okamžitého a praktického uplatňovania niektorých častí Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia Európska únia podporuje BTWC, ktorej cieľmi sú:

podpora univerzálnosti BTWC,

podpora vykonávania BTWC štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

2.   Projekty zodpovedajúce opatreniam stratégie EÚ sú tie, ktoré sú zamerané na:

podporu univerzálnosti BTWC uskutočňovaním činností vrátane regionálnych a subregionálnych pracovných skupín a seminárov, ktoré sa zameriavajú na nárast členstva BTWC,

pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru pri vnútroštátnom vykonávaní BTWC s cieľom zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prevzali medzinárodné záväzky BTWC do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení.

Podrobný opis vyššie uvedených projektov je uvedený v prílohe.

Článok 2

1.   Predsedníctvo je zodpovedné za vykonávanie jednotnej akcie v úzkom spojení s Komisiou. Komisia dohliada na riadne vykonávanie finančného príspevku uvedeného v článku 3.

2.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 ods. 1 predsedníctvu pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec (GT/VS), ktorý bude zodpovedať za politickú koordináciu vykonávania projektov uvedených v článku 1 ods. 2.

3.   Technickou realizáciou projektov uvedených v článku 1 ods. 2 je poverený Univerzitný inštitút medzinárodného štúdia v Ženeve, ktorý svoje úlohy vykonáva pod vedením predsedníctva a pod dohľadom GT/VS.

Článok 3

1.   Finančná referenčná suma na dva projekty uvedené v článku 1 ods. 2 je 867 000 EUR.

2.   Výdavky financované sumou stanovenou v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami Spoločenstva platnými pre všeobecný rozpočet Európskej únie s výnimkou, že žiadne predbežné financovanie nezostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Na účely vykonávania projektov uvedených v článku 1 ods. 2 Komisia uzavrie s Univerzitným inštitútom medzinárodného štúdia v Ženeve uvedenom v článku 2 ods. 3 dohodu o financovaní.

Článok 4

Predsedníctvo s pomocou GT/VS podáva Rade pravidelné správy o vykonávaní tejto jednotnej akcie, ktoré pripravuje Univerzitný inštitút medzinárodného štúdia v Ženeve. Komisia sa plne zapája a poskytuje informácie o finančnom vykonávaní projektov uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 5

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej platnosť sa skončí 18 mesiacov po jej prijatí.

Článok 6

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. februára 2006

Za Radu

predsedníčka

U. PLASSNIK


PRÍLOHA

1.   Cieľ

Celkový cieľ: Podporovať univerzálnosť BTWC, a najmä presadzovať pristúpenie štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, k BTWC (signatárske, ako aj nesignatárske štáty) a podporovať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby vykonávali BTWC.

Opis: Pomoc Európskej únie BTCW sa bude zameriavať na tieto oblasti, ktoré európske štáty, ktoré sú zmluvnými stranami BTWC, označili za naliehavé:

i)

podpora univerzálnosti BTWC;

ii)

podpora vykonávania BTWC štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Opísané projekty budú využívať výlučne podporu EÚ.

2.   Opis projektu

2.1.   Projekt č. 1: Podpora univerzálnosti BTWC

 

Cieľ projektu:

Rozšírené členstvo BTWC prostredníctvom regionálnych a subregionálnych pracovných skupín. Cieľom pracovných skupín bude podporiť širšie členstvo, a tým rozšírené vykonávanie BTWC v týchto regiónoch a vysvetľovať výhody a dôsledky pristúpenia k BTWC a porozumieť potrebám štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC, s cieľom pomôcť pri ich dodržiavaní a poskytovať pomoc a technickú podporu pri príprave na pristúpenie k dohovoru tým štátom, ktoré ju potrebujú.

 

Výsledky projektu:

i)

Rozšírené členstvo BTWC v rôznych geografických regiónoch (v západnej a strednej Afrike, vo východnej a južnej Afrike, na Strednom východe, v strednej Ázii a na Kaukaze, v Ázii a na tichomorských ostrovoch, v Latinskej Amerike a v karibskej oblasti);

ii)

posilnená regionálna sieť vrátane príslušných subregionálnych organizácií a sietí v rozličných oblastiach, ktoré sú dôležité pre BTWC.

 

Opis projektu:

Projekt stanovuje v rokoch 2006 – 2007 zorganizovanie piatich regionálnych pracovných skupín v troch po sebe nasledujúcich etapách. Prvá, prípravná etapa pozostáva z vybudovania kontaktov s príslušnými subjektmi (diplomatické a odborné spoločenstvo), konania prípravných zasadnutí a navrhovania informačných zväzkov, pokračovania výskumu a preskúmania stavu vykonávania v cieľových krajinách a vytvorenia internetového systému riadenia informácií a spolupráce projektu. Cieľom druhej etapy je zvýšiť informovanosť o význame BTWC v diplomatickom spoločenstve a v širšom rozsahu medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi vybratých krajín a nájsť základ pre účinnú účasť dotknutých krajín na tretej etape projektu. S týmto cieľom sa zorganizuje celý rad stretnutí s diplomatmi z vybratých krajín v Bruseli, Ženeve, Hagu a New Yorku, kde sa zvyčajne konajú diplomatické aktivity, ktoré sa týkajú BTWC. V tretej etape projektu sa predpokladá päť regionálnych pracovných skupín:

a)

Pracovná skupina o BTWC pre podpísané štáty a štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru v západnej a strednej Afrike, ktorá má umožniť účasť osôb zodpovedných za rozhodovanie a regionálnych organizácií, napr. Africkej únie. Budú pozvaní aj zástupcovia Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Republiky Čad, Pobrežia Slonoviny, Gabonu, Guiney, Libérie a Mauritánie. Niekoľkí prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o dôležitosti a výhodách pristúpenia k BTWC, ako aj o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania. Na túto pracovnú skupinu bude tiež pozvaný štát, ktorý je zmluvnou stranou BTWC v tomto regióne.

b)

Pracovná skupina o BTWC pre signatárske štáty a štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru vo východnej a južnej Afrike, ktorá má umožniť účasť osôb zodpovedných za rozhodovanie a regionálnych organizácií, napr. Africkej únie. Budú tiež pozvaní zástupcovia Angoly, Burundi, Komory, Džibutska, Eritrey, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Somálska, Tanzánijskej zjednotenej republiky a Zambie. Niekoľkí prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o dôležitosti a výhodách pristúpenia k BTWC, ako aj o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania. Na túto pracovnú skupinu bude tiež pozvaný štát, ktorý je zmluvnou stranou BTWC v tomto regióne.

c)

Pracovná skupina o BTWC pre signatárske štáty a štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru na Strednom východe. Budú tiež pozvaní zástupcovia Egypta, Izraela, Sýrskej arabskej republiky a Spojených arabských emirátov. Niekoľkí prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o dôležitosti a výhodách pristúpenia k BTWC, ako aj o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania. Na túto pracovnú skupinu bude tiež pozvaný štát, ktorý je zmluvnou stranou BTWC v tomto regióne.

d)

Pracovná skupina o BTWC pre signatárske štáty a štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru v Ázii a na tichomorských ostrovoch. Budú tiež pozvaní zástupcovia Cookových ostrovov, Kiribati, Marschallových ostrovov, Mikronézie, Mjanmarska, Nauru, Nepálu, Niue, Samoy a Tuvalu. Niekoľkí prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o dôležitosti a výhodách pristúpenia k BTWC, ako aj o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania. Na túto pracovnú skupinu bude tiež pozvaný štát, ktorý je zmluvnou stranou BTWC v tomto regióne.

e)

Pracovná skupina o BTWC pre signatárske štáty a štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru v Latinskej Amerike a v karibskej oblasti. Budú tiež pozvaní zástupcovia Haiti, Guyany a Trinidadu a Tobaga. Niekoľkí prednášajúci z EÚ stručne poinformujú účastníkov o dôležitosti a výhodách pristúpenia k BTWC, ako aj o iniciatívach EÚ týkajúcich sa nešírenia a odzbrojovania. Na túto pracovnú skupinu bude tiež pozvaný štát, ktorý je zmluvnou stranou BTWC v tomto regióne.

 

Odhadované náklady: 509 661 EUR

2.2.   Projekt č. 2: Pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri vykonávaní BTWC na národnej úrovni

 

Cieľ projektu:

Zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, transponovali medzinárodné záväzky BTWC do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení.

 

Výsledky projektu:

V súlade s tým, čo určili štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa v rámci procesu BTWC medzi schôdzami musia dosiahnuť tri spoločné prvky vo vnútroštátnom prístupe k vykonávaniu:

i)

prijatie vnútroštátnych právnych predpisov vrátane predpisov v oblasti trestného práva, čo zahŕňa celý rozsah zákazov uvedených v dohovore;

ii)

účinné nariadenia alebo právne predpisy na kontrolu a sledovanie prenosu technológií s dvojakým účinkom;

iii)

účinné vykonávanie a vymáhanie s cieľom predísť porušovaniu a sankcionovať porušenia.

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je vyplniť medzeru, ktorá existuje vo vykonávaní BTWC, napríklad chýbajúca sieť právneho poradenstva alebo vykonávanie akčného plánu, neexistujúce vnútroštátne koordinačné strediská na vykonávanie BTWC, neistota súvisiaca s minimálnymi vnútroštátnymi normami vykonávania BTWC. Na účely riešenia týchto nedostatkov predpokladá projekt prípravnú etapu, ktorá zahŕňa zriadenie združenia právnych expertov EÚ a výskumné a poradenské činnosti. V ďalšom kroku sa prijmú tieto opatrenia na vykonávanie pomoci:

a)

Konferencia sa zorganizuje v súvislosti s prípravou na konferenciu o preskúmaní BTWC, ktorá sa uskutoční v roku 2006, s cieľom reagovať na osobitné potreby žiadajúcich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ktoré ešte majú splniť svoje záväzky vyplývajúce z BTWC.

b)

Budú sa organizovať návštevy, ktorých cieľom je napomôcť, s ohľadom na právne a technické aspekty, reagovať na osobitné potreby žiadajúcich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Návštevy sa budú týkať navrhovania vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzky BTWC účinne pretvorili do škály vnútroštátnych právnych predpisov a opatrení vrátane vhodných trestných ustanovení. EÚ tiež pomôže štátom prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť vhodnú fyzickú ochranu biologických látok a toxínov, ako aj súvisiaceho materiálu a vybavenia. Každá návšteva bude trvať približne 5 dní a zúčastnia sa na nej najviac 3 odborníci. Pozvaní budú aj experti z členských štátov EÚ.

c)

Okrem toho projekty v prípade potreby poskytnú preklady BTWC, ktoré sa následne sprístupnia na internete.

 

Odhadované náklady: 277 431 EUR

3.   Trvanie

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 18 mesiacov.

4.   Príjemcovia

Príjemcami činnosti, ktorá súvisia s univerzálnosťou, sú štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC (signatárske aj nesignatárske štáty). Príjemcami činností, ktoré súvisia s vykonávaním, sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami BTWC.

5.   Vykonávací subjekt

Technickou realizáciou týchto dvoch projektov v rámci politickej koordinácie vykonávanej generálnym tajomníkom/vysokým splnomocnencom prostredníctvom svojho osobného zástupcu pre nešírenia zbraní hromadného ničenia je poverený Univerzitný inštitút medzinárodného štúdia v Ženeve [prostredníctvom projektu na zamedzenie biologických zbraní (BWPP), ktorého riaditeľom je Dr. Zanders]. Regionálne pracovné skupiny a plánované konzultácie sa budú organizovať za podpory Inštitútu EÚ pre bezpečnostné štúdie. Pri výkone činností BWPP bude v prípade potreby prebiehať spolupráca s miestnymi stálymi zastúpeniami členských štátov a s Komisiou.

6.   Odhadované potrebné prostriedky

Príspevok EÚ pokryje 100 % nákladov na vykonanie projektov uvedených v tejto prílohe. Odhadované náklady sú:

Projekt č. 1

509 661 EUR

Projekt č. 2

277 431 EUR

Administratívne náklady (7 % priamych nákladov)

55 096 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY (okrem nepredpokladaných výdavkov):

842 188 EUR

Okrem toho je zahrnutá rezerva pre mimoriadne prípady vo výške približne 3 % (24 812 EUR).

CELKOVÉ NÁKLADY (vrátane nepredpokladaných výdavkov):

867 000 EUR

7.   Referenčná finančná čiastka na úhradu nákladov na projekty

Celkové náklady na projekty sú 867 000 EUR.