18/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

214


32006E0184


L 065/51

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACȚIUNEA COMUNĂ 2006/184/PESC A CONSILIULUI

din 27 februarie 2006

în sprijinul Convenției privind armele biologice și toxice, în cadrul strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, al cărei capitol III conține o listă a măsurilor de combatere a acestei proliferări.

(2)

Uniunea Europeană aplică în mod activ strategia UE și pune în practică măsurile enumerate la capitolul III, în special pe cele referitoare la consolidarea Convenției privind armele biologice și toxice (BTWC), inclusiv sprijinind aplicarea BTWC la nivel național și reflectând în continuare la mecanismul de verificare.

(3)

Prezentarea măsurilor de consolidare a încrederii constituie un element important pentru creșterea transparenței în aplicarea BTWC; s-a aprobat un plan de acțiune UE menit să mărească numărul măsurilor de consolidare a încrederii prezentate de către statele membre și să încurajeze toate statele membre să prezinte secretarului general al Organizației Națiunilor Unite (SGONU) liste de experți și laboratoare adecvate; rezultatele acestor măsuri ar putea servi la definirea conținutului acțiunilor comune ulterioare în acest domeniu.

(4)

Conferința de revizuire a BTWC din 2006 va fi o ocazie potrivită de a conveni asupra unor măsuri specifice, practice și realiste de consolidare atât a BTWC, cât și a respectării ei. În acest sens, Uniunea Europeană continuă să se angajeze în elaborarea măsurilor de verificare a respectării BTWC. Cu toate acestea, în absența negocierilor pentru acest mecanism de verificare, rămâne de efectuat o activitate utilă considerabilă în cadrul programului de lucru intersesiuni BTWC.

(5)

Comisia este însărcinată cu supravegherea aplicării corecte a contribuției financiare a UE,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   În sensul aplicării imediate și concrete a anumitor elemente din strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, Uniunea Europeană sprijină BTWC cu următoarele obiective:

promovarea universalității BTWC;

sprijinirea aplicării BTWC de către statele părți.

(2)   Proiectele corespunzătoare măsurilor strategiei UE sunt cele care urmăresc:

promovarea universalității BTWC prin realizarea de activități, inclusiv ateliere și seminarii regionale și sub-regionale, destinate să crească numărul membrilor BTWC;

asistarea statelor părți la aplicarea BTWC la nivel național, în scopul de a se asigura că statele părți transpun obligațiilor internaționale prevăzute de BTWC în legislația și măsurile administrative naționale.

Anexa cuprinde o descriere detaliată a proiectelor menționate anterior.

Articolul 2

(1)   Președinția răspunde de punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune, în deplină asociere cu Comisia. Comisia supraveghează aplicarea corectă a contribuției financiare menționate la articolul 3.

(2)   În scopul de a îndeplini obiectivele specificate la articolul 1 alineatul (1), Președinția este asistată de către Secretarul general/înaltul reprezentant pentru PESC (SG/ÎR), care răspunde de coordonarea politică a aplicării proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)   Punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) se încredințează Institutului Universitar de Înalte Studii Internaționale din Geneva, care își va îndeplini sarcinile sub responsabilitatea președinției și sub controlul SG/ÎR.

Articolul 3

(1)   Suma de referință financiară pentru cele două proiecte menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 867 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) se gestionează în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, cu excepția că nici o prefinanțare nu rămâne în proprietatea Comunității.

(3)   În scopul punerii în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2), Comisia încheie un acord de finanțare cu Institutul Universitar de Înalte Studii Internaționale din Geneva menționat la articolul 2 alineatul (3).

Articolul 4

Președinția, asistată de SG/ÎR, raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune pe baza rapoartelor periodice întocmite de Institutul Universitar de Înalte Studii Internaționale din Geneva. Comisia este pe deplin asociată și furnizează informații privind aplicarea financiară a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta expiră la 18 luni de la adoptare.

Articolul 6

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

U. PLASSNIK


ANEXĂ

1.   Obiectiv

Obiectiv general: sprijinirea universalizării BTWC și, în special, promovarea aderării la BTWC a statelor care nu constituie părți (atât state semnatare, cât și state nesemnatare) și sprijinirea punerii în aplicare a BTWC de către statele părți.

Descriere: sprijinul acordat BTWC de către UE se va concentra pe următoarele domenii pe care statele părți europene membre ale BTWC le-au indicat ca necesitând măsuri de urgență:

(i)

promovarea universalității BTWC;

(ii)

sprijinirea aplicării BTWC de către statele părți.

Proiectele descrise în continuare beneficiază în exclusivitate de sprijin UE.

2.   Descrierea proiectelor

2.1.   Proiectul 1: promovarea universalității BTWC

 

Scopul proiectului:

Creșterea numărului de membri ai BTWC prin ateliere regionale și sub-regionale. Scopul atelierelor va fi de a încuraja creșterea numărului de membri, asigurând astfel o mai bună aplicare a BTWC în aceste regiuni, de a explica avantajele și consecințele aderării la BTWC, de a înțelege nevoile statelor care nu constituie părți la BTWC în scopul de a sprijini aderarea lor și de a oferi asistență tehnică și redacțională al UE statelor cărora le este necesar.

 

Rezultatele proiectului:

(i)

creșterea numărului de membri ai BTWC în diferite regiuni geografice (în Africa Centrală și Occidentală, Africa Sudică și Răsăriteană, Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Caucaz, Asia și Insulele Pacificului, America Latină și Caraibe);

(ii)

consolidarea rețelelor regionale, cu participarea unor organizații și rețele sub-regionale din diferite zone relevante pentru BTWC.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul prevede organizarea a cinci ateliere regionale în intervalul 2006 – 2007 în trei etape consecutive. Prima etapă, de pregătire, constă în stabilirea contactelor cu actorii relevanți (comunitatea diplomaților și a experților), desfășurarea reuniunilor de pregătire și crearea unor dosare informative, promovarea cercetării și efectuarea unui studiu de situație în țările țintă, precum și crearea, pentru proiect, a unui sistem de gestionare a informațiilor și colaborării bazat pe Internet. Scopul celei de-a doua etape este de conștientizare a comunității diplomatice și, în general, a administrațiilor naționale din țările selectate în privința utilității BTWC și de fondare a unei baze de participare eficientă a țărilor în cauză la a treia etapă a proiectului. În acest scop, seria reuniunilor cu diplomații din țările selectate se va organiza la Bruxelles, Geneva, Haga și New York, unde se desfășoară în mod obișnuit activitățile diplomatice legate de BTWC. În a treia etapă a proiectului sunt prevăzute cinci ateliere regionale:

(a)

Atelier privind BTWC cu participarea statelor semnatare și a statelor care nu constituie părți la convenție din Africa Centrală și Occidentală, pentru a determina participarea factorilor de decizie și a organizațiilor regionale, de exemplu Uniunea Africană. Vor fi invitați reprezentanți din Camerun, Republica Centrafricană, Republica Ciad, Coasta de Fildeș, Gabon, Guineea, Liberia și Mauritania. O serie de conferențiari din UE vor informa pe scurt participanții despre importanța și avantajele aderării la BTWC, precum și despre inițiativele UE privind neproliferarea și dezarmarea. De asemenea, va fi invitat să participe la atelier un stat parte la BTWC din această regiune.

(b)

Atelier privind BTWC cu participarea statelor semnatare și statelor care nu constituie părți la convenție din Africa Răsăriteană și Sudică, pentru a permite participarea factorilor de decizie și a organizațiilor regionale, precum Uniunea Africană. Vor fi invitați reprezentanți din Angola, Burundi, Comore, Djibouti, Eritreea, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Somalia, Republica Unită a Tanzaniei și Zambia. O serie de conferențiari din UE vor informa pe scurt participanții despre importanța și avantajele aderării la BTWC, precum și despre inițiativele UE privind neproliferarea și dezarmarea. De asemenea, va fi invitat să participe la atelier un stat parte la BTWC din această regiune.

(c)

Atelier privind BTWC cu participarea statelor semnatare și statelor care nu constituie părți la convenție din Orientul Mijlociu. Vor fi invitați reprezentanți din Egipt, Israel, Republica Arabă Siriană și Emiratele Arabe Unite. O serie de conferențiari din UE vor informa pe scurt participanții despre importanța și avantajele aderării la BTWC, precum și despre inițiativele UE privind neproliferarea și dezarmarea. De asemenea, va fi invitat să participe la atelier un stat parte la BTWC din această regiune.

(d)

Atelier privind BTWC cu participarea statelor semnatare și statelor care nu constituie părți la convenție din Asia și Insulele Pacificului. Vor fi invitați reprezentanți din Insuele Cook, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Mynmar, Nauru, Nepal, Niue, Samoa și Tuvalu. O serie de conferențiari din UE vor informa pe scurt participanții despre importanța și avantajele aderării la BTWC, precum și despre inițiativele UE privind neproliferarea și dezarmarea. De asemenea, va fi invitat să participe la atelier un stat parte la BTWC din această regiune.

(e)

Atelier privind BTWC cu participarea statelor semnatare și statelor care nu constituie părți la convenție din America Latină și Caraibe. Vor fi invitați reprezentanți din Haiti, Guyana și Trinidad Tobago. O serie de conferențiari din UE vor informa pe scurt participanții despre importanța și avantajele aderării la BTWC, precum și despre inițiativele UE privind neproliferarea și dezarmarea. De asemenea, va fi invitat să participe la atelier un stat parte la BTWC din această regiune.

 

Cost estimat: 509 661 EUR

2.2.   Proiectul 2: Asistență acordată statelor părți pentru aplicarea BTWC la nivel național

 

Scopul proiectului:

Asigurarea transpunerii de către statele părți a obligațiilor din BTWC în legislația și măsurile administrative naționale.

 

Rezultatele proiectului:

În conformitate cu ceea ce a fost indicat de către statele părți în cadrul „procesului intersesiuni BTWC”, trebuie realizate trei elemente comune în abordarea punerii în aplicare la nivel național:

(i)

adoptarea legislației naționale, inclusiv a legislației penale, care să cuprindă întreaga sferă de interdicții a Convenției;

(ii)

reglementări sau dispoziții legislative eficiente pentru a controla și a monitoriza transferurile relevante de tehnologii cu dublă utilizare;

(iii)

o punere în practică și o aplicare eficiente, pentru a preveni și sancționa încălcările.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul are ca scop acoperirea lacunelor care există în aplicarea BTWC, precum absența unei rețele de consiliere juridică sau a unui plan de acțiune în vederea aplicării, inexistența unor puncte naționale de contact pentru punerea în aplicare a BTWC, nesiguranța în ceea ce privește standardele minime de aplicare ale BTWC la nivel național. În scopul de a face față acestor neajunsuri, proiectul prevede faza de pregătire care cuprinde constituirea unei baze comune de experți juridici ai UE și activități de cercetare și consultare. În urma aplicării, se vor întreprinde acțiuni de asistență în cadrul etapei următoare:

(a)

Se va organiza o conferință în contextul pregătirii conferinței de revizuire a BTWC din 2006, în scopul de a lua în primire nevoile specifice ale statelor părți solicitante care nu și-au îndeplinit încă obligațiile care le revin în cadrul BTWC.

(b)

Se vor organiza vizite de acordare a asistenței privind aspecte juridice și tehnice pentru a răspunde nevoilor specifice ale statelor părți solicitante. Vizitele se vor axa pe proiectele de legislație națională pentru a garanta că obligațiile din BTWC sunt în mod eficient transpuse într-o gamă de legi și măsuri naționale, incluzând dispoziții penale adecvate. De asemenea, UE va acorda statelor asistență la adoptarea de măsuri pentru a asigura protecția fizică adecvată a agenților biologici și a toxinelor, precum și a materialelor și echipamentelor conexe. Durata fiecărei vizite va fi de aproximativ cinci zile. Fiecare vizită va implica cel mult trei experți. Vor fi invitați să participe experți din statele membre UE.

(c)

În plus, proiectele vor furniza traduceri ale BTWC, după caz, care vor fi ulterior puse la dispoziție pe Internet.

 

Cost estimat: 277 431 EUR

3.   Durata

Durata totală estimată pentru punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune este de 18 luni.

4.   Beneficiari

Beneficiarii activității legate de universalitate sunt statele care nu constituie părți la BTWC (atât state semnatare, cât și state nesemnatare). Beneficiarii activităților legate de punerea în aplicare sunt statele părți la BTWC.

5.   Entitatea de aplicare

Institutul Universitar de Înalte Studii Internaționale de la Geneva (prin BioWeapons Prevention Project, BWPP, Director, Dr. Zanders) este însărcinat cu aplicarea din punct de vedere tehnic a celor două proiecte, în cadrul coordonării politice asigurate de Secretarul general/Înaltul reprezentant prin Reprezentantul său pentru neproliferarea armelor de distrugere în masă. Atelierele regionale și consultările prevăzute se vor organiza cu sprijinul Institutului pentru Studii de Securitate al UE. La realizarea acestor activități, BWPP cooperează, după caz, cu misiunile diplomatice locale ale statelor membre și ale Comisiei.

6.   Mijloace necesare estimate

Contribuția UE va acoperi 100 % din costul punerii în aplicare a proiectelor descrise în prezenta anexă. Costurile estimate sunt după cum urmează:

Proiectul 1

509 661 EUR

Proiectul 2

277 431 EUR

Costuri administrative (7 % din costul direct)

55 096 EUR

COST TOTAL (exclusiv costuri neprevăzute)

842 188 EUR

De asemenea, se adaugă o rezervă pentru costuri neprevăzute de aproximativ 3 % din costurile eligibile (24 812 EUR).

COST TOTAL (inclusiv costuri neprevăzute)

867 000 EUR

7.   Suma de referință financiară care acoperă costul proiectelor

Costul total al proiectelor este de 867 000 EUR.