7.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/51


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/184/WPZiB

z dnia 27 lutego 2006 r.

wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, która w rozdziale III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania takiej broni.

(2)

Unia Europejska w aktywny sposób wprowadza w życie strategię UE i stosuje środki wymienione w rozdziale III, w szczególności te, które dotyczą wzmocnienia Konwencji o zakazie broni chemicznej i toksycznej (BTWC), w tym wspiera wprowadzanie w życie BTWC na szczeblu krajowym oraz kontynuuje analizę mechanizmu weryfikacyjnego.

(3)

Przedstawienie środków budowania zaufania (CBM) stanowi istotny czynnik mający wpływać na zwiększenie przejrzystości wprowadzania w życie BTWC; uzgodniono więc plan działania UE zmierzający do zwiększenia liczby CBM przedstawianych przez państwa członkowskie oraz do zachęcania wszystkich państw członkowskich do przedkładania sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych (SGNZ) wykazów właściwych ekspertów i laboratoriów, co mogłoby się przyczynić do określenia przyszłych wspólnych działań w tej dziedzinie.

(4)

Konferencja przeglądowa dotycząca BTWC w 2006 r. będzie dobrą okazją do uzgodnienia konkretnych, praktycznych i realistycznych środków służących wzmocnieniu zarówno BTWC, jak i przestrzegania jej postanowień. W związku z powyższym Unia Europejska podtrzymuje swoje zaangażowanie w rozwijanie środków służących do weryfikowania przestrzegania postanowień BTWC. Ze względu jednak na brak rokowań w sprawie takiego mechanizmu weryfikacyjnego wiele pożytecznej pracy pozostaje do wykonania w ramach międzysesyjnego programu pracy BTWC.

(5)

Nadzór nad właściwą realizacją wkładu finansowego UE powierza się Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

1.   Do celów natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia UE wspiera BTWC, mając na względzie osiągnięcie następujących celów:

upowszechnianie BTWC,

wspieranie wprowadzania w życie BTWC przez państwa strony.

2.   Projekty związane ze środkami strategii UE to te, których celem jest:

upowszechnianie BTWC poprzez prowadzenie działań, w tym warsztatów i seminariów o zasięgu regionalnym i subregionalnym w celu zwiększenia liczby członków BTWC,

udzielanie pomocy państwom stronom we wprowadzaniu w życie BTWC na szczeblu krajowym w celu zapewnienia transponowania zobowiązań międzynarodowych wynikających z BTWC do ich krajowego prawodawstwa i środków administracyjnych.

Szczegółowy opis powyższych projektów znajduje się w Załączniku.

Artykuł 2

1.   Prezydencja jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie tego wspólnego działania w pełnym porozumieniu z Komisją. Komisja nadzoruje właściwą realizację wkładu finansowego, o którym mowa w art. 3.

2.   Sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. WPZiB (SG/WP), który będzie odpowiedzialny za polityczną koordynację realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wspomaga prezydencję w osiąganiu celów określonych w art. 1 ust. 1.

3.   Techniczną realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, powierza się Graduate Institute of International Studies w Genewie, który będzie spełniać swoje zadania na odpowiedzialność prezydencji oraz pod nadzorem SG/WPZiB.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota referencyjna przypadająca na dwa projekty wymienione w art. 1 ust. 2 wynosi 867 000 EUR.

2.   Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że żadne finansowanie wstępne nie pozostaje własnością Wspólnoty.

3.   Dla celów realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja zawiera umowę o finansowaniu z Graduate Institute of International Studies w Genewie, o którym mowa w art. 2 ust. 3.

Artykuł 4

Prezydencja, wspomagana przez SG/WPZiB, przedstawia Radzie sprawozdania dotyczące realizacji tego wspólnego działania opracowywane na podstawie sprawozdań okresowych przygotowywanych przez Graduate Institute of International Studies w Genewie. Komisja jest w pełni włączana w te działania i dostarcza informacji dotyczących finansowej realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Niniejsze wspólne działanie traci moc 18 miesięcy po jego przyjęciu.

Artykuł 6

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

1.   Cel

Cel ogólny: wspieranie upowszechniania BTWC oraz, w szczególności, promowanie przystąpienia do BTWC państw niebędących stroną (państw sygnatariuszy, jak również państw niebędących sygnatariuszami), a także wspieranie wprowadzenia w życie BTWC przez państw strony.

Opis: pomoc UE na rzecz BTCW będzie się skupiać na następujących obszarach, które według ustaleń europejskich państw stron BTWC wymagają natychmiastowego działania:

i)

upowszechnianie BTWC;

ii)

wspieranie wprowadzania w życie BTWC przez państwa strony.

Projekty opisane poniżej korzystać będą wyłącznie ze wsparcia UE.

2.   Opis projektu

2.1.   Projekt 1: Upowszechnianie BTWC

 

Cel projektu:

Zwiększenie liczby członków BTWC poprzez warsztaty o zasięgu regionalnym i subregionalnym. Warsztaty będą zorganizowane w celu zwiększenia liczby członków BTWC, co przyczyni się do wzmocnienia wprowadzania w życie BTWC w tych regionach, w celu przedstawienia korzyści i skutków przystąpienia do BTWC, jak również w celu zrozumienia potrzeb państw niebędących stroną BTWC celem udzielania im pomocy w przystąpieniu do BTWC oraz służenia pomocą techniczną UE i wsparciem UE w zakresie przygotowywania projektów państwom potrzebującym takiej pomocy.

 

Wyniki projektu:

i)

zwiększona liczba członków BTWC w różnych regionach geograficznych (w Afryce Zachodniej i Środkowej, w Afryce Wschodniej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i w regionie Kaukazu, w Azji i na Wyspach Pacyfiku, w Ameryce Łacińskiej i w regionie Karaibów);

ii)

wzmocniona regionalna sieć współpracy obejmująca subregionalne organizacje i sieci w różnych obszarach związanych z BTWC.

 

Opis projektu:

Projekt przewiduje zorganizowanie pięciu regionalnych warsztatów w latach 2006–2007 w trzech kolejnych etapach. Pierwszy, przygotowawczy etap obejmuje nawiązanie kontaktów z właściwymi zainteresowanymi stronami (środowisko dyplomatyczne i środowisko ekspertów), przeprowadzanie spotkań i opracowywanie pakietów informacyjnych, kontynuowanie badań oraz dokonywanie przeglądu stanu realizacji w wyznaczonych państwach, jak również utworzenie internetowego systemu zarządzania informacjami i współpracą w ramach projektu. Celem drugiego etapu jest upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia BTWC w środowisku dyplomatycznym oraz, w szerszym zakresie, wśród pracowników administracji krajowej wybranych państw, jak również zbudowanie podstaw skutecznego uczestnictwa zainteresowanych państw w trzecim etapie projektu. W tym celu w Brukseli, Genewie, Hadze i w Nowym Jorku, gdzie zwykle prowadzone są działania dyplomatyczne związane z BTWC, zostanie zorganizowany cykl spotkań z dyplomatami z wybranych państw. W trzecim etapie przewiduje się zorganizowanie pięciu regionalnych warsztatów:

a)

warsztaty na temat BTWC dla państw sygnatariuszy i państw niebędących stroną w Afryce Zachodniej i Środkowej, zorganizowane w celu umożliwienia uczestnictwa decydentom oraz organizacjom regionalnym, np. Unii Afrykańskiej. Zaproszeni zostaną przedstawiciele między innymi z Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Republiki Czadu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, Liberii i Mauretanii. Kilku mówców z UE przekazałoby uczestnikom najważniejsze informacje na temat znaczenia przystąpienia do BTWC i korzyści z tego płynących, jak również na temat inicjatyw UE w zakresie nierozprzestrzeniania i rozbrojenia. Państwo strona BTWC w tym regionie również otrzymałoby zaproszenie do udziału w warsztatach;

b)

warsztaty na temat BTWC dla państw sygnatariuszy i państw niebędących stroną w Afryce Wschodniej i Południowej, zorganizowane w celu umożliwienia uczestnictwa decydentom oraz organizacjom regionalnym, np. Unii Afrykańskiej. Zaproszeni zostaną przedstawiciele między innymi z Angoli, Burundi, Komorów, Dżibuti, Erytrei, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Somalii, Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Zambii. Kilku mówców z UE przekazałoby uczestnikom najważniejsze informacje na temat znaczenia przystąpienia do BTWC i korzyści z tego płynących, jak również na temat inicjatyw UE w zakresie nierozprzestrzeniania i rozbrojenia. Państwo strona BTWC w tym regionie również otrzymałoby zaproszenie do udziału w warsztatach;

c)

warsztaty na temat BTWC dla państw sygnatariuszy i państw niebędących stroną na Bliskim Wschodzie. Zaproszeni zostaną przedstawiciele między innymi z Egiptu, Izraela, Arabskiej Republiki Syryjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kilku mówców z UE przekazałoby uczestnikom najważniejsze informacje na temat znaczenia przystąpienia do BTWC i korzyści z tego płynących, jak również na temat inicjatyw UE w zakresie nierozprzestrzeniania i rozbrojenia. Państwo strona BTWC w tym regionie również otrzymałoby zaproszenie do udziału w warsztatach;

d)

warsztaty na temat BTWC dla państw sygnatariuszy i państw niebędących stroną w Azji i na Wyspach Pacyfiku. Zaproszeni zostaną przedstawiciele między innymi z Wysp Cooka, Kiribati, Wysp Marshalla, Mikronezji, Birmy, Nauru, Nepalu, Niue, Samoa oraz Tuvalu. Kilku mówców z UE przekazałoby uczestnikom najważniejsze informacje na temat znaczenia przystąpienia do BTWC i korzyści z tego płynących, jak również na temat inicjatyw UE w zakresie nierozprzestrzeniania i rozbrojenia. Państwo strona BTWC w tym regionie również otrzymałoby zaproszenie do udziału w warsztatach;

e)

warsztaty na temat BTWC dla państw sygnatariuszy i państw niebędących stroną w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Zaproszeni zostaną między innymi przedstawiciele z Haiti, Gujany oraz Trinidadu i Tobago. Kilku mówców z UE przekazałoby uczestnikom najważniejsze informacje na temat znaczenia przystąpienia do BTWC i korzyści z tego płynących, jak również na temat inicjatyw UE w zakresie nierozprzestrzeniania i rozbrojenia. Państwo strona BTWC w tym regionie również otrzymałoby zaproszenie do udziału w warsztatach.

 

Szacowany koszt: 509 661 EUR

2.2.   Projekt 2: Udzielanie pomocy państwom stronom we wprowadzaniu w życie BTWC

 

Cel projektu:

Zapewnienie przeniesienia zobowiązań międzynarodowych wynikających z BTWC do prawodawstwa krajowego i środków administracyjnych państw członkowskich.

 

Wyniki projektu:

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez państwa strony w ramach „międzysesyjnego procesu BTWC” w strategii wprowadzania w życie konwencji na szczeblu krajowym należy osiągnąć trzy wspólne cele:

i)

przyjęcie prawodawstwa krajowego, łącznie z odpowiednimi przepisami prawa karnego, które obejmuje pełny zakres zakazów określonych w Konwencji;

ii)

wprowadzenie skutecznych uregulowań lub prawodawstwa w celu kontrolowania i monitorowania przekazywania stosownych technologii podwójnego zastosowania;

iii)

skuteczne wprowadzanie w życie i wykonywanie przepisów w celu zapobieżenia łamaniu postanowień Konwencji i w celu karania ich naruszeń.

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu wypełnienie luk w mechanizmie wprowadzania w życie BTWC, takich jak brak sieci doradztwa prawnego czy planu działania w zakresie wprowadzania w życie BTWC, brak krajowych punktów kontaktowych służących wprowadzaniu w życie BTWC oraz brak pewności co do minimalnych krajowych norm wprowadzania w życie BTWC. W celu wyeliminowania tych mankamentów projekt przewiduje etap przygotowawczy, obejmujący utworzenie grupy ekspertów prawnych UE, oraz prowadzenie badań i konsultacji. Na późniejszym etapie zostaną podjęte następujące działania wspomagające wprowadzanie w życie BTWC:

a)

w kontekście przygotowywania konferencji przeglądowej BTWC w 2006 r. zostanie zorganizowana konferencja w celu zapoznania się z konkretnymi potrzebami wnioskujących państw stron, które nie wypełniły jeszcze zobowiązań wynikających z BTWC;

b)

zorganizowane zostaną wizyty w celu świadczenia pomocy w zakresie aspektów prawnych i technicznych ukierunkowane na spełnianie konkretnych potrzeb wnioskujących państw stron. Wizyty te poświęcone będą przygotowaniu projektów krajowego prawodawstwa, aby zapewnić skuteczne uwzględnienie zobowiązań wynikających z BTWC w różnych krajowych aktach prawnych i środkach, łącznie z właściwymi przepisami karnymi. UE będzie również pomagać państwom w przyjęciu środków zapewniających właściwą fizyczną ochronę czynników biologicznych i toksyn, jak również związanych z nimi materiałów i sprzętu. Każda wizyta będzie trwać około 5 dni. W każdej wizycie weźmie udział nie więcej niż 3 ekspertów. Do uczestnictwa w tych wizytach zostaną zaproszeni eksperci z państw członkowskich UE;

c)

ponadto, w stosownych przypadkach, w ramach projektów dostarczone zostaną tłumaczenia tekstu BTWC, które następnie będą udostępnione w Internecie.

 

Szacowany koszt: 277 431 EUR

3.   Czas obowiązywania

Całkowity szacowany czas realizacji niniejszego wspólnego działania wynosi 18 miesięcy.

4.   Beneficjenci

Beneficjentami działania związanego z upowszechnianiem BTWC są państwa niebędące stroną BTWC (zarówno państwa sygnatariusze, jak i państwa niebędące sygnatariuszami). Beneficjentami działań związanych z wprowadzaniem w życie są państwa strony BTWC.

5.   Instytucja realizująca

Techniczną realizację tych dwóch projektów w ramach koordynacji politycznej sprawowanej przez sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela za pośrednictwem osobistego przedstawiciela ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia powierza się Graduate Institute of International Studies w Genewie (poprzez projekt w zakresie zapobiegania broni biologicznej – Bioweapons Prevention Project, BWPP, którego dyrektorem jest dr Zanders). Organizację przewidywanych warsztatów i konsultacji regionalnych będzie wspierał Instytut Badań nad Bezpieczeństwem UE. Podczas wykonywania swoich zadań BWPP współpracuje, w stosownych przypadkach, z miejscowymi misjami państw członkowskich i Komisji.

6.   Szacowane wymagane środki

Wkład UE pokryje 100 % kosztów realizacji projektów opisanych w tym Załączniku. Szacowane koszty są następujące:

Projekt 1

509 661 EUR

Projekt 2

277 431 EUR

Koszty administracyjne (7 % kosztów bezpośrednich)

55 096 EUR

KOSZT CAŁKOWITY (bez rezerwy):

842 188 EUR

Ponadto uwzględniono rezerwę interwencyjną w wysokości około 3 % dopuszczalnych kosztów (24 812 EUR).

KOSZT CAŁKOWITY (z uwzględnieniem rezerwy):

867 000 EUR

7.   Finansowa kwota referencyjna na pokrycie kosztów projektu

Całkowity koszt projektów wynosi 867 000 EUR.