7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/51


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/184/BUSP

2006 m. vasario 27 d.

dėl paramos Konvencijai dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas.

(2)

Europos Sąjunga aktyviai įgyvendina nurodytą ES strategiją ir vykdo jos III skyriuje nurodytas priemones, ypač tas, kurios susijusios su Konvencijos dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų (BTWC) stiprinimu, įskaitant paramą BTWC įgyvendinimui nacionaliniu lygiu, ir su tolesniu tikrinimo mechanizmo svarstymu.

(3)

Pasitikėjimo didinimo priemonių pateikimas yra svarbus didinant BTWC įgyvendinimo skaidrumą; buvo susitarta dėl ES veiksmų plano siekiant didinti valstybių narių pateikiamų pasitikėjimo didinimo priemonių skaičių ir skatinti visas valstybes nares Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pateikti atitinkamų ekspertų ir laboratorijų, kurių darbo rezultatai galėtų padėti apibrėžti kitų bendrųjų veiksmų šioje srityje turinį, sąrašus.

(4)

2006 m. BTWC peržiūros konferencija bus gera galimybė susitarti dėl konkrečių, praktinių ir realių priemonių, kad būtų sustiprinta BTWC ir jos laikymasis. Šiuo klausimu Europos Sąjunga lieka įsipareigojusi kurti priemones, skirtas tikrinti, kaip laikomasi BTWC. Tačiau nevykstant deryboms dėl tokio tikrinimo mechanizmo, daug naudingo darbo turi būti atlikta ne sesijų metu įgyvendinant BTWC darbo programą.

(5)

Komisijai patikima ES finansinio įnašo tinkamo įgyvendinimo priežiūra,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

1.   Siekdama nedelsiant ir praktiškai taikyti kai kurias ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos dalis, Europos Sąjunga remia BTWC, laikydamasi šių tikslų:

skatinti BTWC universalumą,

remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

2.   ES strategijos priemones atitinka tie projektai, kuriais siekiama:

skatinti BTWC universalumą vykdant veiklą, įskaitant regioninius ir subregioninius praktinius pasitarimus ir seminarus, skirtą didinti BTWC narių skaičių,

padėti valstybėms, šios Konvencijos Šalims, įgyvendinti BTWC nacionaliniu lygiu siekiant užtikrinti, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, perkeltų BTWC tarptautinius įsipareigojimus į savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pirmiau nurodytų projektų išsamus aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Pirmininkaujanti valstybė narė kartu su Komisija yra atsakinga už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą. Komisija prižiūri 3 straipsnyje nurodyto ES finansinio įnašo tinkamą įgyvendinimą.

2.   Siekiant, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti tikslai, pirmininkaujančiai valstybei narei padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP, kuris bus atsakingas už politinį projektų, numatytų 1 straipsnio 2 dalyje, įgyvendinimo koordinavimą.

3.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytas techninis projektų įgyvendinimas pavedamas Tarptautinių universitetinių studijų institutui (Ženeva), kuris atlieka savo uždavinius, už kuriuos atsako pirmininkaujanti valstybė narė, kontroliuojant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems dviems projektams skiriama orientacinė finansinė suma yra 867 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos pagal bendrajam Europos Sąjungos biudžetui taikomą Bendrijos tvarką ir taisykles, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Siekiant įgyvendinti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projektus Komisija sudaro finansavimo susitarimą su 2 straipsnio 3 dalyje nurodytu Tarptautinių universitetinių studijų institutu (Ženeva).

4 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė, padedant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, atsiskaito Tarybai už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą remdamasi Tarptautinių universitetinių studijų instituto (Ženeva) rengiamomis reguliariomis ataskaitomis. Komisija visokeriopai dalyvaus šioje veikloje ir suteiks informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinį įgyvendinimą.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios praėjus 18 mėnesių nuo jų priėmimo.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


PRIEDAS

1.   Tikslas

Bendras tikslas: remti BTWC universalų taikymą ir visų pirma skatinti valstybes, nesančias šios Konvencijos Šalimis (Konvenciją pasirašiusias valstybes bei jos nepasirašiusias valstybes), prisijungti prie BTWC ir remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

Aprašymas: ES, teikdama pagalbą BTCW, pagrindinį dėmesį skirs šioms sritims, kurias Europos valstybės, BTWC Šalys, nurodė kaip sritis, kuriose reikia imtis skubių veiksmų:

i)

skatinti BTWC universalumą;

ii)

remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

Toliau aprašomiems projektams bus teikiama tik ES parama.

2.   Projekto aprašymas

2.1.   1 projektas: BTWC universalumo skatinimas

 

Projekto tikslas:

BTWC dalyvaujančių valstybių skaičiaus didinimas rengiant regioninius ir subregioninius seminarus. Seminarų tikslas – didinti narių skaičių ir taip stiprinti BTWC įgyvendinimą tuose regionuose bei paaiškinti įsipareigojimo laikytis BTWC naudą ir pasekmes, suprasti valstybių, kurios nėra BTWC Šalys, poreikius padedant joms priimti įsipareigojimus laikytis BTWC bei teikti ES techninę pagalbą ir pagalbą rengiant dokumentus toms valstybėms, kurioms jos reikia.

 

Projekto rezultatai:

i)

BTWC dalyvaujančių valstybių skaičiaus padidinimas įvairiuose geografiniuose regionuose (Vakarų ir Centrinėje Afrikoje, Rytų ir Pietų Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Azijoje ir Kaukaze, Azijoje ir Ramiojo vandenyno salose, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione);

ii)

sustiprinti regioniniai tinklai, įskaitant subregionines organizacijas ir įvairių sričių, kurios svarbios BTWC, tinklus.

 

Projekto aprašymas:

Projekte apžvelgiamas penkių regioninių seminarų organizavimas 2006–2007 m. trimis nuosekliais etapais. Pirmajame parengiamajame etape užmezgami ryšiai su atitinkamais veikėjais (iš diplomatų ir ekspertų bendruomenės), organizuojami parengiamieji susitikimai ir rengiami informacijos paketai, toliau tęsiami tyrimai ir atitinkamų šalių įgyvendinimo padėties peržiūros ir kuriama internetu paremta informacijos ir bendradarbiavimo valdymo sistema. Antrojo etapo tikslas – suteikti diplomatų bendruomenei ir apskritai pasirinktų šalių nacionalinėms administracijoms žinių apie BTWC svarbą ir padėti pagrindą veiksmingam susijusių šalių dalyvavimui trečiajame projekto etape. Galiausiai bus surengta keletas susitikimų su pasirinktų šalių diplomatais Briuselyje, Ženevoje, Hagoje ir Niujorke, kur paprastai vykdoma su BTWC susijusi diplomatinė veikla. Trečiajame projekto etape numatyti penki regioniniai seminarai:

a)

seminaras apie BTWC, skirtas Vakarų ir Centrinėje Afrikoje esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis, siekiant skatinti sprendimus priimančių asmenų ir regioninių organizacijų, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos, dalyvavimą. Bus kviečiami Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto, Gabono, Gvinėjos, Liberijos ir Mauritanijos atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

b)

seminaras apie BTWC, skirtas Rytų ir Pietų Afrikoje esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis, siekiant skatinti sprendimus priimančių asmenų ir regioninių organizacijų, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos, dalyvavimą. Bus kviečiami Angolos, Burundžio, Komorų, Džibučio, Eritrėjos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Somalio, Tanzanijos Jungtinės Respublikos ir Zambijos atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

c)

seminaras apie BTWC, skirtas Artimuosiuose Rytuose esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Egipto, Izraelio, Sirijos Arabų Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

d)

seminaras apie BTWC, skirtas Azijoje ir Ramiojo vandenyno salose esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Kuko salų, Kiribačio, Maršalo Salų, Mikronezijos, Mianmaro, Nauru, Nepalo, Niue, Samoa ir Tuvalu atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

e)

seminaras apie BTWC, skirtas Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Haičio, Gajanos bei Trinidado ir Tobago atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare.

 

Numatytos išlaidos: 509 661 EUR.

2.2.   2 projektas: BTWC įgyvendinimui nacionaliniu lygiu skirta pagalba valstybėms, šios Konvencijos Šalims

 

Projekto tikslas:

Užtikrinti, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, perkeltų BTWC tarptautinius įsipareigojimus į savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

Projekto rezultatai:

Laikantis valstybių, šios Konvencijos Šalių, „BTWC procese ne sesijų metu“ nurodytų išvadų, įgyvendinant BTWC nacionaliniu lygiu turi būti užtikrinti šie trys bendri elementai:

i)

nacionalinės teisės aktų, įskaitant baudžiamosios teisės aktus, kurie apimtų visą Konvencijoje numatytų draudimų taikymo sritį, priėmimas;

ii)

veiksmingi teisės aktai arba įstatymai siekiant kontroliuoti ir stebėti atitinkamų dvejopo naudojimo technologijų perdavimą;

iii)

veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas siekiant išvengti pažeidimų ir taikyti sankcijas už pažeidimus.

 

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama užpildyti BTWC įgyvendinimo spragą, pavyzdžiui: nesama teisinių konsultacijų tinklo ar įgyvendinimo veiksmų plano, nėra BTWC įgyvendinimo nacionalinių centrų ir trūksta saugumo dėl BTWC įgyvendinimo minimalių nacionalinių standartų. Siekiant ištaisyti šiuos trūkumus, projekte numatomas parengiamasis etapas, kurio metu numatoma įkurti ES teisės ekspertų grupę, taip pat vykdyti tyrimų ir konsultavimo veiklą. Kitame įgyvendinimo etape bus imtasi šių pagalbos įgyvendinimui veiksmų:

a)

rengiantis 2006 m. BTWC peržiūros konferencijai bus surengta konferencija, kad būtų nustatyti prašančiųjų valstybių, šios Konvencijos Šalių, kurios dar privalo vykdyti savo BTWC įsipareigojimus, konkretūs poreikiai;

b)

tenkinant prašančiųjų valstybių, šios Konvencijos Šalių, konkrečius poreikius, bus surengti pagalbos teisiniais ir techniniais klausimais vizitai. Šie vizitai bus skirti nacionalinės teisės aktų rengimui, siekiant užtikrinti, kad iš BTWC kylantys įsipareigojimai būtų veiksmingai perkelti į nacionalinės teisės aktus ir priemones, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias nuostatas. ES taip pat padės valstybėms nustatyti priemones, siekiant užtikrinti tinkamą biologinių medžiagų ir toksinų, taip pat susijusių medžiagų ir įrangos fizinę apsaugą. Kiekvienas vizitas truks apie 5 dienas. Į kiekvieną vizitą vyks ne daugiau kaip 3 ekspertai. Ekspertai iš ES valstybių narių bus kviečiami prisijungti;

c)

be to, prireikus projektuose bus pateikiami BTWC vertimai į kitas kalbas, kurie vėliau bus skelbiami internete.

 

Numatytos išlaidos: 277 431 EUR.

3.   Trukmė

Numatoma visa šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo trukmė yra 18 mėnesių.

4.   Naudos gavėjai

Su universalumu susijusios veiklos naudos gavėjai yra valstybės, nesančios BTWC Šalimis (tiek Konvenciją pasirašiusios valstybės, tiek jos nepasirašiusiosios valstybės). Su įgyvendinimu susijusios veiklos naudos gavėjai yra valstybės, BTWC Šalys.

5.   Organizacija, kuriai patikimas projekto įgyvendinimas

Tarptautinių universitetinių studijų institutui (Ženeva) (Biologinių ginklų prevencijos projekto (BWPP) vadovas Dr. Zanders) pavedamas techninis dviejų projektų įgyvendinimas, politiką koordinuojant Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio asmeniniam atstovui masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais. Vykdydamas savo veiklą BWPP prireikus bendradarbiaus su valstybių narių vietos misijomis ir Komisija.

6.   Numatytos reikalingos lėšos

ES įnašas 100 % padengs šiame priede aprašytų projektų įgyvendinimą. Numatytos išlaidos yra šios:

1 projektas

509 661 EUR

2 projektas

277 431 EUR

Administracinės išlaidos (7 % tiesioginių išlaidų)

55 096 EUR

VISOS IŠLAIDOS (išskyrus išlaidas nenumatytiems atvejams)

842 188 EUR.

Be to, įtraukiamas apie 3 % leistinų išlaidų dydžio (24 812 EUR) specialusis fondas.

VISOS IŠLAIDOS (įskaitant išlaidas nenumatytiems atvejams)

867 000 EUR.

7.   Orientacinė finansinė suma projektų išlaidoms padengti

Visos projektų išlaidos yra 867 000 EUR.