7.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/51


A TANÁCS 2006/184/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 27.)

a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, amelynek III. fejezete tartalmazza az elterjedés elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések listáját.

(2)

Az Európai Unió aktívan hajtja végre az EU-stratégiát, valamint annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, különös tekintettel a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezmény (BTWC) megerősítésével kapcsolatos intézkedésekre, beleértve a BTWC nemzeti végrehajtásának támogatását és az ellenőrzési mechanizmussal kapcsolatos véleménynyilvánítás folytatását.

(3)

A bizalomépítő intézkedések benyújtása fontos elemét képezi az átláthatóság növelésének a BTWC végrehajtása tekintetében, ezenkívül megállapodás született egy EU cselekvési tervről, amelynek célja, hogy növelje a tagállamok által benyújtott bizalomépítő intézkedések számát, és valamennyi tagállamot arra ösztönözzön, hogy az ENSZ főtitkár számára megfelelő szakértőket és laboratóriumokat tartalmazó listákat nyújtson be, és amelynek eredményei az e területen folytatott további együttes fellépések tartalmának meghatározására szolgálhatnak.

(4)

A BTWC 2006. évi felülvizsgálati konferenciája jó alkalom lesz arra, hogy megállapodás szülessen a BTWC-t és annak betartását megerősítő egyedi, gyakorlati és keresztülvihető intézkedésekről. Az Európai Unió e tekintetben továbbra is elkötelezett marad a BTWC betartását ellenőrző intézkedések kidolgozása mellett. Az ilyen ellenőrzési mechanizmusról szóló tárgyalások hiányában azonban sok hasznos munkát az ülésszakok közötti BTWC munkaprogram keretében kell elvégezni.

(5)

Az európai uniós pénzügyi hozzájárulás megfelelő végrehajtásának felügyelete a Bizottság feladata,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

(1)   A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia bizonyos elemeinek azonnali és gyakorlati alkalmazása érdekében az EU támogatja a BTWC tevékenységeit a következő célokra tekintettel:

a BTWC egyetemességének előmozdítása,

a BTWC részes államok általi végrehajtásának támogatása.

(2)   Az EU-stratégia intézkedéseinek megfelelő projektek azok a projektek, amelyek a következőket célozzák meg:

a BTWC egyetemességének előmozdítása a BTWC-tagok számának növelését célzó tevékenységek megvalósításával, beleértve a regionális és szubregionális munkaértekezleteket és szemináriumokat is,

segítségnyújtás a részes államoknak a BTWC nemzeti végrehajtásának támogatásához annak biztosítása érdekében, hogy a részes államok a BTWC-ből eredő nemzetközi kötelezettségeiket átültessék saját nemzeti jogszabályaikba és közigazgatási intézkedéseikbe.

A fenti projektek részletes leírása a mellékletben található.

2. cikk

(1)   Az elnökség – a Bizottsággal teljes mértékben együttműködve – felel az együttes fellépés végrehajtásáért. A Bizottság felügyeli a 3. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás megfelelő végrehajtását.

(2)   Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében az elnökség munkáját a Tanács főtitkára/a KKBP főképviselője segíti, aki felel az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtásának politikai koordinálásáért.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek technikai végrehajtása a genfi Graduate Institute of International Studies (Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézete) feladata, amely feladatait az elnökség irányítása és a főtitkárnak/főképviselő felügyelete alatt végzi.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt két projektre vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 867 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó közösségi eljárások és szabályok szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtása céljából a Bizottság finanszírozási megállapodást köt a 2. cikk (3) bekezdésében említett genfi Graduate Institute of International Studies (Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézete) elnevezésű intézettel.

4. cikk

Az elnökség – amelynek munkáját a főtitkár/főképviselő segíti – a genfi Graduate Institute of International Studies (Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézete) által készített rendszeres jelentések alapján jelentést nyújt be a Tanácsnak az ezen együttes fellépés végrehajtásáról. A Bizottság teljes mértékben együttműködik, és információt nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés az elfogadását követő 18 hónap elteltével hatályát veszti.

6. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. PLASSNIK


MELLÉKLET

1.   Célkitűzés

Általános célkitűzés: a BTWC egyetemessé tételének támogatása és különösen a nem részes államok (aláíró és nem aláíró államok) BTWC-hez való csatlakozásának előmozdítása, valamint a BTWC részes államok általi végrehajtásának támogatása.

Leírás: a BTWC-nek nyújtott európai uniós segítség az alábbi, a BTWC európai részes államai által sürgős intézkedésekre szoruló területekként megjelölt területekre összpontosul:

i.

a BTWC egyetemességének előmozdítása;

ii.

a BTWC részes államok általi végrehajtásának támogatása.

Az alább ismertetett projektek kizárólag európai uniós támogatásban részesülnek.

2.   A projekt leírása

2.1.   1. projekt: a BTWC egyetemességének előmozdítása

 

A projekt célja:

A BTWC tagságának megerősítése regionális és szubregionális munkaértekezletek által. A munkaértekezletek célja a taglétszám növelése és ezáltal a BTWC megerősített végrehajtása ezekben a régiókban, valamint a BTWC-hez való csatlakozás előnyeinek és következményeinek kifejtése, továbbá csatlakozásuk támogatása érdekében a nem BTWC részes államok szükségleteinek megértése, ezenkívül technikai és megfogalmazási segítségnyújtás az EU részéről az ezt igénylő államok számára.

 

A projekttől várt eredmények:

i.

a BTWC tagságának megerősítése különböző földrajzi régiókban (Nyugat- és Közép-Afrikában, Kelet- és Dél-Afrikában, a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában és a Kaukázusban, Ázsiában és a csendes-óceáni szigeteken, Latin-Amerikában és a karibi térségben);

ii.

a regionális hálózatba szervezés megerősítése (beleértve különböző, a BTWC szempontjából lényeges területeken működő szubregionális szervezeteket és hálózatokat).

 

A projekt leírása:

A projekt a 2006–2007. időszakban öt regionális munkaértekezlet három egymást követő szakaszban történő szervezését biztosítja. Az első, előkészítő szakasz során sor kerül a kapcsolatok kiépítésére a megfelelő szereplőkkel (diplomáciai és szakértői körök), előkészítő ülések tartására és tájékoztató csomagok tervezésére, a célországokban folytatott kutatás és végrehajtás helyzete felülvizsgálatának folytatására, valamint a projekt internetalapú, tájékoztatási és együttműködési irányítási rendszerének létrehozására. A második szakasz célja a BTWC jelentőségének tudatosítása a kiválasztott országok tekintetében a diplomáciai körökben és ezeken túlmenően a nemzeti hatóságok körében, valamint az érintett országoknak a projekt harmadik szakaszában való hatékony részvételének megalapozása. A kiválasztott országok diplomatáival való találkozókra e célból Brüsszelben, Genfben, Hágában és New Yorkban kerül sor, ahol a BTWC vonatkozású diplomáciai tevékenységek általában zajlanak. A projekt harmadik szakaszában öt regionális munkaértekezlet szerepel a tervekben:

a)

Munkaértekezlet a BTWC-ről Nyugat- és Közép-Afrika aláíró és nem részes államai számára annak érdekében, hogy lehetővé váljon a döntéshozók és a regionális szervezetek – pl. az Afrikai Unió – részvétele. Meghívják többek között a Csádi Köztársaság, Elefántcsontpart, Gabon, Guinea, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, Libéria és Mauritánia képviselőit. Az EU számos előadója tájékoztatni fogja a résztvevőket a BTWC-hez való csatlakozás jelentőségéről és előnyeiről, valamint az elterjedés megakadályozására és a leszerelésre irányuló európai uniós kezdeményezésekről. Egy régióbeli BTWC részes állam is meghívást kap a munkaértekezleten való részvételre.

b)

Munkaértekezlet a BTWC-ről Kelet- és Dél-Afrika aláíró és nem részes államai számára annak érdekében, hogy lehetővé váljon a döntéshozók és a regionális szervezetek – pl. az Afrikai Unió – részvétele. Meghívják többek között Angola, Burundi, Comore, Dzsibuti, Eritrea, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Namíbia, Szomália, a Tanzániai Egyesült Köztársaság és Zambia képviselőit. Az EU számos előadója tájékoztatni fogja a résztvevőket a BTWC-hez való csatlakozás jelentőségéről és előnyeiről, valamint az elterjedés megakadályozására és a leszerelésre irányuló európai uniós kezdeményezésekről. Egy régióbeli BTWC részes állam is meghívást kap a munkaértekezleten való részvételre.

c)

Munkaértekezlet a BTWC-ről a Közel-Kelet aláíró és nem részes államai számára. Meghívják többek között az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Izrael és a Szíriai Arab Köztársaság képviselőit. Az EU számos előadója tájékoztatni fogja a résztvevőket a BTWC-hez való csatlakozás jelentőségéről és előnyeiről, valamint az elterjedés megakadályozására és a leszerelésre irányuló európai uniós kezdeményezésekről. Egy régióbeli BTWC részes állam is meghívást kap a munkaértekezleten való részvételre.

d)

Munkaértekezlet a BTWC-ről Ázsia és a csendes-óceáni szigetek aláíró és nem részes államai számára. Meghívják többek között a Cook-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, Mikronézia, Mianmar, Nauru, Nepál, Niue, Szamoa és Tuvalu képviselőit. Az EU számos előadója tájékoztatni fogja a résztvevőket a BTWC-hez való csatlakozás jelentőségéről és előnyeiről, valamint az elterjedés megakadályozására és a leszerelésre irányuló európai uniós kezdeményezésekről. Egy régióbeli BTWC részes állam is meghívást kap a munkaértekezleten való részvételre.

e)

Munkaértekezlet a BTWC-ről Latin-Amerika és a karibi térség aláíró és nem részes államai számára. Meghívják többek között Haiti, Guyana, valamint Trinidad és Tobago képviselőit. Az EU számos előadója tájékoztatni fogja a résztvevőket a BTWC-hez való csatlakozás jelentőségéről és előnyeiről, valamint az elterjedés megakadályozására és a leszerelésre irányuló európai uniós kezdeményezésekről. Egy régióbeli BTWC részes állam is meghívást kap a munkaértekezleten való részvételre.

 

A becsült költség: 509 661 EUR.

2.2.   2. projekt: a BTWC nemzeti végrehajtásához nyújtott támogatás a részes államok számára

 

A projekt célja:

Annak biztosítása, hogy a részes államok a BTWC-ből eredő nemzetközi kötelezettségeiket átültessék nemzeti jogszabályaikba és közigazgatási intézkedéseikbe.

 

A projekttől várt eredmények:

A részes államoknak a „BTWC-ülésszakok közötti folyamat” keretében meghatározottaknak megfelelően a nemzeti végrehajtásra vonatkozó megközelítésük tekintetében három közös elemet kell megvalósítaniuk:

i.

olyan – büntető jogszabályokat is magukban foglaló – nemzeti jogszabályok elfogadása, amelyek kiterjednek az egyezményben meghatározott tilalmak teljes körére;

ii.

a vonatkozó kettős felhasználású technológiák átadásának ellenőrzésére és felügyeletére szolgáló hatékony rendeletek vagy jogszabályok;

iii.

hatékony végrehajtás és érvényesítés az egyezmény megsértésének megelőzése és az egyezmény megsértése esetén történő szankcionálás érdekében.

 

A projekt leírása:

A projekt célja a BTWC végrehajtásában fennálló hiányosságok pótlása, mint például a jogi tanácsadási hálózat vagy a végrehajtási cselekvési terv hiánya, a BTWC végrehajtására kijelölt nemzeti fókuszpontok hiánya, a BTWC végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények bizonytalansága nemzeti szinten. Ezen hiányosságok kezelése érdekében a projekt egy előkészítő szakaszt irányoz elő, amely magában foglalja egy európai uniós jogi szakértői bázis létrehozását, valamint kutatási és konzultációs tevékenység folytatását is. A végrehajtást követő lépés a segítségnyújtási intézkedésekre irányul:

a)

A 2006. évi BTWC felülvizsgálati konferencia előkészítésének keretében konferenciát szerveznek azon kérvényező részes államok egyedi igényeinek megismerése céljából, amelyeknek még nem kell teljesíteniük a BTWC-ből eredő kötelezettségeiket.

b)

Jogi és technikai kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtási látogatásokat szerveznek a kérvényező részes államok egyedi igényeinek megválaszolása érdekében. E látogatások témája a nemzeti jogszabályok megszövegezése annak biztosítása érdekében, hogy az államok a BTWC-ből eredő kötelezettségeiket eredményesen átültessék nemzeti jogszabályok és intézkedések sorába, a megfelelő büntetőjogi rendelkezéseket is ideértve. Az EU szintén segíti a tagállamokat az olyan intézkedések elfogadásában, amelyeknek célja a biológiai anyagok és méreganyagok, valamint a kapcsolódó anyagok és felszerelések megfelelő fizikai védelmének biztosítása. Az egyes látogatások időtartama hozzávetőlegesen 5 nap. Ezeken a látogatásokon egy-egy alkalommal legfeljebb három szakértő vesz részt. Az EU tagállamainak szakértőit is felkérik majd a bekapcsolódásra.

c)

A projektek keretében – adott esetben – biztosítják továbbá a BTWC lefordítását, amely ezt követően az interneten lesz hozzáférhető.

 

Becsült költség: 277 431 EUR

3.   Időtartam

Ezen együttes fellépés végrehajtásának becsült teljes időtartama 18 hónap.

4.   Kedvezményezettek

Az egyetemessé tétellel kapcsolatos tevékenységek kedvezményezettjei a BTWC nem részes államai (aláíró és nem aláíró államok egyaránt). A végrehajtással kapcsolatos tevékenységek kedvezményezettjei a BTWC részes államai.

5.   Végrehajtó szerv

A genfi Graduate Institute of International Studies (Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézete) feladata (a biológiai fegyverekre irányuló megelőzési projekt [BWPP] igazgatója, Dr. Jean Pascal Zanders révén) a két projekt technikai végrehajtása, a főtitkár/főképviselő – a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáért felelős személyi képviselőjén keresztül történő – politikai koordinációja keretében. A tervezett regionális munkaértekezletek és konzultációk megszervezését az EU Biztonságpolitikai Kutatóintézete segíti. Tevékenységei végzése során a BWPP igazgatója – amennyiben szükséges – együttműködik a tagállamok és a Bizottság helyi képviseleteivel.

6.   Becsült szükséges eszközök

Az EU-hozzájárulás 100 %-ban fedezi az ebben a mellékletben ismertetett projektek végrehajtását. A becsült költségek a következők:

1. projekt

509 661 EUR

2. projekt

277 431 EUR

Adminisztratív költségek (a közvetlen költségek 7 %-a)

55 096 EUR

ÖSSZKÖLTSÉG (a rendkívüli kiadások kivételével):

842 188 EUR

Ezen túl az elszámolható költségek körülbelül 3 %-át kitevő (24 812 EUR) rendkívüli tartalékalap is létrejön.

ÖSSZKÖLTSÉG (beleértve a rendkívüli kiadásokat):

867 000 EUR

7.   A projekt költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi referenciaalap

A projektek összköltsége 867 000 EUR.