7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/51


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/184/ÜVJP,

27. veebruar 2006,

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2003 vastu massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia, mille III peatükis on esitatud massihävitusrelvade leviku vastase võitluse meetmete loetelu.

(2)

Euroopa Liit rakendab kõnealust ELi strateegiat aktiivselt ja võtab selle III peatükis loetletud meetmeid, eelkõige neid, mis on seotud bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tugevdamisega, sealhulgas konventsiooni riigisisese rakendamise toetamine, ning kontrollisüsteemi käsitleva analüüsi jätkamisega.

(3)

Usaldust suurendavate meetmete esitamisel on oluline osa bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamise läbipaistvuse suurendamisel ning kokku on lepitud ELi tegevuskavas, mille eesmärk on tõsta liikmesriikide esitatud usaldust suurendavate meetmete arvu ja julgustada kõiki liikmesriike esitama ÜRO peasekretärile sobivate ekspertide ja laboratooriumide nimekirju; tegevuskava rakendamisel saavutatud tulemusi võib kasutada selle valdkonna hilisemate ühismeetmete sisu määratlemisel.

(4)

Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni läbivaatamise konverents 2006. aastal annab hea võimaluse kokku leppida konkreetsetes praktilistes ja realistlikes meetmetes konventsiooni ja selle järgimise tugevdamiseks. Seoses sellega täidab Euroopa Liit jätkuvalt oma kohustust arendada välja bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni järgimise kontrollimeetmed. Kuna niisugust kontrollimehhanismi käsitlevaid läbirääkimisi ei toimu, tuleb hulk vajalikku tööd teha bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni istungitevahelise tööprogrammi käigus.

(5)

Komisjoni ülesandeks on teostada ELi rahalise toetuse nõuetekohase kasutamise järelevalvet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

1.   Massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia mõne osa viivitamatuks ja praktiliseks kohaldamiseks toetab Euroopa Liit bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni, järgides järgmisi eesmärke:

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine,

abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamiseks osalisriikides.

2.   ELi strateegia meetmetele vastavate projektide hulka kuuluvad projektid, mille eesmärk on:

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine sellise tegevuse abil, sealhulgas piirkondlike ja paikkondlike töörühmade ja seminaride kaudu, mille eesmärk on suurendada konventsiooni liikmete arvu,

osalisriikide abistamine bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni riigisisesel rakendamisel eesmärgiga tagada, et need riigid võtavad konventsiooni rahvusvahelised kohustused üle oma õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse.

Eespool nimetatud projektide üksikasjalik kirjeldus on esitatud lisas.

Artikkel 2

1.   Eesistujariik vastutab ühismeetme rakendamise eest täielikus koostöös komisjoniga. Järelevalvet artiklis 3 osutatud rahalise abi nõuetekohase rakendamise üle teostab komisjon.

2.   Artikli 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks abistab eesistujariiki peasekretär/ÜVJP kõrge esindaja, kes vastutab artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide rakendamise poliitilise kooskõlastamise eest.

3.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide tehniline rakendamine usaldatakse Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudile (Graduate Institute of International Studies), kes täidab oma ülesandeid eesistujariigi vastutusel ja peasekretäri/kõrge esindaja kontrolli all.

Artikkel 3

1.   Artikli 1 lõikes 2 loetletud kahe projekti lähtesumma on 867 000 eurot.

2.   Lõikes 1 sätestatud summast rahastatavaid kulutusi hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele ühenduse menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et eelmaksed ei jää ühenduse omandisse.

3.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide rakendamiseks sõlmib komisjon rahastamiskokkuleppe artikli 2 lõikes 3 nimetatud Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudiga.

Artikkel 4

Eesistujariik, keda abistab peasekretär/kõrge esindaja, annab nõukogule aru käesoleva ühismeetme rakendamisest Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudi korrapäraste aruannete alusel. Komisjon kaasatakse täiel määral ja ta annab teavet artikli 1 lõikes 2 nimetatud projektide rahalise rakendamise kohta.

Artikkel 5

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Ühismeede kaotab kehtivuse 18 kuu möödumisel selle vastuvõtmisest.

Artikkel 6

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 27. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


LISA

1.   Eesmärk

Üldeesmärk: toetada bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmset kohaldamist ja eelkõige edendada kolmandate riikide (nii allakirjutanud kui mitteallakirjutanud riikide) ühinemist konventsiooniga ning toetada selle rakendamist osalisriikides.

Kirjeldus: ELi abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioonile keskendub järgmistele valdkondadele, milles konventsiooni Euroopa osalisriikide hinnangul vajatakse kiiret tegutsemist:

i)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine;

ii)

abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamiseks osalisriikides.

Allpool kirjeldatud projektid saavad abi ainult ELilt.

2.   Projekti kirjeldus

2.1.   Projekt 1: Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine

 

Projekti eesmärk:

Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni liikmeskonna suurendamine piirkondlike ja paikkondlike töörühmade kaudu. Töörühmade eesmärgiks on soodustada liikmeskonna suurenemist ning selle kaudu bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni laiemat rakendamist nendes piirkondades, selgitada konventsiooniga ühinemise kasulikkust ja tagajärgi ning mõista kolmandate riikide vajadusi, et kaasa aidata nende ühinemisele konventsiooniga, ja pakkuda abivajavatele riikidele tehnilist ja õigusaktide koostamise alast abi.

 

Projekti tulemused:

i)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni suurenenud liikmeskond mitmetes geograafilistes piirkondades (Lääne- ja Kesk-Aafrikas, Ida- ja Lõuna-Aafrikas, Lähis-Idas, Kesk-Aasias ja Kaukaasias, Aasias ja Vaikse ookeani saartel, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides);

ii)

tugevdatud piirkondlikud võrgustikud, kaasates paikkondlikke organisatsioone ja võrgustikke erinevatelt bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga seotud aladelt.

 

Projekti kirjeldus:

Projektiga nähakse ette viie piirkondliku õpikoja korraldamine kolmes järjestikuses etapis aastatel 2006–2007. Esimeses ettevalmistavas etapis luuakse kontaktid asjaomaste osapooltega (diplomaadid ja eksperdid), peetakse ettevalmistavaid kohtumisi ja koostatakse teabepakette, jätkatakse sihtriikides teadusuuringuid ja konventsiooni rakendamise seisu läbivaatamist ning luuakse projektile Interneti-põhine teabehalduse ja koostöö juhtimise süsteem. Teise etapi eesmärk on suurendada diplomaatide ja ulatuslikumalt teatavate valitud riikide asutuste teadlikkust bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tähtsusest ning luua tingimused asjaomaste riikide tõhusaks osalemiseks projekti kolmandas etapis. Selleks korraldatakse valitud riikide diplomaatidega rida kohtumisi Brüsselis, Genfis, Haagis ja New Yorgis, kus bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga seotud diplomaatiline tegevus tavaliselt toimub. Projekti kolmandas etapis on ette nähtud viis piirkondlikku õpikoda:

a)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Lääne- ja Kesk-Aafrikas, et võimaldada otsustajate ja piirkondlike organisatsioonide, nt Aafrika Liidu osalemist. Osalema kutsutakse Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi Vabariigi, Côte d'Ivoire'i, Gaboni, Guinea, Libeeria ja Mauritaania esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

b)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Ida- ja Lõuna-Aafrikas, et võimaldada otsustajate ja piirkondlike organisatsioonide, nt Aafrika Liidu osalemist. Osalema kutsutakse Angola, Burundi, Komooride, Djibouti, Eritrea, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Namiibia, Somaalia, Tansaania Ühendvabariigi ja Sambia esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

c)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Lähis-Idas. Osalema kutsutakse Egiptuse, Iisraeli, Süüria Araabia Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

d)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Aasias ja Vaikse ookeani saartel. Osalema kutsutakse Cooki saarte, Kiribati, Marshalli saarte, Mikroneesia, Myanmari, Nauru, Nepali, Niue, Samoa ja Tuvalu esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

e)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides. Osalema kutsutakse Haiti, Guyana ning Trinidadi ja Tobago esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema.

 

Arvestuslikud kulud: 509 661 eurot.

2.2.   Projekt 2: Osalisriikide abistamine bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni riigisisesel rakendamisel

 

Projekti eesmärk:

Tagada, et osalisriigid võtavad bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rahvusvahelised kohustused üle oma õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse.

 

Projekti tulemused:

Vastavalt osalisriikide poolt “bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni istungitevahelise protsessi” käigus määratletule peab osalisriikide rakenduspõhimõtetes sisalduma kolm ühist osa:

i)

konventsiooni keeldude täit ulatust hõlmavate osalisriigi õigusaktide, sealhulgas karistusõigusega seotud õigusaktide, vastuvõtmine;

ii)

tõhusad reeglid või õigusaktid asjaomaste kahese kasutusega tehnoloogiate üleandmise kontrollimiseks ja järelevalveks;

iii)

tõhus rakendamine ja jõustamine rikkumiste ennetamiseks ja nende toimepanemise eest karistamiseks.

 

Projekti kirjeldus:

Projekti eesmärk on täita bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamisel esinevad tühimikud, näiteks puuduv õigusabivõrgustik või rakendamise tegevuskava, bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamise riiklike teabekeskuste puudumine, ebakindlus bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni minimaalsete riiklike rakendusstandardite osas. Nimetatud puudujääkidega tegelemiseks on projektis ette nähtud ettevalmistav etapp, mille jooksul luuakse ELi õigusekspertide reserv ning tegeletakse teadusuuringute ja konsulteerimisega. Järgmise sammuna võetakse järgmised meetmed, millega aidatakse rakendada konventsiooni:

a)

2006. aastal toimuva bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni läbivaatamise konverentsi ettevalmistamise käigus korraldatakse konverents nende abi taotlevate osalisriikide erivajaduste teadvustamiseks, kes veel ei täida oma konventsioonist tulenevaid kohustusi;

b)

abi taotlevate osalisriikide erivajaduste täitmiseks korraldatakse visiite õigusliku ja tehnilise abi andmiseks. Visiitide käigus tegeletakse osalisriikide õigusaktide koostamisega, et tagada bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni kohustuste tõhus ülevõtmine osalisriikide õigusaktidesse ja meetmetesse, sealhulgas asjakohastesse kriminaalõiguse sätetesse. Lisaks aitab EL riikidel vastu võtta meetmeid bioloogiliste mõjurite ja toksiinide ning nendega seotud materjalide ja varustuse asjakohase füüsilise kaitse tagamiseks. Iga visiit kestab umbes viis päeva. Ühel visiidil osaleb kõige rohkem kolm eksperti. Osalema kutsutakse ELi liikmesriikide eksperte;

c)

lisaks sellele koostatakse projektide raames vajaduse korral bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tõlked, mis tehakse seejärel Interneti teel kättesaadavaks.

 

Arvestuslikud kulud: 277 431 eurot.

3.   Kestus

Käesoleva ühismeetme rakendamise eeldatav kogukestus on 18 kuud.

4.   Abisaajad

Ülemaailmse kohaldamise edendamisega seotud tegevuste kaudu abi saajad on kolmandad riigid (bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioonile allakirjutanud ja mitteallakirjutanud riigid, kes ei ole konventsiooni osalisriigid). Konventsiooni rakendamisega seotud tegevuste kaudu abi saajad on bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid.

5.   Rakendusüksus

Peasekretäri/kõrge esindaja massihävitusrelvade leviku vastase võitluse alase isikliku esindaja poliitilisel kooskõlastamisel tehakse kahe kõnealuse projekti tehniline rakendamine ülesandeks Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudile – Dr. Zandersi juhitavale bioloogiliste relvade ennetusprojektile (Bioweapons Prevention Project – BWPP). Kavandatavad piirkondlikud töörühmad ja konsultatsioonid korraldatakse Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi toetusel. BWPP teeb vastavalt vajadusele koostööd liikmesriikide ja komisjoni kohalike esindustega.

6.   Vajalike vahendite hinnanguline suurus

Käesolevas lisas kirjeldatud projektide rakendamist rahastatakse 100 % ulatuses ELi toetusest. Eeldatavad kulud on järgmised:

Projekt 1

509 661 eurot

Projekt 2

277 431 eurot

Halduskulud (7 % otsestest kuludest)

55 096 eurot

KOGUKULUD (välja arvatud ettenägematud kulud):

842 188 eurot

Lisaks on projekti sisse arvestatud ettenägematute kulude reserv 3 % (24 812 eurot) abikõlblikest kuludest.

KOGUKULUD (sealhulgas ettenägematud kulud):

867 000 eurot

7.   Projektide kulusid kattev lähtesumma

Projektide kogumaksumus on 867 000 eurot.