7.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/51


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2005/184/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με την υποστήριξη της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία περιλαμβάνει, στο κεφάλαιο ΙΙΙ, κατάλογο μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων αυτών.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τη στρατηγική της ΕΕ δραστήρια, θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που απαριθμούνται στο κεφάλαιο III αυτής, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την ενίσχυση της σύμβασης για τα χημικά και τοξινικά όπλα (ΒΤWC), μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της ΒΤWC σε εθνικό επίπεδο, και συνεχίζει τη μελέτη σχετικά με το μηχανισμό ελέγχου.

(3)

Η υποβολή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση της διαφάνειας κατά την εφαρμογή της ΒΤWC, συμφωνήθηκε δε σχέδιο δράσης της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα υποβληθούν από τα κράτη μέλη και να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη μέλη ώστε να υποβάλουν καταλόγους των κατάλληλων εμπειρογνωμόνων και εργαστηρίων στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΓΓΗΕ)· το αποτέλεσμα των ανωτέρω θα μπορούσε να χρησιμεύσει στον προσδιορισμό του περιεχομένου μελλοντικών κοινών δράσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

(4)

Η διάσκεψη αναθεώρησης της ΒΤWC που θα διεξαχθεί το 2006 θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συμφωνηθούν τα ειδικά, πρακτικά και ρεαλιστικά μέτρα με στόχο να ενισχυθεί η ΒΤWC καθώς και η συμμόρφωση προς αυτή. Εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη μέτρων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την ΒΤWC. Επειδή όμως δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις σχετικά με το μηχανισμό ελέγχου, απομένει να γίνουν αρκετά χρήσιμα βήματα στα πλαίσια του μεταξύ των συνόδων προγράμματος εργασιών ΒΤWC.

(5)

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία της ορθής υλοποίησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τον σκοπό της άμεσης εφαρμογής στην πράξη ορισμένων στοιχείων της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ΒΤWC με τους εξής στόχους:

προώθηση της καθολικότητας της ΒΤWC,

υποστήριξη της εφαρμογής της ΒΤWC από τα κράτη μέρη.

2.   Τα προγράμματα τα οποία αντιστοιχούν στα μέτρα που προβλέπονται στη στρατηγική της ΕΕ αποσκοπούν να ενισχύσουν:

την προώθηση της καθολικότητας της ΒΤWC με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και υποπεριφερειακών εργαστηρίων και σεμιναρίων, με σκοπό την αύξηση των μελών της ΒΤWC,

την παροχή συνδρομής στα κράτη μέρη για την εφαρμογή της ΒΤWC σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέρη θα μεταφέρουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΒΤWC στην εθνική τους νομοθεσία και στα σχετικά διοικητικά μέτρα.

Λεπτομερής περιγραφή των ανωτέρω προγραμμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της κοινής δράσης με την πλήρη σύμπραξη της Επιτροπής η οποία επιβλέπει την ορθή υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Προκειμένου να πραγματωθούν οι στόχοι που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η Προεδρία επικουρείται από τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ (ΓΓ/ΥΠ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον πολιτικό συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων του άρθρου 1 παράγραφος 2.

3.   Την τεχνική εφαρμογή των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναλαμβάνει το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Γενεύης, το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του υπό την ευθύνη της Προεδρίας και υπό τον έλεγχο του ΓΓ/ΥΕ.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση των δύο προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 είναι 867 000 ευρώ.

2.   Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ποσό το οποίο ορίζεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση ότι τυχούσα προχρηματοδότηση δεν παραμένει στην κυριότητα της Κοινότητας.

3.   Για τον σκοπό της εφαρμογής των προγραμμάτων του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή συνάπτει χρηματοδοτικό διακανονισμό με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Γενεύης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Άρθρο 4

Η Προεδρία, επικουρούμενη από τον ΓΓ/ΥΕ, υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της κοινής δράσης βάσει τακτικών εκθέσεων που εκπονεί το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Γενεύης. Η Επιτροπή συμπράττει πλήρως στα εν λόγω καθήκοντα και παρέχει ενημέρωση για την οικονομική εφαρμογή των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υιοθέτησής της.

Λήγει 18 μήνες από την υιοθέτησή της.

Άρθρο 6

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

U. PLASSNIK


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Στόχος

Γενικός στόχος: να υποστηριχθεί η καθολικότητα της ΒΤWC και, συγκεκριμένα, να προαχθεί η προσχώρηση μη συμβαλλομένων κρατών στην ΒΤWC (υπογράφοντα, καθώς και μη υπογράφοντα κράτη), και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της ΒΤWC από τα κράτη μέρη.

Περιγραφή: Η συνδρομή της ΕΕ στην ΒΤWC θα εστιαστεί στους ακόλουθους τομείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τα συμβαλλόμενα στην ΒΤWC ευρωπαϊκά κράτη, χρειάζονται επείγουσα δράση:

i)

προαγωγή της καθολικότητας της ΒΤWC·

ii)

υποστήριξη της εφαρμογής της ΒΤWC από τα κράτη μέρη.

Τα ως άνω προγράμματα θα υποστηριχθούν αποκλειστικά από την ΕΕ.

2.   Περιγραφή του προγράμματος

2.1.   Πρόγραμμα 1: Προαγωγή της καθολικότητας της ΒΤWC

 

Στόχος του προγράμματος:

Αύξηση των συμβαλλομένων μερών στην ΒΤWC μέσω περιφερειακών και υποπεριφερειακών εργαστηρίων. Στόχος των εργαστηρίων είναι να ενθαρρυνθεί η αύξηση του αριθμού συμβαλλομένων μερών και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση της εφαρμογής της ΒΤWC στις συγκεκριμένες περιοχές· επίσης, να γίνουν κατανοητές οι ωφέλειες και οι συνέπειες από την προσχώρηση στην ΒΤWC καθώς και οι ανάγκες των κρατών τα οποία δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος της ΒΤWC, ώστε να παρασχεθεί συνδρομή για την προσχώρησή τους, και να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη για τη σύνταξη νομοθεσίας από την ΕΕ στα κράτη που τη χρειάζονται.

 

Αποτελέσματα του προγράμματος:

i)

αύξηση του αριθμού συμβαλλομένων μερών της ΒΤWC σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές (Δυτική και Κεντρική Αφρική, Ανατολική και Νότια Αφρική, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία και Καύκασος, Ασία και Νήσοι του Ειρηνικού, Λατινική Αμερική και Καραϊβική)·

ii)

ενίσχυση της περιφερειακής δικτύωσης, με συμμετοχή υποπεριφερειακών οργανώσεων και δικτύων σε διάφορες περιοχές που έχουν σημασία για την ΒΤWC.

 

Περιγραφή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διοργάνωση πέντε περιφερειακών εργαστηρίων το 2006-2007 σε τρία διαδοχικά στάδια. Το πρώτο προπαρασκευαστικό στάδιο συνίσταται στη δημιουργία επαφών με τους σχετικούς φορείς (κοινότητα των διπλωματών και των εμπειρογνωμόνων), στη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και στην κατάρτιση ενημερωτικών φακέλων, στην προώθηση της έρευνας και στην εξέταση της προόδου που σημειώνει η εφαρμογή του σε συγκεκριμένες χώρες, και στη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης του προγράμματος όσον αφορά την πληροφόρηση και τη συνεργασία, το οποίο θα βασίζεται στο Διαδίκτυο. Σκοπός του δεύτερου σταδίου είναι να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τη διπλωματική κοινότητα και πιο ευρύτερα τις εθνικές διοικήσεις επιλεγμένων χωρών στο θέμα της ΒΤWC και να θέσει τα θεμέλια για αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων χωρών στο τρίτο στάδιο του προγράμματος. Προς το σκοπό αυτό θα διοργανωθεί μία σειρά συνεδριάσεων με διπλωμάτες επιλεγμένων χωρών στις Βρυξέλλες, στη Γενεύη, στη Χάγη και στη Νέα Υόρκη, όπου λαμβάνουν συνήθως χώρα οι δραστηριότητες οι σχετικές με την ΒΤWC. Στο τρίτο στάδιο του προγράμματος προβλέπονται πέντε περιφερειακά εργαστήρια:

α)

Εργαστήριο σχετικά με την ΒΤWC για συμβαλλόμενα και μη συμβαλλόμενα κράτη στη Δυτική και Κεντρική Αφρική ώστε να παροτρυνθούν να συμμετάσχουν φορείς λήψης αποφάσεων και περιφερειακές οργανώσεις, π.χ. Αφρικανική Ένωση. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, από το Καμερούν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία του Τσαντ, την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Γκαμπόν, τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Μαυριτανία. Διάφοροι ομιλητές από την ΕΕ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της προσχώρησης στην ΒΤWC, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Ένα συμβαλλόμενο στην ΒΤWC κράτος από τη συγκεκριμένη περιοχή θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει στο εργαστήριο.

β)

Εργαστήριο σχετικά με την ΒΤWC για συμβαλλόμενα και μη συμβαλλόμενα κράτη στην Ανατολική και Νότια Αφρική ώστε να παροτρυνθούν να συμμετάσχουν φορείς λήψης αποφάσεων και περιφερειακές οργανώσεις, π.χ. Αφρικανική Ένωση. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, από την Αγκόλα, το Μπουρούντι, τις Κομόρες, το Τζιμπουτί, την Ερυθραία, τη Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Σομαλία, την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και τη Ζάμπια. Διάφοροι ομιλητές από την ΕΕ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της προσχώρησης στην ΒΤWC, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Ένα συμβαλλόμενο στην ΒΤWC κράτος από τη συγκεκριμένη περιοχή θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει στο εργαστήριο.

γ)

Εργαστήριο σχετικά με την ΒΤWC για συμβαλλόμενα και μη συμβαλλόμενα κράτη στη Μέση Ανατολή. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διάφοροι ομιλητές από την ΕΕ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της προσχώρησης στην ΒΤWC, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Ένα συμβαλλόμενο στην ΒΤWC κράτος από τη συγκεκριμένη περιοχή θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει στο εργαστήριο.

δ)

Εργαστήριο σχετικά με την ΒΤWC για συμβαλλόμενα και μη συμβαλλόμενα κράτη στην Ασία και τις Νήσους του Ειρηνικού. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, από τις Νήσους Κουκ, το Κιριμπάτι, τις Νήσους Μάρσαλ, τη Μικρονησία, το Μιανμάρ, το Ναούρου, το Νεπάλ, το Νιούε, τη Σαμόα και το Τουβαλού. Διάφοροι ομιλητές από την ΕΕ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της προσχώρησης στην ΒΤWC, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Ένα συμβαλλόμενο στην ΒΤWC κράτος από τη συγκεκριμένη περιοχή θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει στο εργαστήριο.

ε)

Εργαστήριο σχετικά με την ΒΤWC για συμβαλλόμενα και μη συμβαλλόμενα κράτη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, από την Αϊτή, τη Γουιάνα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Διάφοροι ομιλητές από την ΕΕ θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της προσχώρησης στην ΒΤWC, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Ένα συμβαλλόμενο στην ΒΤWC κράτος από τη συγκεκριμένη περιοχή θα κληθεί επίσης να συμμετάσχει στο εργαστήριο.

 

Υπολογιζόμενο κόστος: 509 661 ευρώ.

2.2.   Πρόγραμμα 2: Συνδρομή στα συμβαλλόμενα κράτη για την εφαρμογή της ΒΤWC σε εθνικό επίπεδο

 

Στόχος του προγράμματος:

Να διασφαλισθεί ότι τα συμβαλλόμενα κράτη θα μετατρέψουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΒΤWC σε εθνική νομοθεσία και διοικητικά μέτρα.

 

Αποτελέσματα του προγράμματος:

Σύμφωνα με όσα καθορίσθηκαν από τα συμβαλλόμενα κράτη κατά τη «μεταξύ συνόδων διαδικασία ΒΤWC», οι προσεγγίσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο πρέπει να επιτύχουν τρία κοινά στοιχεία:

i)

θέσπιση εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής νομοθεσίας, η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των απαγορεύσεων της σύμβασης·

ii)

ουσιαστικές ρυθμίσεις ή νομοθεσία για τον έλεγχο και την παρακολούθηση μεταφορών των συναφών τεχνολογιών διπλής χρήσης·

iii)

ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή για την αποφυγή και τιμωρία των παραβιάσεων.

 

Περιγραφή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στην εφαρμογή της ΒΤWC, δηλαδή την απουσία δικτύου νομικών συμβουλών ή εκτελεστικού σχεδίου δράσης, την ανυπαρξία εθνικών κέντρων επαφής για την εφαρμογή της ΒΤWC, την ανασφάλεια όσον αφορά τα στοιχειώδη εθνικά πρότυπα εφαρμογής της ΒΤWC. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι ελλείψεις, το πρόγραμμα προβλέπει προπαρασκευαστική φάση η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία της εφεδρείας νομικών εμπειρογνωμόνων της ΕΕ καθώς και δραστηριότητες έρευνας και διαβούλευσης. Εν συνεχεία, μετά την εφαρμογή, ως επόμενο βήμα θα αναληφθούν δράσεις συνδρομής, δηλαδή:

α)

Θα διοργανωθεί διάσκεψη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διάσκεψης αναθεώρησης της ΒΤWC 2006, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων συμβαλλομένων κρατών τα οποία δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ΒΤWC.

β)

Θα διοργανωθούν επισκέψεις για συνδρομή όσον αφορά νομικές και τεχνικές πτυχές ώστε να αντιμετωπισθούν οι ειδικές ανάγκες των αιτούντων συμβαλλομένων κρατών. Κατά τις επισκέψεις αυτές θα εξετασθεί η σύνταξη εθνικής νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις εκ της ΒΤWC μετατρέπονται ουσιαστικά σε σειρά εθνικών νομοθετημάτων και μέτρων, περιλαμβανομένων των κατάλληλων ποινικών διατάξεων. Επίσης, η ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλισθεί η κατάλληλη φυσική προστασία των βιολογικών παραγόντων και τοξινών καθώς και του συναφούς υλικού και εξοπλισμού. Κάθε επίσκεψη θα διαρκέσει περίπου πέντε ημέρες. Σε κάθε μία από τις επισκέψεις αυτές θα συμμετέχουν το πολύ τρεις εμπειρογνώμονες. Θα προσκληθούν εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη της ΕΕ.

γ)

Επίσης, τα προγράμματα θα παράσχουν, κατά περίπτωση, μεταφράσεις της ΒΤWC, οι οποίες στη συνέχεια θα διατίθενται στο Διαδίκτυο.

 

Υπολογιζόμενο κόστος: 277 431 ευρώ.

3.   Διάρκεια

Η υπολογιζόμενη συνολική διάρκεια για την εφαρμογή της παρούσας κοινής δράσης είναι 18 μήνες.

4.   Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της δραστηριότητας που συνδέεται με την καθολικότητα είναι τα μη συμβαλλόμενα στην ΒΤWC κράτη (υπογράφοντα και μη υπογράφοντα). Οι δικαιούχοι των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή είναι τα συμβαλλόμενα στην ΒΤWC κράτη.

5.   Φορέας υλοποίησης

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Γενεύης [μέσω του διευθυντή του προγράμματός του για την πρόληψη των βιολογικών όπλων (BWPP), Δρα Zanders] αναλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση των δύο προγραμμάτων, στο πλαίσιο του πολιτικού συντονισμού από τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο μέσω του προσωπικού αντιπροσώπου του σε θέματα μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Τα προβλεπόμενα περιφερειακά εργαστήρια και διαβουλεύσεις θα διοργανωθούν με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μελετών της ΕΕ για Θέματα Ασφαλείας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το BWPP συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με τις τοπικές αποστολές των κρατών μελών και της Επιτροπής.

6.   Κατ’ εκτίμηση απαιτούμενοι πόροι

Η συνεισφορά της ΕΕ θα καλύψει το 100 % της εφαρμογής των προγραμμάτων, όπως περιγράφονται στο παρόν παράρτημα. Το κατ’ εκτίμηση κόστος έχει ως εξής:

Πρόγραμμα 1

509 661 ευρώ

Πρόγραμμα 2

277 431 ευρώ

Διοικητικό κόστος (7 % του αμέσου κόστους)

55 096 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (εκτός των απρόβλεπτων εξόδων):

842 188 ευρώ

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί έκτακτο αποθεματικό το οποίο ανέρχεται περίπου στο 3 % των επιλέξιμων δαπανών (24 812 ευρώ).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων εξόδων):

867 000 ευρώ

7.   Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την κάλυψη του κόστους των σχεδίων

Το συνολικό κόστος των σχεδίων ανέρχεται σε 867 000 ευρώ.