7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/51


RÅDETS FÆLLES AKTION 2006/184/FUSP

af 27. februar 2006

til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre EU's strategi og er i færd med at iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i dennes kapitel III, især dem, der sigter mod at styrke konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC), herunder at støtte den nationale gennemførelse af BTWC, og fortsætter overvejelserne vedrørende kontrolmekanismen.

(3)

Indgivelse af tillidsskabende foranstaltninger (CBM'er) udgør et vigtigt element i bestræbelserne på at skabe større gennemsigtighed i gennemførelsen af BTWC, og der er vedtaget en EU-handlingsplan, som tager sigte på at øge antallet af CBM'er fra medlemsstaterne og at tilskynde alle medlemsstater til at forelægge FN's generalsekretær lister over relevante eksperter og laboratorier, hvis resultater vil kunne tjene til at definere indholdet af yderligere fælles aktioner på dette område.

(4)

BTWC-gennemgangskonferencen i 2006 vil være en god lejlighed til at vedtage specifikke, praktiske og realistiske foranstaltninger, som kan styrke både BTWC og overholdelsen af den. EU går i den forbindelse fortsat ind for at udvikle foranstaltninger til kontrol af overholdelsen af BTWC. Så længe der ikke er indledt forhandlinger om en sådan kontrolmekanisme, kan der dog gøres meget nyttigt arbejde inden for rammerne af BTWC-arbejdsprogrammet for perioden mellem gennemgangskonferencerne.

(5)

Kommissionen har fået til opgave at overvåge, at EU's finansielle bidrag gennemføres korrekt —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk anvendelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union BTWC med følgende målsætninger:

fremme af BTWC's universelle anvendelse

støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

2.   Projekter, der svarer til foranstaltninger i EU's strategi, er projekter, som sigter mod:

fremme af BTWC's universelle anvendelse gennem aktiviteter, herunder regionale og subregionale workshops og seminarer, der tager sigte på at øge antallet af parter i BTWC

bistand til deltagende stater til national gennemførelse af BTWC for at sikre, at de omsætter de internationale forpligtelser i BTWC til national lovgivning og administrative foranstaltninger.

Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af ovennævnte projekter.

Artikel 2

1.   Formandskabet er ansvarligt for gennemførelsen af den fælles aktion i fuldt samarbejde med Kommissionen. Kommissionen overvåger, at det i artikel 3 nævnte finansielle bidrag gennemføres korrekt.

2.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 1, nævnte målsætninger bistås formandskabet af generalsekretæren/den højtstående FUSP-repræsentant, som er ansvarlig for den politiske samordning af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter.

3.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter overdrages til Graduate Institute of International Studies i Genève, som udfører sine opgaver under formandskabets ansvar og under generalsekretæren/den højtstående repræsentants kontrol.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for de to projekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er på 867 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget, bortset fra, at eventuelle forfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom.

3.   Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter indgår Kommissionen en finansieringsordning med det i artikel 2, stk. 3, nævnte Graduate Institute of International Studies i Genève.

Artikel 4

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion på grundlag af regelmæssige rapporter fra Graduate Institute of International Studies i Genève. Kommissionen inddrages fuldt ud og forelægger oplysninger om den finansielle gennemførelse af de projekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den udløber 18 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


BILAG

1.   Målsætning

Overordnet målsætning: at støtte den universelle anvendelse af BTWC og især at arbejde for, at stater, som endnu ikke er parter (signatarstater samt ikke-signatarstater), tiltræder BTWC, og at støtte de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

Beskrivelse: EU-bistanden til BTWC vil blive koncentreret om følgende områder, der af de europæiske stater, der deltager i BTWC, er fastlagt som områder, der kræver en hurtig indsats:

i)

fremme af BTWC's universelle anvendelse

ii)

støtte til de deltagende staters gennemførelse af BTWC.

De nedenfor beskrevne projekter vil modtage EU-støtte på eksklusiv basis.

2.   Projektbeskrivelse

2.1.   Projekt 1: Fremme af BTWC's universelle anvendelse

 

Projektformål:

At øge antallet af deltagere i BTWC gennem regionale og subregionale workshops. Formålet med disse workshops vil være at tilskynde til, at flere deltager i konventionen, og dermed at BTWC i højere grad gennemføres i disse regioner, at forklare, hvilke fordele og følger det vil få at tiltræde BTWC, at forstå behovene i de stater, der ikke deltager i BTWC, for at bistå dem i deres bestræbelser på at tiltræde konventionen og at tilbyde teknisk og redaktionel EU-bistand til stater, der måtte have behov for det.

 

Projektresultater:

i)

Flere deltagere i BTWC i forskellige geografiske regioner (den vestlige og centrale del af Afrika, den østlige og sydlige del af Afrika, Mellemøsten, Centralasien og Kaukasus, Asien og Stillehavsøerne, Latinamerika og Caribien)

ii)

Styrkelse af det regionale netværksarbejde, som omfatter subregionale organisationer og netværk i forskellige områder, der er relevante for BTWC.

 

Projektbeskrivelse:

Projektet indebærer afholdelse af fem regionale workshops i 2006-2007 i tre på hinanden følgende faser. Den første, forberedende fase går ud på at etablere kontakter med relevante aktører (på diplomatisk plan og i ekspertkredse), afholde forberedende møder og udarbejde informationspakker, at gøre status med hensyn til forskningen og gennemførelsen i mållande og oprette et internetbaseret forvaltningssystem vedrørende information og samarbejde i relation til projektet. Anden fase tager sigte på at øge kendskabet til BTWC's betydning på diplomatisk plan og i bredere forstand i nationale administrationer i udvalgte lande og få lagt fundamentet til de pågældende landes effektive deltagelse i projektets tredje fase. Med henblik herpå skal der afholdes en række møder med diplomater fra udvalgte lande i Bruxelles, Genève, Haag og New York, hvor BTWC-relaterede diplomatiske aktiviteter normalt finder sted. Der er planlagt fem regionale workshops i projektets tredje fase:

a)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i den vestlige og centrale del af Afrika med henblik på deltagelse af beslutningstagere og regionale organisationer, f.eks. Den Afrikanske Union. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Tchad, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinea, Liberia og Mauretanien. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

b)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i den østlige og sydlige del af Afrika med henblik på deltagelse af beslutningstagere og regionale organisationer, f.eks. Den Afrikanske Union. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Angola, Burundi, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibia, Somalia, Den Forenede Republik Tanzania og Zambia. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

c)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Mellemøsten. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Egypten, Israel, Den Syriske Arabiske Republik og De Forenede Arabiske Emirater. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

d)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Asien og Stillehavsøerne. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Cookøerne, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Samoa og Tuvalu. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

e)

Workshop om BTWC for signatarstater og ikke-deltagende stater i Latinamerika og Caribien. Der vil blive indbudt repræsentanter fra bl.a. Haiti, Guyana og Trinidad og Tobago. Flere talere fra EU vil orientere deltagerne om betydningen af og fordelene ved at tiltræde BTWC samt om EU-initiativer vedrørende ikke-spredning og nedrustning. En stat i denne region, der deltager i BTWC, vil også blive indbudt til at deltage i denne workshop.

 

Anslåede omkostninger: 509 661 EUR.

2.2.   Projekt 2: Bistand til deltagende stater til national gennemførelse af BTWC

 

Projektformål:

At sikre, at parterne omsætter de internationale forpligtelser i BTWC til national lovgivning og administrative foranstaltninger.

 

Projektresultater:

I overensstemmelse med, hvad parterne har fastlagt inden for BTWC-processen for perioden mellem konferencerne, skal deres nationale gennemførelsesprocedurer omfatte følgende tre elementer:

i)

vedtagelse af national lovgivning, herunder straffelovgivning, som omfatter konventionens forbud i fuldt omfang

ii)

effektive bestemmelser eller effektiv lovgivning til kontrol og overvågning af overførsler af relevante teknologier med dobbelt anvendelse

iii)

effektiv gennemførelse og håndhævelse for at forebygge overtrædelser og for at sanktionere overtrædelser.

 

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at udfylde et hul i BTWC-gennemførelsen, bl.a. manglen på et retligt rådgivningsnetværk, den manglende handlingsplan for gennemførelsen, manglen på nationale kontaktpunkter for gennemførelse af BTWC og usikkerhed med hensyn til de nationale minimumsstandarder for gennemførelsen af BTWC. For at løse problemet med disse mangler omfatter projektet en forberedende fase, hvor der skal etableres en pulje af juridiske eksperter fra EU og iværksættes forsknings- og konsultationsaktiviteter. Som næste skridt vil der blive truffet følgende aktioner med henblik på bistand med gennemførelsen:

a)

Der vil blive organiseret en konference i forbindelse med forberedelsen af BTWC-gennemgangskonferencen i 2006 for at imødekomme de særlige behov hos anmodende deltagende stater, der endnu ikke har opfyldt deres BTWC-forpligtelser.

b)

Der vil blive organiseret bistandsbesøg om retlige og tekniske aspekter for at imødekomme særlige behov hos anmodende deltagende stater. Besøgene vil vedrøre udarbejdelse af national lovgivning, så det sikres, at BTWC-forpligtelserne omsættes effektivt til en række nationale love og foranstaltninger, herunder passende strafferetlige bestemmelser. EU vil også bistå stater med at få vedtaget foranstaltninger, som sikrer passende fysisk beskyttelse af biologiske agenser og toksiner samt af materiel og udstyr i forbindelse hermed. Hvert besøg vil vare ca. 5 dage. Der deltager højst 3 eksperter i hvert besøg. Eksperter fra EU's medlemsstater vil blive indbudt til at deltage.

c)

Der vil desuden i forbindelse med projekterne i nødvendigt omfang blive sørget for oversættelser af BTWC, som efterfølgende vil blive gjort tilgængelige på internettet.

 

Anslåede omkostninger: 277 431 EUR.

3.   Varighed

Den samlede anslåede varighed af gennemførelsen af denne fælles aktion er 18 måneder.

4.   Stater, som indsatsen vil blive rettet mod

Indsatsen for at fremme konventionens universelle karakter vil blive rettet mod stater, som ikke deltager i BTWC (både signatarstater og ikke-signatarstater). Indsatsen for at støtte gennemførelsen af konventionen vil blive rettet mod stater, der deltager i BTWC.

5.   Gennemførelsesinstans

Graduate Institute of International Studies i Genève overdrages (ved direktøren for Bioweapons Prevention Project, BWPP, dr. Zanders) den tekniske gennemførelse af de to projekter inden for rammerne af den politiske samordning, der varetages af generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem dennes personlige repræsentant for ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. De planlagte regionale workshops og konsultationer vil blive organiseret med støtte fra EU's Institut for Sikkerhedsstudier. Under udførelsen af sine opgaver samarbejder BWPP i nødvendigt omfang med medlemsstaternes og Kommissionens lokale missioner.

6.   Midler, der skønnes nødvendige

EU's bidrag dækker 100 % af gennemførelsen af projekterne som beskrevet i dette bilag. De anslåede omkostninger er:

Projekt 1

509 661 EUR

Projekt 2

277 431 EUR

Administrative udgifter (7 % af de direkte omkostninger)

55 096 EUR

Samlede omkostninger (eksklusive uforudsete udgifter):

842 188 EUR

Dertil kommer en reserve på omkring 3 % af de støtteberettigede omkostninger (24 812 EUR).

Samlede omkostninger (inklusive uforudsete udgifter):

867 000 EUR

7.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af projektomkostningerne

De samlede projektomkostninger er på 867 000 EUR.