7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/51


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2006/184/SZBP

ze dne 27. února 2006

na podporu Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, v jejíž kapitole III je obsažen seznam opatření pro boj proti tomuto šíření.

(2)

Evropská unie aktivně provádí strategii EU, zavádí opatření uvedená v kapitole III této strategie, zejména opatření související s posílením Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC), a to včetně opatření na podporu vnitrostátního provádění této úmluvy, a pokračuje v úvahách o mechanismu ověřování.

(3)

Důležitým prvkem pro zvyšování průhlednosti provádění BTWC je předložení opatření vedoucích k vytvoření důvěry, a proto byl schválen akční plán EU, jehož účelem je zvýšit počet takových opatření předkládaných členskými státy a vést všechny členské státy k tomu, aby generálnímu tajemníkovi OSN předkládaly seznamy vhodných odborníků a laboratoří, a jehož výsledky by mohly sloužit k vymezení obsahu dalších společných akcí v této oblasti.

(4)

Hodnotící konference o BTWC konaná v roce 2006 bude vhodnou příležitostí pro dosažení dohody ohledně konkrétních, praktických a realistických opatření k posílení BTWC a jejího dodržování. V tomto ohledu je Evropská unie nadále odhodlána vypracovávat opatření za účelem ověřování dodržování BTWC. Jelikož však žádná jednání o takovémto mechanismu ověřování neprobíhají, je třeba ještě vykonat mnoho užitečné práce v rámci pracovního programu mezi zasedáními BTWC.

(5)

Dohledem nad řádným prováděním finančního příspěvku EU je pověřena Komise,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   Za účelem okamžitého a praktického uplatňování některých součástí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení Evropská unie podporuje BTWC, a to s těmito cíli:

podpora všeobecné platnosti BTWC,

podpora provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

2.   Projekty, které odpovídají opatřením strategie EU, jsou projekty, jejichž cílem je:

podpora všeobecné platnosti BTWC prostřednictvím provádění různých činností, včetně regionálních a subregionálních pracovních schůzek a seminářů, s cílem zvýšit počet členů BTWC,

pomoc státům, které jsou stranami úmluvy, při vnitrostátním provádění BTWC, a to s cílem zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, přejaly mezinárodní závazky vyplývající z BTWC do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření.

Podrobný popis výše uvedených projektů je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění této společné akce odpovídá předsednictví v plné spolupráci s Komisí. Komise dohlíží na řádné provádění finančního příspěvku EU uvedeného v článku 3.

2.   Za účelem provádění cílů uvedených v čl. 1 odst. 1 je předsednictví nápomocen generální tajemník/vysoký představitel pro SZBP, který odpovídá za politickou koordinaci provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

3.   Technickým prováděním projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 je pověřen Postgraduální institut mezinárodních studií v Ženevě, který provádí své úkoly pod vedením předsednictví a pod dohledem generálního tajemníka/vysokého představitele.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro dva projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 činí 867 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly Společenství použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává majetkem Společenství.

3.   Pro účely provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 uzavře Komise finanční ujednání s Postgraduálním institutem mezinárodních studií v Ženevě uvedeným v čl. 2 odst. 3.

Článek 4

Předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník/vysoký představitel, podává Radě zprávy o provádění této společné akce na základě pravidelných zpráv připravovaných Postgraduálním institutem mezinárodních studií v Ženevě. Komise je plně zapojena a poskytuje informace o finančním provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí osmnáct měsíců ode dne přijetí.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


PŘÍLOHA

1.   Cíl

Celkový cíl: podpořit všeobecnou platnost BTWC a zejména pomoci prosadit, aby k BTWC přistoupily státy, které nejsou stranami úmluvy (signatářské i nesignatářské státy), a podpořit provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

Popis: Pomoc EU pro BTWC se zaměří na níže uvedené oblasti určené evropskými státy, které jsou stranami BTWC, jako oblasti, jež vyžadují naléhavá opatření:

i)

podpora všeobecné platnosti BTWC;

ii)

podpora provádění BTWC státy, které jsou stranami úmluvy.

Projekty popsané níže budou financovány výhradně z podpory EU.

2.   Popis projektů

2.1.   Projekt 1: Podpora všeobecné platnosti BTWC

 

Účel projektu:

Zvýšit počet členů BTWC prostřednictvím regionálních a subregionálních pracovních schůzek. Cílem pracovních schůzek bude podpořit nárůst počtu členů a tím důslednější provádění BTWC v těchto regionech a vysvětlit výhody a důsledky přistoupení k BTWC, jakož i pochopit potřeby států, které nejsou stranami BTWC, s cílem napomoci jejich přistoupení, a nabídnout ze strany Evropské unie technickou pomoc a pomoc při tvorbě právních předpisů státům, které ji potřebují.

 

Výsledky projektu:

i)

větší počet členů BTWC v různých zeměpisných oblastech (v západní a střední Africe, ve východní a jižní Africe, na Blízkém východě, ve střední Asii a na Kavkaze, v Asii a na tichomořských ostrovech, v Latinské Americe a v Karibské oblasti);

ii)

posílení regionálních sítí, včetně subregionálních organizací a sítí v různých oblastech důležitých pro BTWC.

 

Popis projektu:

V rámci projektu bude ve třech navazujících fázích zajištěna organizace pěti regionálních pracovních schůzek konaných v letech 2006–2007. První, přípravná fáze zahrnuje vytvoření kontaktů s příslušnými subjekty (diplomatická a odborná komunita), pořádání přípravných jednání a navrhování informačních balíčků, pokračování výzkumu, revizi stavu provádění v cílových zemích a vybudování internetového informačního a kooperačního systému řízení projektu. Cílem druhé fáze je zvýšit povědomí o významu BTWC v rámci diplomatické komunity i obecněji v rámci státních správ vybraných zemí a vybudovat základy efektivní účasti dotyčných zemí ve třetí fázi projektu. Za tímto účelem bude v Bruselu, Ženevě, Haagu a New Yorku, tedy v místech, kde se obvykle konají diplomatické činnosti týkající se BTWC, zorganizována řada jednání s diplomaty vybraných zemí. Ve třetí fázi projektu se počítá s pěti regionálními pracovními schůzkami:

a)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a pro státy, které nejsou stranami úmluvy, v západní a střední Africe, aby byla umožněna účast rozhodovacích orgánů a regionálních organizací, např. Africké unie. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Kamerunu, Středoafrické republiky, Čadské republiky, Pobřeží slonoviny, Gabonu, Guineje, Libérie a Mauritánie. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

b)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a pro státy, které nejsou stranami úmluvy, ve východní a jižní Africe, aby byla umožněna účast rozhodovacích orgánů a regionálních organizací, např. Africké unie. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Angoly, Burundi, Komor, Džibutska, Eritreje, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibie, Somálska, Sjednocené republiky Tanzanie a Zambie. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

c)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, na Blízkém východě. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Egypta, Izraele, Syrské arabské republiky a Spojených arabských emirátů. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

d)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, v Asii a na tichomořských ostrovech. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Cookových ostrovů, Kiribati, Marshallových ostrovů, Mikronésie, Myanmaru, Nauru, Nepálu, Niue, Samoy a Tuvalu. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC;

e)

pracovní schůzka o BTWC pro signatářské státy a státy, které nejsou stranami úmluvy, v Latinské Americe a v Karibské oblasti. Budou pozváni zástupci, včetně zástupců z Haiti, Guayany a Trinidadu a Tobaga. Několik přednášejících z EU seznámí účastníky s významem a přínosy přistoupení k BTWC, jakož i s iniciativami EU v oblasti nešíření a odzbrojení. K účasti na pracovní schůzce bude rovněž přizván jeden stát daného regionu, který je stranou BTWC.

 

Odhadované náklady: 509 661 EUR

2.2.   Projekt 2: Pomoc státům, které jsou stranami úmluvy, při vnitrostátním provádění BTWC

 

Účel projektu:

Zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, přejaly mezinárodní závazky vyplývající z BTWC do svých vnitrostátních právních předpisů a správních opatření.

 

Výsledky projektu:

V souladu s tím, co bylo v rámci „postupu mezi zasedáními BTWC“ stanoveno státy, které jsou stranami úmluvy, musí tyto státy dosáhnout ve svém přístupu k vnitrostátnímu provádění těchto tří společných prvků:

i)

přijetí vnitrostátních právních předpisů, včetně trestněprávních předpisů, obsahujících veškeré zákazy stanovené úmluvou;

ii)

účinné právní předpisy určené ke kontrole a sledování přepravy souvisejících technologií dvojího užití;

iii)

účinné provádění a vynucování předpisů s cílem zamezit jejich porušování a trestat jejich nedodržování.

 

Popis projektu:

Cílem projektu je zahladit slabé místo, jež existuje v provádění BTWC a jež spočívá mimo jiné v tom, že chybí právní poradenská síť nebo prováděcí akční plán, neexistují vnitrostátní těžiště provádění BTWC a chybí jistota, pokud jde o minimální vnitrostátní normy provádění BTWC. Aby bylo možno tyto nedostatky řešit, počítá se v projektu s přípravnou fází, jež zahrnuje sestavení skupiny právních odborníků EU a výzkumné a konzultační činnosti. V návaznosti na provádění budou jakožto další krok podniknuta podpůrná opatření:

a)

v souvislosti s přípravami na hodnotící konferenci BTWC v roce 2006 bude uspořádána konference, a to s cílem zjistit konkrétní potřeby žádajících států, které jsou stranami úmluvy a které teprve musí splnit své závazky vyplývající z BTWC;

b)

za účelem pomoci v právních a technických otázkách budou pořádány návštěvy, aby se reagovalo na konkrétní potřeby žádajících států, které jsou stranami úmluvy. Návštěvy budou zaměřeny na tvorbu vnitrostátních právních předpisů s cílem zajistit, aby závazky vyplývající z BTWC byly účinně převedeny do řady vnitrostátních právních předpisů a opatření, včetně příslušných ustanovení v oblasti trestního práva. EU bude rovněž pomáhat státům přijímat opatření k zajištění vhodné fyzické ochrany biologických látek a toxinů, jakož i souvisejících materiálů a vybavení. Každá návštěva bude trvat asi 5 dnů. Každou z těchto návštěv budou tvořit nejvýše 3 odborníci. K účasti budou vyzvání odborníci z členských států EU;

c)

projekty dále případně zajistí překlady BTWC, které budou následně zpřístupněny na internetu.

 

Odhadované náklady: 277 431 EUR

3.   Doba trvání

Celková odhadovaná doba provádění této společné akce je osmnáct měsíců.

4.   Příjemci

Příjemci podpory ve formě činností týkajících se všeobecné platnosti jsou státy, kterou nejsou stranami BTWC (signatářské i nesignatářské státy). Příjemci podpory ve formě činností týkajících se provádění jsou státy, které jsou stranami BTWC.

5.   Provádějící subjekt

Technickým prováděním obou projektů je pověřen Postgraduální institut mezinárodních studií v Ženevě (prostřednictvím Projektu prevence biologických zbraní (BWPP), ředitel Dr. Zanders) v rámci politické koordinace ze strany generálního tajemníka/vysokého představitele prostřednictvím jeho osobní zástupkyně pro nešíření zbraní hromadného ničení. Plánované regionální pracovní schůzky a konzultace budou pořádány s podporou Ústavu pro bezpečnostní studia EU. Při provádění svých činností spolupracuje Projekt prevence biologických zbraní podle potřeby s místními misemi členských států a Komise.

6.   Odhadované požadované prostředky

Příspěvek EU pokryje 100 % nákladů na provádění projektů popsaných v této příloze. Odhadované náklady jsou tyto:

projekt 1

509 661 EUR

projekt 2

277 431 EUR

administrativní náklady (7 % přímých nákladů)

55 096 EUR

CELKOVÉ NÁKLADY (bez mimořádných rezerv):

842 188 EUR

Navíc je zahrnuta mimořádná rezerva ve výši asi 3 % způsobilých nákladů (24 812 EUR).

CELKOVÉ NÁKLADY (včetně mimořádných rezerv):

867 000 EUR

7.   Finanční referenční částka k pokrytí nákladů projektů

Celkové náklady projektů činí 867 000 EUR.