18/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

214


32006E0184


L 065/51

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2006/184/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2006 година

за подкрепа на Конвенцията по биологичното и токсичното оръжие, в рамките на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора на Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване, глава III от която съдържа списък с мерките за борба с разпространението им.

(2)

Европейският съюз прилага активно стратегията на ЕС и въвежда в действие мерките в списъка от глава III от нея, и по-специално тези, свързани с повторното въвеждане в действие на Конвенцията по биологичното и токсично оръжие (КБТО), включително подкрепа за прилагането на КБТО на национално ниво и продължава с отражението ѝ върху механизмите за контрол.

(3)

Предаването на Мерки за укрепване на доверието (МУД) представлява съществен елемент в увеличаването на степента на прозрачност при прилагането на КБТО. Беше договорен план за действие на ЕС с цел увеличаване броя на МУД, предадени от държавите-членки, и с цел да насърчи всички държави-членки да предадат на генералния секретар на ООН (ГСОН) списъци с подходящите експерти и лаборатории, резултатите от които биха послужили за следващи съвместни действия по тези въпроси.

(4)

Конференцията за преразглеждане на КБТО през 2006 г. ще представлява добра възможност страните да се договорят за специфични, практични и реалистични мерки за укрепване на КБТО, както и за спазването ѝ. В това отношение ЕС продължава разработването на мерки за контрол върху спазването на КБТО. Обаче при отсъствието на преговори относно такъв механизъм за контрол, предстои да бъде извършена голям обем ползотворна работа в рамките на сесиите на работната програма на КБТО.

(5)

Наблюдението и контролът върху целенасоченото изразходване на финансирането от страна на ЕС е възложено на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

1.   За целите на незабавното и практичното приложение на някои елементи от стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване ЕС подкрепя КБТО, като си поставя следните цели:

насърчаване на универсалността на КБТО,

подкрепа на прилагането на КБТО от държавите, страни по конвенцията.

2.   Проектите, съответстващи на мерките на стратегията на ЕС, целят:

насърчаване на универсалността на КБТО посредством извършване на дейности, включително работни центрове и провеждане на семинари на регионално и подрегионално ниво, насочени към увеличаване на броя членове на КБТО,

предоставяне на съдействие на държавите — страни по конвенцията, за прилагането на КБТО на национално ниво, с цел да се уверят, че те пренасят международните задължения на КБТО в националните си законодателства и за административните мерки, които прилагат.

Подробно описание на горепосочените проекти се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Председателството отговаря за прилагането на съвместното действие, като си сътрудничи с Комисията във всяко отношение. Комисията наблюдава и контролира целенасоченото изразходване на финасирането по член 3.

2.   За постигане на целите, определени в член 1, параграф 1, председателството бива подпомагано от генералния секретар/върховния представител за ОВППС, който отговаря за координацията на изпълнението на проектите по член 1, параграф 2 в политически план.

3.   Техническото изпълнение на проектите по член 1, параграф 2 се възлага на Института по международни науки, Женева, който изпълнява задачите си под ръководството и отговорността на председателството и под контрола на генералния секретар/върховния представител.

Член 3

1.   Сумата за двата проекта по член 1, параграф 2 е 867 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от сумата, определена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и нормите на Общността, приложими за общия бюджет на ЕС, с изключение на това, че Общността не може да извършва никакво предварително финансиране.

3.   За целите на прилагането на проектите по член 1, параграф 2 Комисията сключва споразумение за финансиране с Института по международни науки, Женева, упоменат в член 2, параграф 3.

Член 4

Председателството със съдействието на генералния секретар/върховния представител се отчита пред Съвета относно прилагането на настоящото съвместно действие посредством периодични отчети, подготвени от Института по международни науки, Женева. Комисията съдейства във всяко отношение и предоставя информация относно финансовото изпълнение на проектите по член 1, параграф 2.

Член 5

Настоящото съвместно действие влиза в сила от деня на приемането му.

Изтича 18 месеца след приемането му.

Член 6

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2006 година.

За Съвета

Председател

U. PLASSNIK


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Цел

Основна цел: подкрепа за универсализацията на КБТО, и по-специално насърчаване на присъединяването на държави, които не са страни по конвенцията, към нея (държави, страни по договора, както и държави, които не са страни по договора), както и подкрепа за изпълнението на КБТО от държавите, страни по конвенцията.

Описание: съдействието на ЕС за КБТО се фокусира върху следните области, идентифицирани от европейските държави, страни по конвенцията КБТО, в които области има нужда от спешни действия:

i)

насърчаване на универсалността на КБТО;

ii)

подкрепа за изпълнението на КБТО от държавите, страни по конвенцията.

Описаните по-долу проекти се ползват изключително от подкрепата на ЕС.

2.   Описание на проекта

2.1.   Проект 1: Насърчаване на универсалността на КБТО

 

Цел на проекта:

Да се увеличи броят на страните по конвенцията КБТО посредством работни центрове на регионално и подрегионално ниво. Целта на работните групи е да насърчат повече държави да станат страни по конвенцията и по-този начин да разширят степента на прилагане на КБТО в тези региони, да обяснят преимуществата и последствията на присъединяването към КБТО, както и да разберат нуждите на държавите, които не са страни по конвенцията, с цел да подпомогнат присъединяването им и да предложат съдействието на ЕС в техническо отношение и по отношение на подготовката за присъединяване на държавите, които се нуждаят от него.

 

Резултати от проекта:

i)

увеличен брой държави, присъединили се към КБТО, в различни географски региони (в Западна и Централна Африка, Източна и Южна Африка, Близкия изток, Централна Азия и Кавказ, Азия и Тихоокеанските острови, Латинска Америка и Карибите);

ii)

да укрепят регионалните мрежи, като включат организации на подрегионално ниво и мрежи в различните области, релевантни за КБТО.

 

Описание на проекта:

Проектът предвижда организирането на пет регионални работни центъра в три последователни етапа през 2006—2007 г. Първият подготвителен етап се състои в създаване на контакти с релевантни участници (дипломатическа и експертна общност), провеждане на подготвителни съвещания и изготвяне на проекти на информационни пакети, извършване на проучвания и преглед на степента на изпълнение в целевите страни, както и създаване на интернет базирана управленска система за информация и сътрудничество за проекта. Целта на втория етап е да повиши степента на осъзнаване на релевантността на КБТО сред дипломатическата общност и по-широко сред националните административни органи на избраните страни и да положи основи за ефективно участие на засегнатите страни в третия етап на проекта. За тази цел в Брюксел, Женева, Хага и Ню Йорк, градовете, в които обикновено се провеждат свързаните с КБТО дипломатически дейности, се организират поредица срещи с дипломати от избраните страни. В третия етап от проекта се предвиждат пет регионални работни центъра:

а)

Работен център за КБТО за страните по конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията в Западна и Централна Африка, който да насърчи участието на местни лидери и регионални организации, например Африканския съюз. Ще бъдат поканени представители, включително от Камерун, Централноафриканската република, Република Чад, Код д'Ивоар, Габон, Гвинея, Либерия и Мавритания. Говорители от ЕС ще провеждат брифинги пред участниците относно значимостта и ползите от присъединяването към КБТО, както и относно инициативите на ЕС за неразпространението и обезоръжаването. За участие в работния център ще бъде поканена също така държава, страна по конвенцията КБТО в региона.

б)

Работен център за КБТО за страните по конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията в Източна и Южна Африка, който да насърчи участието на местни лидери и регионални организации, например Африканския съюз. Ще бъдат поканени представители, включително от Ангола, Бурунди, Коморос, Джибути, Еритрея, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Сомалия, Обединена република Танзания и Замбия. Говорители от ЕС ще провеждат брифинги пред участниците относно значимостта и ползите от присъединяването към КБТО, както и относно инициативите на ЕС за неразпространението и обезоръжаването. За участие в работния център ще бъде поканена също така държава, страна по конвенцията КБТО в региона.

в)

Работен център за КБТО за страните по конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията в Близкия изток. Ще бъдат поканени представители, включително от Египет, Израел, Арабска република Сирия и Обединените арабски емирства. Говорители от ЕС ще провеждат брифинги пред участниците относно значимостта и ползите от присъединяването към КБТО, както и относно инициативите на ЕС относно неразпространението и обезоръжаването. За участие в работния център ще бъде поканена също така държава, страна по конвенцията КБТО в региона.

г)

Работен център за КБТО за страните по конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията в Азия и Тихоокеанските острови. Ще бъдат поканени представители, включително от островите Кук, Кирибати, Маршаловите острови, Микронезия, Мианмар, Науру, Непал, Ниуе, Самоа и Тувалу. Говорители от ЕС ще провеждат брифинги пред участниците относно значимостта и ползите от присъединяването към КБТО, както и относно инициативите на ЕС относно неразпространението и обезоръжаването. За участие в работния център ще бъде поканена също така държава, страна по конвенцията КБТО в региона.

д)

Работен център за КБТО за страните по конвенцията и държавите, които не са страни по конвенцията, в Латинска Америка и Карибите. Ще бъдат поканени представители, включително от Хаити, Гвиана и Тринидад и Тобаго. Говорители от ЕС ще провеждат брифинги пред участниците относно значимостта и ползите от присъединяването към КБТО, както и относно инициативите на ЕС относно неразпространението и обезоръжаването. За участие в работния център ще бъде поканена също така държава, страна по конвенцията КБТО в региона.

 

Приблизителна оценка на разходите: 509 661 EUR.

2.2.   Проект 2. Съдействие на държавите, страни по конвенцията, за прилагането на КБТО на национално ниво.

 

Цел на проекта:

Да гарантира, че държавите, страни по конвенцията, пренасят международните задължения на КБТО в националните си законодателства и при административните мерки.

 

Резултати от проекта:

В съответствие с идентифицираното от държавите — страни по конвенцията, в рамките на „многосесийния процес на КБТО“, следва да се постигнат три общи цели в подходите им за прилагането на конвенцията на национално ниво:

i)

приемане на национално законодателство, включително наказателно, което да обхваща пълния диапазон на забраните от конвенцията;

ii)

ефективни разпоредби или законодателство за контрол и наблюдение на прехвърлянето на релевантни технологии с двойна употреба;

iii)

ефективно приложение и въвеждане в действие с цел предотвратяване на нарушенията и санкциониране на неспазването на конвенцията.

 

Описание на проекта:

Проектът цели запълването на пропуски, които съществуват при прилагането на КБТО, като отсъствието на законова съобщителна мрежа или план на действие за прилагането на конвенцията, липсата на национални центрове за прилагането на КБТО, несигурност, що се касае до минималните национални стандарти за прилагане на КБТО. С цел да се справи с тези недостатъци, проектът предвижда подготвителна фаза, която включва създаването на обединение от правни експерти на ЕС и дейности в областта на проучването и консултациите. Следваща стъпка след прилагането на практика е извършването на помощни действия:

а)

Да се организира конференция в контекста на подготовката на обзорната конференция КБТО 2006, с цел запознаване със специфичните нужди на запитващите държави, страни по конвенцията, които предстои да изпълнят задълженията си по КБТО.

б)

Да се организират помощни посещения по правни и технически въпроси, с цел да се отговори на специфичните нужди на запитващите държави, страни по конвенцията. При посещенията да се обърне внимание на изготвянето на проекти за национални законодателства, с което да се гарантира, че задълженията на КБТО се преобразуват ефективно в редица национални закони и мерки, включително подходящи криминални разпоредби. ЕС също така ще съдейства страните да предприемат мерки, с цел да гарантират подходящата физическа защита от биологични и токсични оръжия, както и необходимите за целта материали и оборудване. Продължителността на всяко посещение е около пет дни. В тези посещения се включват не повече от трима експерти за всяко. Ще бъдат поканени да се присъединят също и експерти от държавите-членки на ЕС.

в)

Освен това проектите включват изготвяне на преводи на КБТО, които впоследствие ще станат публично достояние по Интернет.

 

Приблизителна оценка на разходите: 277 431 EUR.

3.   Продължителност

Общата приблизителна продължителност за прилагането на настоящото съвместно действие е 18 месеца.

4.   Бенефициери

Бенефициерите на свързаните с универсалността дейности са държави, които не са страни по КБТО (както държави, страни по договора, така и държави, които не са страни по договора). Бенефициерите на свързаните с приложението дейности са държавите, страни по КБТО.

5.   Прилагаща организация

Техническото прилагане на двата проекта е поверено на следдипломния Институт по международни науки в Женева (посредством проекта за защита от биологични оръжия с директор д-р Зандерс), като координацията в политически план се извършва със съдействието на генералния секретар/върховния представител посредством личния му представител по въпросите на неразпространението на оръжия за масово унищожаване. Предвидените регионални работни центрове и консултации ще се организират с подкрепата на Института за изучаване на сигурността на ЕС. При провеждане на дейностите си проектът за защита от биологични оръжия ще си сътрудничи с местните мисии на държавите-членки и с Комисията, когато това е удачно.

6.   Приблизителна оценка на необходимите средства

Изпълнението на проектите, както е описано в настоящото приложение, се покрива 100 % от вноските от страна на ЕС. Приблизителната оценка на разходите е, както следва:

Проект 1

509 661 EUR

Проект 2

277 431 EUR

Административни разходи (7 % от преките разходи)

55 096 EUR

ОБЩИ РАЗХОДИ (с изключение на извънредните разходи):

842 188 EUR

Освен това се заделя резерв за извънредни разходи от около 3 % от общите разходи (24 812 ЕUR).

ОБЩИ РАЗХОДИ (включително извънредните разходи):

867 000 EUR

7.   Сума, необходима да покрие разходите по проектите

Общият разход по проектите е 867 000 EUR.