Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Жалби срещу решенията на Общия съд (първи състав) от 9 септември 2011 г. по дела Omnicare/СХВП — Astellas Pharma (OMNICARE) (Т‑289/09 и T‑290/09), с които Общият съд отхвърля жалбите за отмяна, подадени от заявителя на словните марки „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ и „OMNICARE“ за услуги от клас 42, срещу Решения R 401/2008‑4 и R 402/2008‑4 на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 14 май 2009 г., с които се отменя решението на отдела по споровете да отхвърли възражението, подадено от притежателя на националната марка „OMNICARE“ за услуги от класове 35, 41 и 42 — Тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Понятие за реално използване на по-ранна марка — Марка, използвана за безплатно предоставяни услуги

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля молбите за допускане на обезпечение.

2) Не се произнася по съдебните разноски.