14.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 414/5


Euroopa Kohtu (teine koda) 22. oktoobri 2015. aasta otsus – AC-Treuhand AG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-194/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepped - Tinastabilisaatorite ning epoksiiditud sojaõli ja estrite põhiste termostabilisaatorite Euroopa turud - EÜ artikli 81 lõige 1 - Kohaldamisala - Nõustamisteenust pakkuv ettevõtja, kes asjaomastel turgudel ei tegutse - Mõisted „ettevõtjatevaheline kokkulepe” ja „kooskõlastatud tegevus” - Trahvisumma arvutamine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta - Täielik pädevus))

(2015/C 414/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: AC-Treuhand AG (esindajad: Rechtsanwalt C. Steinle, Rechtsanwalt I. Bodenstein ja Rechtsanwalt C. von Köckritz)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek ja R. Sauer)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja AC-Treuhand AG-lt.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014.