8.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 378/4


RÅDETS BESLUT

av den 6 december 2012

om antagande av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget för budgetåret 2013

2012/C 378/05

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

av följande skäl:

(1)

Den 23 november 2012 lade kommissionen fram ett förslag som innehöll ett nytt budgetförslag för budgetåret 2013 (1).

(2)

Rådet behandlade kommissionens förslag med sikte på att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2) och på utgiftssidan med del I i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3), som i avsaknad av en flerårig budgetram som upprättats i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör det för närvarande tillämpliga instrumentet för budgetdisciplin,

(3)

Eftersom rådets ståndpunkt om det nya budgetförslaget bör antas så snart som möjligt så att en budget slutgiltigt kan antas innan budgetåret 2013 tar sin början, och kontinuiteten i unionens åtgärder därmed säkerställs, är det motiverat att i enlighet med artikel 3.3 i rådets arbetsordning förkorta tidsfristen på åtta veckor för information till de nationella parlamenten och tidsfristen på tio dagar för att föra upp punkten på rådets preliminära dagordning enligt artikel 4 i protokoll nr 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 antogs av rådet den 6 december 2012.

Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: http://www.consilium.europa.eu/

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2012.

På rådets vägnar

L. LOUCA

Ordförande


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)  EUT L 347, 24.12.2009, s. 26.