8.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/4


SKLEP SVETA

z dne 6. decembra 2012

o sprejetju stališča Sveta o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013

2012/C 378/05

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314(3) Pogodbe, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 23. novembra 2012 predložila novi predlog proračuna za proračunsko leto 2013 (1).

(2)

Svet je preučil predlog Komisije, da bi lahko oblikoval stališče, ki bi bilo glede prihodkov skladno s Sklepom Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (2), glede odhodkov pa z delom I Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3), ki se trenutno uporablja kot instrument za proračunsko disciplino, saj večletni finančni okvir na podlagi člena 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije ni bil določen.

(3)

glede na to, da je treba čim prej sprejeti stališče Sveta o novem predlogu proračuna, da bi bil proračun dokončno sprejet pred začetkom proračunskega leta 2013, s čimer bi bila zagotovljena neprekinjenost delovanja Unije, je upravičeno, da se v skladu s členom 3(3) Poslovnika Sveta skrajšata osemtedenski rok za obveščanje nacionalnih parlamentov in desetdnevni rok za uvrstitev točke na začasni dnevni red Sveta iz člena 4 Protokola št. 1 –

SKLENIL:

Edini člen

Svet je stališče o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 sprejel 6. decembra 2012.

Celotno besedilo si je mogoče ogledati na spletišču Sveta ali si ga od tam prenesti: http://www.consilium.europa.eu/

V Bruslju, 6. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(3)  UL L 347, 24.12.2009, str. 26.