8.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 378/4


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. decembra 2012,

ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013

2012/C 378/05

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 3, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článkom 106a,

keďže:

(1)

Komisia 23. novembra 2012 predložila návrh obsahujúci nový návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (1).

(2)

Rada preskúmala návrh Komisie s cieľom vymedziť pozíciu, ktorá je na strane príjmov v súlade s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2) a na strane výdavkov s časťou I Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3), ktoré v prípade absencie akéhokoľvek viacročného finančného rámca ustanoveného podľa článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predstavujú v súčasnosti uplatniteľný nástroj rozpočtovej disciplíny.

(3)

Vzhľadom na potrebu prijať pozíciu Rady k novému návrhu rozpočtu čo najskôr, aby sa mohol rozpočet definitívne prijať do začiatku rozpočtového roku 2013, čím sa zabezpečí kontinuita činnosti Únie, je v súlade s článkom 3 ods. 3 rokovacieho poriadku Rady, odôvodnené skrátiť osemtýždňovú lehotu potrebnú na informovanie národných parlamentov, ako aj desaťdňovú lehotu potrebnú na zaradenie bodu do predbežného programu rokovania Rady v zmysle článku 4 protokolu č. 1,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Rada 6. decembra 2012 prijala svoju pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013.

Úplné znenie je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Rady: http://www.consilium.europa.eu/

V Bruseli 6. decembra 2012

Za Radu

predseda

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 26.