8.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 december 2012

houdende vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

2012/C 378/05

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 3, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft op 23 november 2012 een voorstel ingediend met de nieuwe ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (1).

(2)

De Raad heeft het Commissievoorstel besproken teneinde een standpunt te bepalen dat, wat de inkomsten betreft, strookt met Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2) en, wat de uitgaven betreft, met deel I van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3), dat, bij ontbreken van een meerjarig financieel kader dat is vastgesteld ingevolge artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het thans toepasselijke instrument voor begrotingsdiscipline vormt.

(3)

Aangezien het standpunt van de Raad ten aanzien van de nieuwe ontwerpbegroting zo spoedig mogelijk moet worden vastgesteld opdat de begroting definitief kan worden aangenomen vóór het begin van het begrotingsjaar 2013 en aldus de continuïteit van het optreden van de Unie wordt gewaarborgd, is het gerechtvaardigd de in artikel 4 van Protocol nr. 1 vastgestelde periode van acht weken voor de mededeling aan de nationale parlementen, alsook de in dat artikel vastgestelde periode van tien dagen voor het plaatsen van dit punt op de voorlopige agenda van de Raad, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het reglement van orde van de Raad in te korten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad ten aanzien van het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is op 6 december 2012 door de Raad vastgesteld.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 6 december 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

(3)  PB L 347 van 24.12.2009, blz. 26.