8.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 378/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 6 d.

kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2013 finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projekto

2012/C 378/05

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 314 straipsnio 3 dalį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

kadangi:

(1)

2012 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo 2013 finansinių metų biudžeto projekto (1);

(2)

Taryba išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą, siekdama nustatyti poziciją, kuri pajamų požiūriu būtų suderinama su 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimu 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (2), o išlaidų požiūriu – su 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (3) I dalimi, kuris, kol pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį nėra parengta daugiametė finansinė programa, yra šiuo metu taikomas biudžetinę drausmę reglamentuojantis dokumentas;

(3)

atsižvelgiant į būtinybę kuo skubiau priimti Tarybos poziciją dėl naujo biudžeto projekto, kad biudžetą būtų galima galutinai priimti iki 2013 finansinių metų pradžios ir taip užtikrinti Sąjungos veiklos tęstinumą, yra pateisinamas Protokolo Nr. 1 4 straipsnyje nustatyto informacijai nacionaliniams parlamentams pateikti skirto aštuonių savaičių laikotarpio sutrumpinimas, taip pat yra pateisinamas punktui į preliminarią Tarybos posėdžių darbotvarkę įtraukti numatyto dešimties dienų laikotarpio sutrumpinimas, kaip numatyta Tarybos darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 3 dalyje,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarybos poziciją dėl naujo 2013 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taryba priėmė 2012 m. gruodžio 6 d.

Visą pozicijos tekstą galima rasti arba atsisiųsti Tarybos tinklavietėje šiuo adresu: http://www.consilium.europa.eu/

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LOUCA


(1)  Dok. COM(2012) 716 final.

(2)  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(3)  OL L 347, 2009 12 24, p. 26.