8.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 378/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 6.)

az Európai Uniónak a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2012/C 378/05

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak – az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett – 314. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2012. november 23-án benyújtotta a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés új tervezetét tartalmazó javaslatot (1).

(2)

A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal (2), a kiadási oldal tekintetében pedig az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (3) I. részével, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének megfelelően megállapított többéves pénzügyi keret hiányában a költségvetési fegyelem tekintetében jelenleg alkalmazandó jogi eszköz.

(3)

Tekintettel arra, hogy az új költségvetés-tervezetről a lehető leghamarabb tanácsi álláspontot kell elfogadni annak céljából, hogy a 2013. pénzügyi év kezdete előtt a költségvetés véglegesen elfogadásra kerüljön, biztosítva az Unió működésének folyamatosságát, a Tanács eljárási szabályzata 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően indokolt lerövidíteni az 1. jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt, a nemzeti parlamentek tájékoztatása tekintetében meghatározott nyolchetes időszakot, valamint a kérdésnek a Tanács ideiglenes napirendjére tűzése tekintetében meghatározott tíznapos időszakot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács 2012. december 6-án elfogadta az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetéről szóló tanácsi álláspontot.

A Tanács honlapján a teljes szöveg megtekinthető vagy onnan letölthető: http://www.consilium.europa.eu/

Kelt Brüsszelben, 2012. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

(3)  HL L 347., 2009.12.24., 26. o.