8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 378/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan unionin varainhoitovuoden 2013 talousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan vahvistamisesta

2012/C 378/05

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 23 päivänä marraskuuta 2012 ehdotuksen, joka sisälsi uuden esityksen varainhoitovuotta 2013 koskevaksi talousarvioksi (1).

(2)

Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen omista varoista 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom (2) kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3) I osan kanssa, joka on tällä hetkellä sovellettava talousarvion kurinalaisuutta koskeva väline, kunnes Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan nojalla vahvistetaan monivuotinen rahoituskehys.

(3)

Ottaen huomioon, että neuvoston kanta uuteen talousarvioesitykseen olisi vahvistettava mahdollisimman pian, jotta talousarvio voitaisiin lopullisesti hyväksyä ennen varainhoitovuoden 2013 alkua ja näin varmistaa unionin toiminnan jatkuvuus, on perusteltua lyhentää neuvoston työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisille parlamenteille ilmoittamista koskevaa kahdeksan viikon määräaikaa samoin kuin asian neuvoston esityslistaehdotukseen ottamista koskevaa kymmenen päivän määräaikaa, joista määrätään pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Neuvosto vahvisti 6 päivänä joulukuuta 2012 neuvoston kannan uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013.

Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa http://www.consilium.europa.eu/

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 26.