8.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 378/4


NÕUKOGU OTSUS,

6. detsember 2012,

millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2013. aasta eelarveprojekti kohta

2012/C 378/05

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõiget 3, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eelkõige selle artikliga 106a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon esitas 23. novembril 2012 ettepaneku, mis sisaldab 2013. aasta uut eelarveprojekti (1).

(2)

Nõukogu vaatas komisjoni ettepaneku läbi, eesmärgiga määrata kindlaks seisukoht, mis tulude osas on vastavuses nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsusega 2007/436/EÜ, Euratom, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta, (2) ning kulude osas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (3) I osaga, mis ELi toimimise lepingu artikli 312 kohaselt kehtestatud mitmeaastase finantsraamistiku puudumisel on praegu kohaldatavaks eelarvedistsipliini vahendiks.

(3)

Võttes arvesse vajadust võtta vastu uus nõukogu seisukoht uue eelarveprojekti kohta niipea kui võimalik, et eelarve saaks lõplikult vastu võtta enne eelarveaasta 2013 algust, tagades nii liidu tegevuse järjekindluse, on põhjendatud protokolli nr 1 artiklis 4 riikide parlamentide teavitamiseks ette nähtud kaheksanädalase ajavahemiku ja küsimuste nõukogu esialgsesse päevakorda kandmiseks ette nähtud kümnepäevase ajavahemiku lühendamine vastavalt nõukogu kodukorra artikli 3 lõikele 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Nõukogu võttis 6. detsembril 2012 vastu nõukogu seisukoha Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uue projekti kohta.

Nimetatud seisukoha täielik tekst on saadaval tutvumiseks või allalaadimiseks nõukogu veebisaidil: http://www.consilium.europa.eu/

Brüssel, 6. detsember 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

(3)  ELT L 347, 24.12.2009, lk 26.