8.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. december 2012

om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013

2012/C 378/05

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen forelagde den 23. november 2012 et nyt forslag til budget for regnskabsåret 2013 (1).

(2)

Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2) og på udgiftssiden med del I i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3), som i mangel af en flerårig finansiel ramme fastlagt i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør det nugældende instrument til budgetdisciplin.

(3)

I betragtning af behovet for, at Rådet så hurtigt som muligt vedtager en holdning til det nye budgetforslag med henblik på endelig vedtagelse af et budget inden begyndelsen af regnskabsåret 2013, hvorved kontinuiteten i Unionens indsats sikres, er det i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i Rådets forretningsorden berettiget at forkorte perioden på otte uger for underretning af de nationale parlamenter samt den periode på ti dage for optagelse af punktet på Rådets foreløbige dagsorden, der er fastsat i artikel 4 i protokol nr. 1 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 blev vedtaget af Rådet den 6. december 2012.

Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2012.

På Rådets vegne

L. LOUCA

Formand


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(3)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 26.