8.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 378/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. prosince 2012,

kterým se přijímá postoj Rady k návrhu rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013

2012/C 378/05

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 3 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. listopadu 2012 předložila Komise návrh obsahující nový návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (1).

(2)

Rada projednala návrh Komise s cílem stanovit postoj, který by byl na straně příjmů v souladu s rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2) a na straně výdajů v souladu s částí I Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (3) a který při neexistenci víceletého finančního rámce stanoveného podle článku 312 Smlouvy o fungování Evropské unie představuje v současnosti použitelný nástroj rozpočtové kázně.

(3)

S ohledem na nutnost přijmout postoj Rady k novému návrhu rozpočtu co nejdříve, tak aby mohl být rozpočet s konečnou platností přijat ještě před začátkem rozpočtového roku 2013 a aby tak byla zajištěna kontinuita činností Unie, je v souladu s čl. 3 odst. 3 jednacího řádu Rady opodstatněné zkrátit osmitýdenní lhůtu stanovenou v článku 4 protokolu č. 1 pro informování vnitrostátních parlamentů i desetidenní lhůtu pro zařazení bodu na předběžný pořad jednání Rady,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj Rady k novému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijala Rada dne 6. prosince 2012.

Úplné znění je k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení na internetových stránkách Rady: http://www.consilium.europa.eu/

V Bruselu dne 6. prosince 2012.

Za Radu

předseda

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 26.