8.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 декември 2012 година

за приемане на позицията на Съвета по проектобюджета на Европейския съюз за финансовата 2013 година

2012/C 378/05

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 3 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като има предвид, че:

(1)

на 23 ноември 2012 г. Комисията представи предложение за нов проектобюджет за финансовата 2013 година (1),

(2)

Съветът разгледа предложението на Комисията с цел да определи позиция, която за приходната част да е в съответствие с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2), а за разходната част — с част I от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3), което при липсата на многогодишна финансова рамка, установена в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представлява приложимият понастоящем инструмент за бюджетна дисциплина,

(3)

предвид необходимостта да се приеме в най-кратък срок позиция на Съвета по новия проектобюджет, за да може бюджетът да бъде окончателно приет преди началото на финансовата 2013 година, което ще осигури непрекъснатост на дейността на Съюза, е оправдано, в съответствие с член 3, параграф 3 от Процедурния правилник на Съвета, да бъде съкратен срокът от осем седмици за информиране на националните парламенти, както и срокът от десет дни за включване на въпроса в предварителния дневен ред на Съвета съгласно член 4 от Протокол (№ 1).

РЕШИ:

Член единствен

Позицията на Съвета по новия проект за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година беше приета от Съвета на 6 декември 2012 г.

Пълният текст е на разположение за справки или изтегляне в електронен формат на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu/

Съставено в Брюксел на 6 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

L. LOUCA


(1)  COM(2012) 716 final.

(2)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 26.