ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2013.092.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 92E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
28. maaliskuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2012–2013
Istunnot 14.–17. tammikuuta 2013

2013/C 092E/01

14. tammikuuta 2013 pidetyn istunnon pöytäkirja

1

2013/C 092E/02

15. tammikuuta 2013 pidetyn istunnon pöytäkirja

21

2013/C 092E/03

16. tammikuuta 2013 pidetyn istunnon pöytäkirja

80

2013/C 092E/04

17. tammikuuta 2013 pidetyn istunnon pöytäkirja

168

Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

DROI

ihmisoikeuksien alivaliokunta

SEDE

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

S&D

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

Verts/ALE

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

ECR

Euroopan konservatiivit ja reformistit

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

EFD

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa

NI

Sitoutumattomat

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti ISTUNTOKAUSI 2012–2013 Istunnot 14.–17. tammikuuta 2013

28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 92/1


Maanantai 14. tammikuuta 2013
14. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

2013/C 92 E/01

Sisältö

1.

Istuntokauden uudelleen avaaminen

2.

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

3.

Puhemiehen julkilausuma

4.

Parlamentin kokoonpano

5.

Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

6.

Valtakirjojen tarkastus

7.

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

8.

Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013

9.

Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)

10.

Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

11.

Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

12.

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

13.

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

14.

Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

15.

Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

16.

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)

17.

Vetoomukset

18.

Vastaanotetut asiakirjat

19.

Käsittelyjärjestys

20.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)

21.

Nuorisotakuu (keskustelu)

22.

Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (keskustelu)

23.

Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)

24.

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

25.

Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)

26.

Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)

27.

Seuraavan istunnon esityslista

28.

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

14. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

Puhetta johti Martin SCHULZ

puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

2.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

3.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi kolmen kurdiaktivistin Sakine Cansizin, Leyla Söylemezin ja Fidan Doganin murhan Pariisissa viime keskiviikkona. Hän ilmoitti, että Fidan Doganin vanhemmat, sisar ja veli ovat paikalla seuraamassa istuntoa, ja ilmaisi parlamentin puolesta osanottonsa uhrien perheille.

4.   Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Rosario Crocetta on valittu Sisilian aluehallinnon puheenjohtajaksi 17. joulukuuta 2012 alkaen ja että Francesca Barracciu on nimitetty hänen tilalleen samasta päivästä alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Rosario Crocettan edustajantoimen vapautuneen 17. joulukuuta 2012 alkaen ja pani merkille Francesca Barracciun nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi samasta päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin hänen valtakirjaansa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Francesca Barracciu osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

*

* *

Frieda Brepoels on eronnut Euroopan parlamentin edustajantoimestaan 31. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

*

* *

Toimivaltaiset Bulgarian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Preslav Borissov on nimitetty parlamentin jäseneksi Iliana Ivanovan tilalle 1. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Preslav Borissov osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

*

* *

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että George Becali on valittu Romanian parlamentin jäseneksi 19. joulukuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Dan Dumitru Zamfirescu on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi George Becalin tilalle 9. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Dan Dumitru Zamfirescu osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

5.   Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat toimittaneet puhemiehelle Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Kreetan syyttäjänvirastossa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

6.   Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi Justina Vitkauskaiten valtakirjan 21. marraskuuta 2012 alkaen ja Monika Panayotovan valtakirjan 6. joulukuuta 2012 alkaen.

7.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut EFD-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

 

PECH-valiokunta: Nigel Faragen tilalle John Stuart Agnew

 

suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Monika Panayotovan tilalle Preslav Borissov

 

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Preslav Borissov

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

8.   Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013

Puheenjohtajakokous on esittänyt ehdotuksensa vuoden 2013 istuntokalenteriksi.

Ehdotus on seuraava:

14.–17. tammikuuta

4.–7. helmikuuta

11.–14. maaliskuuta

15.–18. huhtikuuta

20.–23. toukokuuta

10.–13. kesäkuuta

1.–4. heinäkuuta

9.–12. syyskuuta

7.–10. lokakuuta

21.–24. lokakuuta

18.–21. marraskuuta

9.–12. joulukuuta.

Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistaina 15. tammikuuta 2013 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 16. tammikuuta 2013.

9.   Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on vastaanottanut työjärjestyksen 70 a artiklan mukaisesti LIBE-valiokunnalta kolme ehdotusta päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin:

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Nämä päätösehdotukset on käännetty kaikille virallisille kielille, ja ne ovat saatavilla "Séance en direct" -sivustolla.

Jos mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei pyydä 48 tunnin kuluessa niiden ottamista käsiteltäviksi keskustelua ja äänestystä varten, päätökset katsotaan hyväksytyiksi.

10.   Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tiistaina yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat kuusi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä (työjärjestyksen 74 artikla):

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) n:o 1406/2002 muuttamisesta (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))

11.   Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

Euroopan parlamentti päätti 1. joulukuuta 2011 pidättää Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan liittyen (istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.5), minkä jälkeen toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet parlamentille työjärjestyksen 7 artiklan 9 kohdan mukaisesti oikeuskäsittelyn päättyneen.

Kyseinen ilmoitus välitetään tiedoksi JURI-valiokunnalle.

12.   Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2012 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja lokakuun II 2012 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.

13.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puitesopimusta Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta kahden vuoden ajanjaksoksi.

14.   Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta (C(2012)8370)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON; JURI (työjärjestyksen 50 artikla)

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta (C(2012)9454)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Komission delegoitu asetus sääntöjen vahvistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 nojalla sellaista menettelyä varten, jolla myönnetään oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävään erityiseen kannustusmenettelyyn (C(2012)9460)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9586)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9593)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9602)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (C(2012)9603)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9614)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9623)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

15.   Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

(O-000217/2012) Vital Moreira ja Cristiana Muscardini INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (B7-0552/2012)

(O-000218/2012) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Etelän yhteismarkkinoita (Mercosur) koskevien kauppaneuvottelujen nykytilanne (B7-0553/2012)

(O-000219/2012) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuu (B7-0554/2012)

(O-000208/2012) Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (B7-0101/2013)

(O-000213/2012) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Valtiontukien uudistaminen (B7-0102/2013)

(O-000220/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä (B7-0103/2013)

(O-000221/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallittuja mittoja ja painoja koskevan direktiivin 96/53/EY tarkistaminen (B7-0104/2013)

(O-000001/2013) Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo muun kuin etuuskohtelun piiriin kuuluvista alkuperäsäännöistä (B7-0105/2013).

16.   Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)

Kirjalliset kannanotot 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.

17.   Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

 

19. joulukuuta 2012

Barbara Schneider (nro 1470/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1471/2012); Dirk Scherer (nro 1472/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1473/2012); Isam Eshibani (nro 1474/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1475/2012); Silke Hofmann (nro 1476/2012); Lasse Schuldt (6 allekirjoittanutta) (nro 1477/2012); Daniel Brückner (nro 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nro 1479/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1480/2012); Susanne Anzengruber (nro 1481/2012); Timo Müller (nro 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nro 1483/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1484/2012); Vera Artz (nro 1485/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1486/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1487/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1488/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1489/2012); Gerrie Kok (nro 1490/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская") (nro 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nro 1493/2012); Krisztina Orosz (nro 1494/2012); Zsolt Néveri (nro 1495/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nro 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43 000 allekirjoittanutta) (nro 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 allekirjoittanutta) (nro 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 allekirjoittanutta) (nro 1500/2012); Paula Pereira (nro 1501/2012); Teresa Jakubowska (nro 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nro 1503/2012); Chantal Maynard (nro 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 allekirjoittanutta) (nro 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nro 1506/2012); Rosella Lucente (nro 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nro 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nro 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 allekirjoittanutta) (nro 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nro 1511/2012); Andreino Della Bona (nro 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nro 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nro 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nro 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 allekirjoittanutta) (nro 1516/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1517/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 1519/2012); Erik Dale (nro 1520/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1521/2012); Pierre Perri (nro 1522/2012); Marc Fiammante (nro 1523/2012); Flavio Miccono (nro 1524/2012); Fariborz Arya (nro 1525/2012); Andree May Shand (nro 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nro 1527/2012); Graham Smith (nro 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nro 1529/2012); Trudy Carroll (nro 1530/2012); Alain Saiche (nro 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nro 1532/2012); Monika Pape (nro 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nro 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nro 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nro 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17 953 allekirjoittanutta) (nro 1537/2012); Jeanne Zanella (nro 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nro 1539/2012); Liz Gaffer (15 000 allekirjoittanutta) (nro 1540/2012); Nicholas Crossin (nro 1541/2012); Denis Gallo (nro 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nro 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nro 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nro 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nro 1546/2012); Christian Paulussen (nro 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nro 1548/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nro 1550/2012); Frank Wegner (nro 1551/2012); Dieter Schroder (nro 1552/2012); Georg Kuhn (nro 1553/2012); Eike Riemann (nro 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nro 1555/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1556/2012); Vasile Capra (nro 1557/2012); Ria Hermanns (nro 1558/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1559/2012).

 

11. tammikuuta 2013

Emanuel Kroemer (nro 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nro 1561/2012); Anna Kotlińska (nro 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nro 1563/2012); Aneta Mrugała (nro 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nro 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nro 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nro 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nro 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nro 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 allekirjoittanutta) (nro 1570/2012); Váncsa Györgyné (nro 1571/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1572/2012); Johannes Tilman (nro 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nro 1574/2012); Michael Maier (nro 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nro 1576/2012); Jacqueline Cadell (nro 1577/2012); M. Moreau (nro 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nro 1579/2012); Kenneth Price (nro 1580/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1581/2012); W. van Deijl (nro 1582/2012); Nordine Gheraissa (nro 1583/2012); Jurgis Andriuška (nro 1584/2012); Bernard Delforge (nro 1585/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1586/2012); Hal Wilson (nro 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nro 1588/2012); Marco Da Prato (nro 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nro 1590/2012); Matilde Ducco (nro 1591/2012); Philippe Bornes (nro 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nro 1593/2012); Heiner Schwab (nro 1594/2012); Fritz Schachtner (nro 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 allekirjoittanutta) (nro 1596/2012); Joachim Schroeder (nro 1597/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nro 1599/2012); Angelika Kraus (nro 1600/2012); Beata Kostorz (nro 1601/2012); Margot Mar (nro 1602/2012); Ralf Friedrich (nro 1603/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1604/2012); Matthias Ferrari (nro 1605/2012); Oliver Koch (nro 1606/2012); Barbara Schneider (nro 1607/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1608/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1609/2012); Michael Leßmann (nro 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nro 1611/2012); Dirk Graupner (nro 1612/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1613/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nro 1615/2012); Martina Schachtner (nro 1616/2012); Gunars Ruskulis (nro 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nro 1618/2012); Evelien Leloux (nro 1619/2012); Wim Hamhuis (nro 1620/2012); Konstantin Krastev (nro 1621/2012); Renata Nowosadzka (nro 1622/2012); Hieronim Więcek (nro 1623/2012); Janina Rutkowska (nro 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nro 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nro 1626/2012); Gábor Kale (nro 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nro 1628/2012); Csaba Gál (10 allekirjoittanutta) (nro 1629/2012); Marios Achilleos (nro 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nro 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nro 1632/2012); Mara Bizzotto (nro 1633/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1634/2012); Michele Sierchio (nro 1635/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nro 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nro 1638/2012); Sara Vasconi (nro 1639/2012); George Daniel Piciorea (nro 1640/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1641/2012); Vasile Toma (nro 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nro 1643/2012); Alberto Puglia (nro 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nro 1645/2012); Josef Greiner (nro 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nro 1647/2012); Leszek Kubczyk (nro 1648/2012); Stanisław Pietyra (nro 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nro 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nro 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nro 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nro 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nro 1654/2012); Stavros Agorastos (nro 1655/2012); Zoltán Lomnici (nro 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nro 1657/2012); Cvetan Vetsov (nro 1658/2012).

18.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1)

parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta (2012/2061(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä (uudelleenlaatiminen) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Richard Seeber (A7-0397/2012)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (2012/2075(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

Mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta (2012/2028(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, "YHTEINEN ERASMUS", perustamisesta (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Doris Pack (A7-0405/2012)

Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa (2011/2311(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Peter Skinner (A7-0407/2012)

Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta (2012/2026(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

*** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Mietintö parlamentin työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan muuttamisesta suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta (2012/2020(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0412/2012)

***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa (2011/2312(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa (2012/2135(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Mietintö julkisesta taloudesta EMU:ssa – 2011 ja 2012 (2011/2274(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 13/2011 "Pystytäänkö tullimenettelyn 42 valvonnalla estämään ja havaitsemaan arvonlisäveronkierto?" (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A7-0426/2012)

*** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0429/2012)

*** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista (2012/2137(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (2012/2099(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2)

jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu ja Silvia-Adriana Țicău. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta Intiassa (B7-0023/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM

Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 85 artiklan mukaisten lainsäädäntötoimien tarpeesta (B7-0582/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

19.   Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

*

* *

Peter van Dalen käytti puheenvuoron mahdollisuudesta ottaa seuraavan istunnon esityslistalle keskustelu unionin Egyptille myöntämästä rahoituksesta.

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti itävaltalaisen tuomioistuimen langettaneen tuomion Euroopan parlamentin entiselle jäsenelle.

*

* *

Tammikuun 2013 (PE 500.369/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

 

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

 

Tiistai

Charles Tannock käytti puheenvuoron ryhmänsä pyynnöstä ottaa tiistain 15. tammikuuta 2013 esityslistalle keskustelu Malista Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) läsnä ollessa (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei toimitettu ajoissa).

Puheenvuorot: Arnaud Danjean kannatti tätä pyyntöä, Hannes Swoboda pyysi, että kyseinen keskustelu käydään helmikuussa Catherine Ashtonin läsnä ollessa, ja Rebecca Harms täsmensi, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistaina, ja kannatti Charles Tannockin pyyntöä. Puhemies ilmoitti, että Catherine Ashton on ilmoittanut, että hän ei voi olla läsnä helmikuun 2013 istuntojakson aikana.

Chris Davies käytti puheenvuoron samasta asiasta.

Puhemies täsmensi, että hän pyytää Catherine Ashtonia olemaan läsnä keskiviikon istunnossa.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistain mutta ei keskiviikon istunnossa.

Puhemies ilmoitti jäsenille, että parlamentti toimittaa Catherine Ashtonille virallisen pyynnön olla läsnä keskiviikon istunnossa.

 

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

 

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

 

Gabriele Zimmer käytti GUE/NGL-ryhmän puolesta puheenvuoron pyytääkseen, että kohta "Ihmisoikeustilanne Bahrainissa" korvataan kohdalla "Kurdiaktivistien murha Pariisissa".

 

Puheenvuorot: Charles Tannock kannatti tätä pyyntöä ja Hannes Swoboda pyysi, että asia sisällytetään seuraavan istuntojakson esityslistaan osana keskustelua Turkin viranomaisten ja kurdien välisestä rauhanprosessista.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

20.   Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista [2012/2061(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti Rainer WIELAND

varapuhemies

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Veronica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Țicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: László Andor ja Alejandro Cercas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.5.

21.   Nuorisotakuu (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000219/2012) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuu (B7-0554/2012)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová ja Eider Gardiazábal Rubial.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič ja Olga Sehnalová.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI

varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Țicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Seán Kelly.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta nuorisotakuusta (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.10.

22.   Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (keskustelu)

Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa [2011/2311(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa [2011/2312(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa [2012/2099(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta [2012/2075(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska ja Rosa Estaràs Ferragut esittelivät mietintönsä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Filiz Hakaeva Hyusmenova (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioan Enciu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl S&D-ryhmän puolesta, Ramona Nicole Mănescu ALDE-ryhmän puolesta, Nikos Chrysogelos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer ja Lambert van Nistelrooij.

Puhetta johti Alexander ALVARO

varapuhemies

Puheenvuorot: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič ja Kerstin Westphal.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Romana Jordan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Țicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska ja Rosa Estaràs Ferragut.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.1 (mietintö A7-0406/2013), istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.2 (mietintö A7-0421/2013), istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.3 (mietintö A7-0398/2013), istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.11 (mietintö A7-0437/2013).

23.   Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle Euroopan unionin hallintomenettelylaista [2012/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Georgios PAPASTAMKOS

varapuhemies

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Margrete Auken (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Giuseppe Gargani PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Tadeusz Zwiefka ja Francisco Sosa Wagner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Luigi Berlinguer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.4.

24.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor ja Erik Bánki.

25.   Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)

Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta [2012/2026(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro ja Elena Băsescu.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.6.

26.   Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)

Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa [2012/2135(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu ja João Ferreira.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.7.

27.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.369/OJMA).

28.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

pääsihteeri

Roberta Angelilli

varapuhemies


Maanantai 14. tammikuuta 2013
LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 92/21


Tiistai 15. tammikuuta 2013
15. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

2013/C 92 E/02

Sisältö

1.

Istunnon avaaminen

2.

Esityslista

3.

Vastaanotetut asiakirjat

4.

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

5.

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

6.

Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)

7.

Komission kyselytunti

8.

Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

9.

Äänestykset

9.1.

Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.2.

Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.3.

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.4.

Euroopan unionin hallintomenettelylaki (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.5.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (äänestys)

9.6.

Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (äänestys)

9.7.

Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (äänestys)

10.

Äänestysselitykset

11.

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

12.

Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu - Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma (keskustelu)

13.

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

14.

Malin tilanne (keskustelu)

15.

Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)

16.

Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)

17.

Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (keskustelu)

18.

Valtiontukien uudistaminen (keskustelu)

19.

Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot (keskustelu)

20.

Seuraavan istunnon esityslista

21.

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.

Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana

2.

Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa

3.

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen

4.

Euroopan unionin hallintomenettelylaki

5.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi

6.

Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia

7.

Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat

LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.

A7-0406/2012 – Andrea Cozzolino – kertaäänestys

2.

A7-0421/2012 – Derek Vaughan – kertaäänestys

3.

A7-0398/2012 – Rosa Estaràs Ferragut – kertaäänestys

4.

A7-0369/2012 – Luigi Berlinguer – kertaäänestys

5.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – 1 kohta

6.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – 4 kohta

7.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 1, 13 kohta, 1. osa

8.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 1, 13 kohta, 2. osa

9.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 1-7 luetelmakohta

10.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 8 luetelmakohta

11.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 9-11 luetelmakohta

12.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 6 kohta

13.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 7 kohta

14.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 10 kohta

15.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – johdanto-osan S kappale

16.

A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – päätöslauselma

17.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – 16 kohta, 2. osa

18.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – 19 kohta, 1. osa

19.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – 24 kohta, 2. osa

20.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – 63 kohta, 2. osa

21.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – 63 kohta, 3. osa

22.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – johdanto-osan E kappale, 3. osa

23.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – johdanto-osan N kappale, 2. osa

24.

A7-0408/2012 – Charles Tannock – lopullinen äänestys

15. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

Puhetta johti Martin SCHULZ

puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

2.   Esityslista

Puhemies ehdotti esityslistaan seuraavia muutoksia työjärjestyksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

tämän iltapäivän esityslistaan klo 16.30 sisällytetään Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) julkilausuma Malin tilanteesta ja keskustelu, jonka jälkeen ei jätetä päätöslauselmaesityksiä;

keskustelu suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä” (esityslistan kohta 128) sisällytetään ensimmäiseksi kohdaksi torstain istunnon esityslistaan.

Puhemies totesi, että näitä ehdotuksia ei vastustettu.

3.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

Määrärahasiirtoesitys DEC 56/2012 - Pääluokka III - Komissio (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

lausuntoa varten: ITRE, JURI, IMCO

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

lausuntoa varten: CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puitesopimusta Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

lausuntoa varten: DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

lausuntoa varten: ECON, LIBE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

lausuntoa varten: ENVI, JURI, IMCO

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

lausuntoa varten: JURI, IMCO

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

lausuntoa varten: BUDG, JURI, CONT

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista kahden vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))

Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

lausuntoa varten: ITRE, JURI, IMCO

Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Erityiskertomus nro 19/2012 (vastuuvapaus 2011) – Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus vuodelta 2011 (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

lausuntoa varten: DEVE, AFET, AGRI, ITRE

4.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013)

Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013)

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013)

Charles Tannock ja Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013)

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Crețu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Țicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi ja Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.

Ihmisoikeustilanne Bahrainissa

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013)

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013)

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013)

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013)

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.

Keski-Afrikan tasavallan tilanne

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013)

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/)

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013)

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013)

Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja humanitaarisia oikeuksia koskevasta tilanteesta Keski-Afrikan tasavallassa (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013)

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser ja Ricardo Cortés Lastra Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

5.   Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

JURI-valiokunta

Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalainen säännöstö (2012/2317(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

 

AFET-valiokunta

EU:n sotilaalliset rakenteet: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (2012/2319(INI))

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus (2012/2318(INI))

 

IMCO-valiokunta

Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla – COM(2012)0596 - 2012/2322(INI)

(lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

 

INTA-valiokunta

Komission ensimmäinen vuosikertomus Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta (2012/2320(INI))

 

ITRE-valiokunta

Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (2012/2321(INI))

 

JURI-valiokunta

Säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa (2012/2323(INI))

(lausuntoa varten: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

 

AFET-valiokunta

Aseiden vienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2012/2303(INI))

 

ECON-valiokunta

Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus – COM(2012)0253 - 2012/2306(INI)

(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2011 (2012/2304(INI))

Menettelyn muuttaminen (työjärjestyksen 48 ja 42 artikla)

IMCO-valiokunta

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantaminen – COM(2012)0259 - (2012/2260 (INI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

(lausuntoa varten: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)

6.   Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi

Demetris Christofias (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Anni PODIMATA

varapuhemies

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou ja Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Cecilia Wikström, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Trevor Colman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons ja András Gyürk.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann ja Sophocles Sophocleous.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Demetris Christofias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

7.   Komission kyselytunti

Innovointi, tutkimus ja kehitys, erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmassa

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja), Máire Geoghegan-Quinn ja Androulla Vassiliou (komission jäsenet)

Puhemies muistutti lyhyesti komission kyselytunnilla noudatettavasta menettelystä.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn ja Androulla Vassiliou vastasivat kysymyksiin, joita esittivät seuraavat jäsenet: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati ja Izaskun Bilbao Barandica.

Komission kyselytunti päättyi.

Puhetta johti Gianni PITTELLA

varapuhemies

8.   Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta (IMCO) on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2012 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.

9.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, …) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

9.1.   Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa [2011/2311(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0001)

9.2.   Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa [2011/2312(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0002)

9.3.   Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta [2012/2075(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0003)

9.4.   Euroopan unionin hallintomenettelylaki (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle Euroopan unionin hallintomenettelylaista [2012/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0004)

9.5.   Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista [2012/2061(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(määräenemmistö päätöslauselmaesityksen hyväksymiseksi)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0005)

9.6.   Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (äänestys)

Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta [2012/2026(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0006)

9.7.   Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (äänestys)

Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa [2012/2135(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0007)

10.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

 

Mietintö Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan ja Syed Kamall

 

Mietintö Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan ja Syed Kamall

 

Mietintö Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall ja Mojca Kleva Kekuš

 

Mietintö Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei ja Seán Kelly

 

Mietintö Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre ja Mitro Repo

 

Mietintö Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská ja Frank Vanhecke

 

Mietintö Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini ja Monika Smolková.

11.   Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

Puhetta johti Martin SCHULZ

puhemies

12.   Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu - Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma (keskustelu)

Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma.

Puhemies toivotti liittokanslerin tervetulleeksi ja antoi lyhyen julkilausuman keskustelun johdannoksi.

Itävallan liittokansleri Werner Faymann antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Hans-Peter Martin.

Werner Faymann käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski ja Elmar Brok.

Werner Faymann käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI

varapuhemies

13.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

14.   Malin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malin tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok ja Santiago Fisas Ayxela.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer ja Ioan Mircea Pașcu.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

15.   Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS

varapuhemies

Puheenvuorot: Cecilia Wikström (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès ja Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaș, Olle Ludvigsson ja Saïd El Khadraoui.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Puhetta johti Isabelle DURANT

varapuhemies

Leonardo Domenici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.6.

16.   Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)

Mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta [2012/2028(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: António Fernando Correia de Campos (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Diogo Feio PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Sylvie Goulard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.12.

17.   Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (keskustelu)

Mietintö julkisesta taloudesta EMUssa - 2011 ja 2012 [2011/2274(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Anni Podimata S&D-ryhmän puolesta ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Anni PODIMATA

varapuhemies

Puheenvuorot: Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš ja Derk Jan Eppink.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Alfredo Pallone.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.4.

18.   Valtiontukien uudistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000213/2012) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Valtiontukien uudistaminen (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta ja Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Țicău, Jaroslav Paška ja Erik Bánki.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.5.

19.   Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000221/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallittuja mittoja ja painoja koskevan direktiivin 96/53/EY tarkistaminen (B7-0104/2013)

Brian Simpson esitteli kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger ja Silvia-Adriana Țicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ismail Ertug, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, ja Inés Ayala Sender.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

20.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.369/OJME).

21.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

pääsihteeri

Miguel Angel Martínez Martínez

varapuhemies


Tiistai 15. tammikuuta 2013
LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Tiistai 15. tammikuuta 2013
LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (…, …, …)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (…, …, …)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

RC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana

Mietintö: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

473, 46, 12

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD: lopullinen äänestys

2.   Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa

Mietintö: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

495, 48, 21

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD: lopullinen äänestys

3.   Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen

Mietintö: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

562, 22, 5

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD, PPE: lopullinen äänestys

4.   Euroopan unionin hallintomenettelylaki

Mietintö: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012) (määräenemmistö)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

572, 16, 12

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD, PPE: lopullinen äänestys

5.   Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi

Mietintö: Alejandro Cercas (A7-0390/2012) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 1

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

500, 86, 32

§ 4

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

515, 82, 12

Liite, suositus 1, § 13

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1/NHÄ

+

610, 7, 9

2/NHÄ

+

500, 92, 17

Liite, suositus 5, § 1

4

GUE/NGL

 

-

 

Liite, suositus 5, § 9

§

alkuper. teksti

-

 

Liite, suositus 6, § 1

§

alkuper. teksti

+

 

Liite, suositus 7, § 1

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

Liite, suositus 7, § 2

5

GUE/NGL

 

-

 

liite, suositus 7, § 2 jälkeen

6

GUE/NGL

 

-

 

Liite, suositus 8, § 2, d alakohta

§

alkuper. teksti

+

 

Liite, suositus 8, § 4, 1-7 luetelmakohta

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

534, 97, 34

Liite, suositus 8, § 4, 8 luetelmakohta

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

474, 156, 28

Liite, suositus 8, § 4, 9-11 luetelmakohta

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

542, 99, 28

Liite, suositus 14, § 1

§

alkuper. teksti

-

 

Liite, suositus 14, § 6

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

555, 97, 19

Liite, suositus 14, § 7

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

541, 91, 30

Liite, suositus 14, § 8

§

alkuper. teksti

 

-

 

Liite, suositus 14, § 9

§

alkuper. teksti

 

+

 

Liite, suositus 14, § 10

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

534, 121, 20

C kappale

1

GUE/NGL

 

-

 

N kappale

2

GUE/NGL

 

-

 

S kappale

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

478, 183, 18

V kappale

3

GUE/NGL

 

-

 

X kappale

§

alkuper. teksti

+

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

503, 107, 72

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL: suositus 14, § 6 ja suositus 14, § 6 ja 7

ECR: § 1, 4 ja suositus 8, § 4, 1-11 luetelmakohta

S&D: suositus 8, § 4, 1-8 luetelmakohta; suositus 14, § 6, 7 ja 10; S kappale ja lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL: suositus 6, § 1; suositus 8, § 2, d alakohta

ALDE: suositus 5, § 9; suositus 8, § 4, 8 luetelmakohta; suositus 14, § 1

suositus 14, § 8; suositus 14, § 9; suositus 14, § 10; S ja X kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE:

Suositus 7, § 1

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja perustelu"

2. osa

:

nämä sanat

ECR:

Suositus 1, § 13

1. osa

:

"Nykyiset taloudellisen tuen … vastuulliseen hallinnointiin."

2. osa

:

"Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) … lieventäviä toimiaan."

6.   Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia

Mietintö: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys

1

GUE/NGL

 

-

 

§ 14

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 16

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

+

575, 95, 11

§ 19

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1/NHÄ

+

560, 101, 5

2

+

 

§ 24

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

+

566, 104, 10

§ 35

§

alkuper. teksti

+

 

§ 37

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 63

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

+

573, 94, 17

3/NHÄ

+

564, 96, 8

§ 65

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 67

§

alkuper. teksti

+

 

§ 68

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

E kappale

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

339, 334, 12

3/NHÄ

-

280, 388, 16

N kappale

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/NHÄ

-

264, 407, 7

T kappale

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

W kappale

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

X kappale

§

alkuper. teksti

+

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

570, 56, 58

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: § 16, toinen osa, § 19, ensimmäinen osa, § 24, toinen osa, § 63, toinen ja kolmas osa, E kappale, kolmas osa, N kappale, toinen osa, lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE: § 67, X kappale

ECR: § 35, 37 ja 67

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE:

§ 14

1. osa

:

"toivoo, että"

2. osa

:

"nyt hyödynnetään … vuonna 2013,"

3. osa

:

"(i)

perustuslaillisten normien … sosiaalipoliittisia ohjelmia;"

§ 37

1. osa

:

"on erittäin huolissaan … köyhyyteen ja nälänhätään;"

2. osa

:

kehottaa komissiota … yhtenäistä politiikkaa;

§ 65

1. osa

:

"toteaa, että Etiopialla … tinkimätöntä kunnioittamista;"

2. osa

:

"katsoo, että … ja kumppanuuden avulla;"

3. osa

:

"tukee Etiopiaa sen … kunnioitettava tinkimättömästi;"

§ 68

1. osa

:

"toteaa, että … lainsäädännön nojalla;"

2. osa

:

"tuomitsee oikeuslaitoksen … 14 vuodeksi vankeuteen;"

3. osa

:

"on kuitenkin tyytyväinen … mielivaltaisesti tuomitut;"

T kappale

1. osa

:

"ottaa huomioon, että … sen joukkoja lopullisesti;"

2. osa

:

"ottaa huomioon, että Etiopian … laittomista kostotoimista"

3. osa

:

"ottaa huomioon, että YK:n … asesaarron rikkomisesta;"

W kappale

1. osa

:

"katsoo, että Etiopian … voivat osallistua"

2. osa

:

"katsoo, että osallistava, … terrorismin torjunnassa;"

Verts/ALE:

§ 16

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "suhtautuu myönteisesti … sijaitsevat tukikohdat;"

2. osa

:

nämä sanat

§ 19

1. osa

:

"suhtautuu myönteisesti … muuttaa sen kohdetta" ja "kuitenkin"

2. osa

:

"kehottaa" ja "seulomaan tulokkaat … tulevilla turvallisuusjoukoilla;"

§ 24

1. osa

:

"katsoo, että vakaalla … käsittelevästä konferenssista;"

2. osa

:

"ja kannustaa korkeaa … vuonna 2013"

§ 63

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erittäin menestyksekäs" ja "kehottaa komissiota … vakauden myönteistä esimerkkiä;"

2. osa

:

"erittäin menestyksekäs"

3. osa

:

"kehottaa komissiota … vakauden myönteistä esimerkkiä;"

N kappale

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ottaa huomioon, että … elintason nostamiseen;"

2. osa

:

nämä sanat

Verts/ALE, ECR

E kappake

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kansainvälisen terrorismin" ja "johon sisältyy Somaliasta … Afrikan sarven välillä"

2. osa

:

"kansainvälisen terrorismin"

3. osa

:

"johon sisältyy Somaliasta … Afrikan sarven välillä"

7.   Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat

Mietintö: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

§ 5

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

344, 300, 11

§ 6

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2/KÄ

+

359, 292, 15

§ 14

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

+

340, 302, 12

§ 32

§

alkuper. teksti

+

 

§ 33

§

alkuper. teksti

+

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

 

+

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE: § 28, 32 ja 33

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE:

§ 5

1. osa

:

"palauttaa mieliin, että … tärkein kehys;"

2. osa

:

"panee merkille, että … sen vastaisesti;"

§ 6

1. osa

:

"toistaa kunnioittavansa … Nagoyan pöytäkirjassa;"

2. osa

:

"on huolestunut … teollis- ja tekijänoikeuksilla;"

§ 10

1. osa

:

"muistuttaa, että … (mikä lisää elintarviketurvaa);"

2. osa

:

"pahoittelee kuitenkin, että … uudistusten myötä;"

§ 14

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "johon liittyy … koskevaan rahastoon"

2. osa

:

nämä sanat

§ 27

1. osa

:

"pitää valitettavana … määrästä ja sisällöstä;"

2. osa

:

"katsoo, että … tiedonvälitysjärjestelmän avulla;"


Tiistai 15. tammikuuta 2013
LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   A7-0406/2012 – Andrea Cozzolino – kertaäänestys

Puolesta: 473

ALDE: Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Legutko, Migalski, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Szymański, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Zahradil, Češková

EFD: Binev, Cymański, Imbrasas, Paksas, Paška, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Staes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 46

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, McIntyre, Tannock, Van Orden, Yannakoudakis, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Tyhjää: 12

ECR: Strejček

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Provera, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Liotard

NI: Claeys, Dodds, Szegedi

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Andrea Cozzolino, Edite Estrela, João Ferreira, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Mario Pirillo, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

2.   A7-0421/2012 – Derek Vaughan – kertaäänestys

Puolesta: 495

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Bokros, Cabrnoch, Czarnecki, Eppink, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Kamiński, Legutko, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tomaševski, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 48

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Yannakoudakis

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Gustafsson, Søndergaard, Toussas, de Jong

NI: Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Tyhjää: 21

ECR: Strejček

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Wils, Zimmer

Verts/ALE: Schlyter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Georgios Koumoutsakos, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : João Ferreira, Daniel Hannan, Inês Cristina Zuber

3.   A7-0398/2012 – Rosa Estaràs Ferragut – kertaäänestys

Puolesta: 562

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 22

ECR: Harbour

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Tyhjää: 5

ECR: Strejček

EFD: Messerschmidt

NI: Gollnisch, Le Pen Marine, Mölzer

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Andrea Cozzolino, Diane Dodds, Malcolm Harbour, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inês Cristina Zuber

4.   A7-0369/2012 – Luigi Berlinguer – kertaäänestys

Puolesta: 572

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Provera, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Le Pen Jean-Marie, Stoyanov, van der Stoep

Tyhjää: 12

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Andrea Cozzolino, Gerald Häfner, Riikka Manner, Claudio Morganti, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski

Tyhjää : Inês Cristina Zuber

5.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – 1 kohta

Puolesta: 500

ALDE: Aylward, Bennahmias, De Backer, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Manders, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Takkula, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Czarnecki, Vlasák

EFD: Imbrasas, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 86

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Newton Dunn, Reimers, Schmidt, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Sarvamaa

Tyhjää: 32

ALDE: Bowles, Davies, Duff, Hall, Jensen, Johansson, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Paulsen, Rohde, Taylor Rebecca, Wikström

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

Tyhjää : Olle Schmidt

6.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – 4 kohta

Puolesta: 515

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 82

ALDE: Hirsch, Lambsdorff, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Brons, Dodds, Griffin, Stadler, van der Stoep

PPE: Essayah, Sarvamaa

Tyhjää: 12

EFD: Paška, Vanhecke

NI: Colman, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Marek Henryk Migalski

7.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 1, 13 kohta, 1. osa

Puolesta: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Batten, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 7

ALDE: Lambsdorff

ECR: Kowal, Migalski

EFD: Bloom, de Villiers

NI: Claeys

PPE: Hökmark

Tyhjää: 9

ECR: Fajmon

EFD: Andreasen, Belder, Farage

NI: Colman, Dodds, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire

S&D: Thomsen

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic

8.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 1, 13 kohta, 2. osa

Puolesta: 500

ALDE: Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Lyon, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez

ECR: Czarnecki, Migalski, Muscardini, Wojciechowski

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 92

ALDE: Alvaro, Gerbrandy, Hirsch, Jensen, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Meissner, Paulsen, Reimers, Schaake, Schmidt, Thein, Werthmann, Wikström, in 't Veld

ECR: Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Søndergaard, de Jong

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Hökmark

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Tyhjää: 17

ALDE: Johansson, Ojuland

EFD: Terho

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Liotard, Toussas, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Ibrisagic

S&D: Schaldemose

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Anna Ibrisagic, Marek Henryk Migalski, Jan Mulder

9.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 1-7 luetelmakohta

Puolesta: 534

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 97

ALDE: Jensen, Løkkegaard, Manders, Mulder, Rohde, Uggias, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Dodds, Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Ibrisagic, Korhola

Tyhjää: 34

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

10.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 8 luetelmakohta

Puolesta: 474

ALDE: Bennahmias, Jäätteenmäki, Lepage, Ludford, Ries, Rinaldi, Rochefort, Takkula, Uggias, Verhofstadt, Zanoni, de Sarnez

EFD: Imbrasas, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Liotard, Matias, Maštálka, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 156

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler

Tyhjää: 28

EFD: Paksas

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Riikka Manner

11.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 8, 4 kohta, 9-11 luetelmakohta

Puolesta: 542

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Omarjee, Remek, Scholz, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 99

ALDE: Jensen, Lyon, Løkkegaard, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Provera, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Rubiks, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Essayah, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Sarvamaa

Tyhjää: 28

ALDE: Bennion, Manders

EFD: Paksas, Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Ransdorf, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Brice Hortefeux, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt

12.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 6 kohta

Puolesta: 555

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Colman, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 97

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Paška, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter, Tavares

Tyhjää: 19

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

13.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 7 kohta

Puolesta: 541

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 91

ALDE: Manders, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Griffin, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström, Lövin, Schlyter

Tyhjää: 30

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Imbrasas, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Tavares

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Philippe Boulland, Riikka Manner, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Marek Henryk Migalski

14.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – liite, suositus 14, 10 kohta

Puolesta: 534

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Griesbeck, Harkin, Jäätteenmäki, Lepage, Ries, Rinaldi, Rochefort, Zanoni, de Sarnez

ECR: Kamiński, Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 121

ALDE: Alvaro, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Colman, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler

Tyhjää: 20

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Jacek Saryusz-Wolski, Britta Thomsen

Vastaan : Riikka Manner

15.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – johdanto-osan S kappale

Puolesta: 478

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Tremosa i Balcells, Zanoni, de Sarnez

EFD: Salavrakos, Tzavela

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 183

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bendtsen, Fjellner, Ibrisagic

Tyhjää: 18

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Vanhecke

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Brice Hortefeux, Jacek Saryusz-Wolski

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark

16.   A7-0390/2012 – Alejandro Cercas – päätöslauselma

Puolesta: 503

ALDE: Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Kozlík, Lepage, Michel, Mănescu, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Takkula, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Vastaan: 107

ALDE: Bennion, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Hénin, Matias, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Fjellner, Gräßle, Hohlmeier, Hökmark, Ibrisagic, Kastler, Klaß, Koch, Langen, Niebler, Reul, Sommer, Svensson, Voss

Tyhjää: 72

ALDE: Alvaro, Bearder, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Hall, Hirsch, Jensen, Johansson, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Reimers, Rohde, Schmidt, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Watson, Werthmann, Wikström

ECR: Muscardini

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr

PPE: Essayah, Ferber, Jeggle, Korhola, Schwab, Winkler Hermann, Zeller

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Trautmann

Vastaan : Anna Maria Corazza Bildt

17.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – 16 kohta, 2. osa

Puolesta: 575

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Staes

Vastaan: 95

ECR: Zahradil

EFD: Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tyhjää: 11

ECR: Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer

NI: Martin

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Jacek Saryusz-Wolski

18.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – 19 kohta, 1. osa

Puolesta: 560

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Claeys, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Vastaan: 101

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tyhjää: 5

EFD: Messerschmidt, Vanhecke

NI: Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Jacek Saryusz-Wolski

19.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – 24 kohta, 2. osa

Puolesta: 566

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Vastaan: 104

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Marine, Le Pen Jean-Marie, Sinclaire, Stadler, van der Stoep

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tyhjää: 10

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Dodds, Hartong, Martin Hans-Peter, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Prendergast

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Jacek Saryusz-Wolski

20.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – 63 kohta, 2. osa

Puolesta: 573

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

NI: Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Evans, Miranda, Ždanoka

Vastaan: 94

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Stoyanov, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Tyhjää: 17

EFD: Bloom, Vanhecke

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Striffler

21.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – 63 kohta, 3. osa

Puolesta: 564

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Durant, Evans, Miranda, Ždanoka

Vastaan: 96

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen

Tyhjää: 8

ALDE: Werthmann

EFD: Bloom, Messerschmidt, Vanhecke

NI: Claeys, Dodds, Martin Hans-Peter

PPE: Striffler

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa

22.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – johdanto-osan E kappale, 3. osa

Puolesta: 280

ALDE: Lepage, van Baalen

ECR: Van Orden

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Gierek

Vastaan: 388

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Severin

PPE: Korhola, Sarvamaa

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tyhjää: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

NI: Colman, Dodds, Martin Hans-Peter, Sinclaire

PPE: Striffler

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Britta Thomsen

23.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – johdanto-osan N kappale, 2. osa

Puolesta: 264

ALDE: Bennahmias, Bilbao Barandica, Griesbeck, Jensen, Meissner, Ries, Rochefort, de Sarnez, van Baalen

EFD: Salavrakos, Tzavela, de Villiers

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

Vastaan: 407

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Hartong, Severin, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Grosch

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Tyhjää: 7

EFD: Paška

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Rachida Dati, Frédérique Ries

24.   A7-0408/2012 – Charles Tannock – lopullinen äänestys

Puolesta: 570

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

NI: Claeys, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Vastaan: 56

ALDE: Manner, Michel

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Tyhjää: 58

EFD: Messerschmidt, de Villiers

NI: Dodds, Gollnisch, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter

PPE: Winkler

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Franck Proust

Vastaan : Frédérique Ries


28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 92/80


Keskiviikko 16. tammikuuta 2013
16. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

2013/C 92 E/03

Sisältö

1.

Istunnon avaaminen

2.

Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

3.

Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

4.

Irlannin puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)

5.

Äänestykset

5.1.

Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013

6.

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

7.

Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

8.

Äänestykset (jatkoa)

8.1.

Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

8.2.

Kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

8.3.

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

8.4.

Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

8.5.

Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)

8.6.

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (äänestys)

8.7.

Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

8.8.

Kalavarojen säilyttäminen ***I (lopullinen äänestys)

8.9.

Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta (äänestys)

8.10.

Nuorisotakuu (äänestys)

8.11.

EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (äänestys)

8.12.

Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (äänestys)

9.

Äänestysselitykset

10.

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

11.

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

12.

Syyrian tilanne (keskustelu)

13.

EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (keskustelu)

14.

Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä (keskustelu)

15.

Korruptio, EU:n varojen väärinkäyttö ja vaikutukset poliittisiin päätöksentekoprosesseihin (keskustelu)

16.

Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (keskustelu)

17.

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus *** - Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen (keskustelu)

18.

Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (keskustelu)

19.

Seuraavan istunnon esityslista

20.

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.

Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013

2.

Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät ***I

3.

Kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä ***I

4.

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen ***

5.

Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012

6.

Luottoluokituslaitokset ***I

7.

Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I

8.

Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I

9.

Kalavarojen säilyttäminen ***I

10.

Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta

11.

Nuorisotakuu

12.

EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa

13.

Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus

LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.

Calendrier des périodes de session 2013

2.

A7-0391/2012 – Eija-Riitta Korhola – kertaäänestys

3.

A7-0180/2012 – Anna Rosbach – kertaäänestys

4.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – ryhmänä 1

5.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 2

6.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 8

7.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 32

8.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 33

9.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 42

10.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 48

11.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 49

12.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 50

13.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 55

14.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 92

15.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 99

16.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 105

17.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 109

18.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 116

19.

A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – lainsäädäntöpäätöslauselma

20.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – ryhmänä 1

21.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 4

22.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 5

23.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 7

24.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 8

25.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 10

26.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – tark. 11

27.

A7-0220/2012 – Leonardo Domenici – lainsäädäntöpäätöslauselma

28.

A7-0395/2012 – Jarosław Leszek Wałęsa – lainsäädäntöpäätöslauselma

29.

A7-0342/2012 – Pat the Cope Gallagher – äänestyksen lykkääminen

30.

B7-0007/2013 – 2 kohta

31.

B7-0007/2013 – päätöslauselma

32.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – tark. 5

33.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – tark. 1

34.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – tark. 4

35.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska - 14 kohta, 1. osa

36.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – 14 kohta, 2. osa

37.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – 42 kohta

38.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – 46 kohta

39.

A7-0437/2012 – Lena Kolarska-Bobińska – lopullinen äänestys

40.

A7-0402/2012 – Sylvie Goulard – tark. 1

16. TAMMIKUUTA 2013 PIDETYN ISTUNNON PÖYTÄKIRJA

Puhetta johti Martin SCHULZ

puhemies

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.

2.   Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi (C(2013)14)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. tammikuuta 2013

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9586)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19.joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9593)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9602)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (C(2012)9603)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9614)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9623)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: yksi lisäkuukausi asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

3.   Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - määräaika: 08/04/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta klorfenapyrin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - määräaika: 08/04/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Komission päätös tuotetyypissä 20 käytetyn formaldehydin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteestä I, I A tai I B (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - määräaika: 08/04/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - määräaika: 08/04/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

lausuntoa varten: ITRE

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse emamektiinibentsoaatin, etofenproksin, etoksatsolin, flutriafolin, glyfosaatin, fosmetin, pyraklostrobiinin, spinosadin ja spirotetramaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - määräaika: 10/03/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, fludioksoniilin ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - määräaika: 21/02/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

4.   Irlannin puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Irlannin puheenjohtajakauden ohjelma

Enda Kenny (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Gianni PITTELLA

varapuhemies

Puheenvuorot: sitoutumaton Diane Dodds, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen ja Jean-Pierre Audy.

Puhetta johti Anni PODIMATA

varapuhemies

Puheenvuorot: Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast ja Charles Goerens.

James Nicholson käytti puheenvuoron "catch-the-eye"-menettelystä.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja), Joseph Daul keskustelun etenemisestä ja Enda Kenny.

Puhetta johti Martin SCHULZ

puhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

5.   Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, …) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

5.1.   Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013

Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013: katso puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 14.1.2013, kohta 7)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Hyväksyttiin

Euroopan parlamentin vuoden 2013 istuntokalenteri on näin ollen seuraava:

14.–17. tammikuuta

4.–7. helmikuuta

11.–14. maaliskuuta

15.–18. huhtikuuta

20.–23. toukokuuta

10.–13. kesäkuuta

1.–4. heinäkuuta

9.–12. syyskuuta

7.–10. lokakuuta

21.–24. lokakuuta

18.–21. marraskuuta

9.–12. joulukuuta.

Puheenvuorot:

Martin Callanan käytti työjärjestyksen 177 artiklan 4 kohdan mukaisesti puheenvuoron pyytääkseen, että äänestystä istuntokalenterista lykätään kolmella kuukaudella, Marita Ulvskog kannatti tätä ehdotusta ja Joseph Daul vastusti sitä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön koneäänestyksellä (212 puolesta, 418 vastaan, 44 tyhjää).

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

6.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti EFD-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Mike Nattrassin tilalle Bastiaan Belder.

7.   Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisusta P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) ilmoitettiin eilisessä istunnossa (istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 8).

Oikaisu katsottiin hyväksytyksi, koska mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohta).

8.   Äänestykset (jatkoa)

8.1.   Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä (uudelleenlaatiminen) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0008)

8.2.   Kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0009)

8.3.   Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0010)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

8.4.   Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö julkisesta taloudesta EMUssa - 2011 ja 2012 [2011/2274(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0011)

8.5.   Luottoluokituslaitokset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0012)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0012)

Puheenvuorot:

Sharon Bowles (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) äänestyksen etenemisestä, Godfrey Bloom ryhmänsä esittämistä nimenhuutoäänestyksiä koskevista pyynnöistä ja Hannes Swoboda pyytääkseen, että AFCO-valiokunta ilmaisee kantansa asiasta vastaavan valiokunnan alkuperäisten tarkistusten raukeamisesta, kun asiasta päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

8.6.   Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0013)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0013)

Puheenvuorot:

Leonardo Domenici (esittelijä) äänestyksen etenemisestä niiden kommenttien johdosta, joita esitettiin äänestettäessä mietinnöstä A7-0221/2012, József Szájer ilmoittaakseen, että hänen äänestyslistassaan oli virheitä, ja Leonardo Domenici lopullisesta äänestystuloksesta.

8.7.   Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0014)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Jarosław Leszek Wałęsa (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0014)

8.8.   Kalavarojen säilyttäminen ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Keskustelu käytiin 21. marraskuuta 2012(istunnon pöytäkirja 21.11.2012, kohta 17).

Äänestys toimitettiin 22. marraskuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.3).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS ASETUKSEKSI, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Puheenvuorot: Pat the Cope Gallagher (esittelijä) pyysi työjärjestyksen 177 artiklan 4 kohdan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä ja Chris Davies kannatti tätä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksellä (670 puolesta, 2 vastaan, 5 tyhjää).

8.9.   Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta (äänestys)

Mietintö parlamentin työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan muuttamisesta suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta [2012/2020(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(tarkistusten hyväksymiseksi vaaditaan määräenemmistö)

(päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: katso "Äänestysten tulokset" -liite

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0015)

Puheenvuoro:

Carlo Casini (esittelijä) tarkistuksen 2 hylkäämisen johdosta.

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.

8.10.   Nuorisotakuu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0007/2013

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0016)

8.11.   EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (äänestys)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa [2012/2099(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (S&D-, Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (Verts/ALE-ryhmän jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (S&D-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0017)

Puheenvuoro:

Lena Kolarska-Bobińska (esittelijä).

8.12.   Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (äänestys)

Mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta [2012/2028(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-, S&D-, ALDE- ja Verts/ALE-ryhmien jättämä)

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0018)

9.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

 

Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013

Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Charles Tannock

Martin Kastler käytti puheenvuoron istunnon johtamisesta.

 

Mietintö Alfredo Pallone - A7-0425/2012

Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

 

Mietintö Leonardo Domenici - A7-0221/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

 

Mietintö Leonardo Domenici - A7-0220/2012

Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

 

Nuorisotakuu - B7-0007/2013

Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler ja Elena Băsescu

 

Mietintö Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012

Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan ja Elena Băsescu

 

Mietintö Sylvie Goulard - A7-0402/2012

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská ja Sabine Verheyen

10.   Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

varapuhemies

11.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

*

* *

Ismail Ertug on ilmoittanut olleensa läsnä 14. tammikuuta 2013 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

12.   Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva (komission jäsen) ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

13.   EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (esittelijän sijainen) esitteli suosituksen.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta.

Puheenvuorot: Maria Badia i Cutchet (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Pașcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Tunne Kelam.

Puhetta johti Georgios PAPASTAMKOS

varapuhemies

Puheenvuorot: Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer ja Oreste Rossi.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Mario Mauro AFET-valiokunnan puolesta EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.1 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.2.

14.   Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Gay Mitchell.

Puhetta johti Jacek PROTASIEWICZ

varapuhemies

Puheenvuorot: Paul Murphy, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Gay Mitchellille, joka vastasi siihen, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea ja Roberta Angelilli.

Seuraa jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michael Theurer, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Barbara Weiler ja Daniel Caspary.

Puheenvuorot: Michel Barnier (komission jäsen) ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013)

Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013)

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013)

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013)

Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013)

Willy Meyer, Paul Murphy ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.6.

15.   Korruptio, EU:n varojen väärinkäyttö ja vaikutukset poliittisiin päätöksentekoprosesseihin (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Korruptio, EU:n varojen väärinkäyttö ja vaikutukset poliittisiin päätöksentekoprosesseihin

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Véronique Mathieu käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti László SURJÁN

varapuhemies

Puheenvuorot: Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Ulrike Lunacek ja Georgios Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender ja Emine Bozkurt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti ja Georgios Papanikolaou.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

16.   Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz ja Sari Essayah.

Puhetta johti Oldřich VLASÁK

varapuhemies

Puheenvuorot: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek ja Roberta Angelilli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Lucinda Creighton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro ja Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista Lähi-itään käsittelevästä ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssista (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013)

Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012)

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista Lähi-itään käsittelevästä ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssista (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012)

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012)

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.7.

(Istunto keskeytettiin klo 21.20 ja sitä jatkettiin klo 21.30.)

17.   Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus *** - Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Komission julkilausuma: Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen

Daniel Caspary esitteli suosituksen.

Puheenvuorot: Judith Sargentini (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franck Proust PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bernd Lange ja Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta ja Olle Schmidt.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Karel De Gucht (komission jäsen) ja Daniel Caspary.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa ja Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013)

Judith Sargentini ja Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013)

Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Robert Sturdy ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.4 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.3.

18.   Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000208/2012) Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (B7-0101/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000001/2013) Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo muun kuin etuuskohtelun piiriin kuuluvista alkuperäsäännöistä (B7-0105/2013)

Daniel Caspary ja Silvana Koch-Mehrin esittelivät kysymykset.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymyksiin Algirdas Šemetan (komission jäsen) puolesta.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

19.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.369/OJJE).

20.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

pääsihteeri

Rainer Wieland

varapuhemies


Keskiviikko 16. tammikuuta 2013
LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Keskiviikko 16. tammikuuta 2013
LIITE I

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (…, …, …)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (…, …, …)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

RC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Parlamentin istuntokalenterin muutos - 2013

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Ehdotukset

 

Puheen-johtajakokous

NHÄ

+

494, 147, 50

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL: ehdotukset

2.   Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät ***I

Mietintö: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

671, 16, 10

3.   Kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä ***I

Mietintö: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

647, 15, 31

4.   Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen ***

Suositus: Matthias Groote (A7-0429/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

5.   Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012

Mietintö: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Luottoluokituslaitokset ***I

Mietintö: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

teksti kokonaisuudessaan – ryhmä 1 – kompromissi

130

valiokunta

NHÄ

+

585, 55, 58

ryhmä 2 – asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset

1

3-7

9-31

34

36-40

43

46-47

51-54

57-87

89-91

93-98

100-104

106

110-114

117-129

valiokunta

 

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset

2

valiokunta

NHÄ

-

76, 603, 10

8

valiokunta

NHÄ

-

45, 610, 17

32

valiokunta

NHÄ

-

56, 613, 7

33

valiokunta

NHÄ

-

28, 620, 31

35

valiokunta

NHÄ

 

41

valiokunta

NHÄ

 

42

valiokunta

NHÄ

-

28, 631, 27

44

valiokunta

NHÄ

 

45

valiokunta

NHÄ

 

48

valiokunta

NHÄ

-

25, 643, 10

49

valiokunta

NHÄ

-

46, 639, 6

50

valiokunta

NHÄ

-

46, 633, 5

55

valiokunta

NHÄ

-

18, 654, 16

56

valiokunta

NHÄ

 

88

valiokunta

NHÄ

 

92

valiokunta

NHÄ

-

17, 609, 63

99

valiokunta

NHÄ

-

42, 627, 18

105

valiokunta

NHÄ

-

45, 639, 7

107

valiokunta

NHÄ

 

108

valiokunta

NHÄ

 

109

valiokunta

NHÄ

-

43, 629, 13

115

valiokunta

NHÄ

 

116

valiokunta

NHÄ

-

30, 634, 24

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

579, 58, 60

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD: tark. 2, 8, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 88, 92, 99, 105, 107, 108, 109, 115, 116, 130

7.   Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I

Mietintö: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

teksti kokonaisuudessaan – ryhmä 1 – kompromissi

12

valiokunta

NHÄ

+

609, 25, 58

ryhmä 2 – asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset

1-3

6

9

valiokunta

 

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset

4

valiokunta

NHÄ

-

68, 616, 13

5

valiokunta

NHÄ

-

34, 629, 29

7

valiokunta

NHÄ

-

50, 616, 6

8

valiokunta

NHÄ

-

25, 643, 9

10

valiokunta

NHÄ

-

46, 625, 7

11

valiokunta

NHÄ

-

27, 654, 7

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

599, 27, 68

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

EFD: tark. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

8.   Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I

Mietintö: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä

1-4

6-8

10-17

valiokunta

 

+

 

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset

5

valiokunta

+

 

9

valiokunta

+

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

+

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

661, 7, 20

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

S&D: tark. 5, 9

9.   Kalavarojen säilyttäminen ***I

Mietintö: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Ehdotus asetukseksi

äänestys lykättiin

teksti kokonaisuudessaan

34

valiokunta

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

§ 1 jälkeen

33

valiokunta

 

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

 

Muuta

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 22. marraskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.3).

10.   Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta

Mietintö: Carlo Casini (A7-0412/2012) (tarkistusten hyväksymiseksi vaaditaan määräenemmistö, päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan yksinkertainen enemmistö)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

art. 13, § 1

2

ALDE

-

171, 492, 10

art. 13, § 2

3P

ALDE

 

-

 

art. 14, § 1

4

ALDE

 

 

15 artikla, § 1 ja tulkinta

5

ALDE

 

 

art. 15, § 2, 2 alakohta

6P

ALDE

 

-

 

1

valiokunta

 

+

 

art. 16, § 2

7P

ALDE

 

-

 

Ennen liitettä XXI

8

ALDE

 

 

äänestys: päätösehdotus

 

+

 

11.   Nuorisotakuu

Päätöslauselmaesitys: B7-0007/2013

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

Päätöslauselmaesitys B7-0007/2013

(EMPL-valiokunta)

§ 1

4

GUE/NGL

 

-

 

§ 1 jälkeen

5

GUE/NGL

 

-

 

§ 2

§

alkuper. teksti

NHÄ

+

578, 80, 17

§ 2 jälkeen

6

GUE/NGL

 

-

 

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 5

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 6

8

GUE/NGL

-

264, 393, 10

§ 8

9

GUE/NGL

 

-

 

B kappaleen jälkeen

1

GUE/NGL

 

-

 

D kappale

2

GUE/NGL

 

-

 

E kappale

3

GUE/NGL

 

-

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

546, 96, 28

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

S&D: § 2, lopullinen äänestys

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL:

§ 4

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteaa, että nuoret … hyväksyä nuorisotakuu"

2. osa

:

nämä sanat

§ 5

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja yksityisten"

2. osa

:

nämä sanat

12.   EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa

Mietintö: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys

5

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL

NHÄ

-

266, 399, 4

vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys

1

Verts/ALE

NHÄ

-

94, 566, 8

vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys

4

S&D

NHÄ

-

253, 411, 6

§ 3

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

§ 6

§

alkuper. teksti

-

 

§ 13

§

alkuper. teksti

+

 

§ 14

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1/NHÄ

+

645, 19, 9

2/NHÄ

-

76, 584, 9

§ 25

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 26

§

alkuper. teksti

+

 

§ 32

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 35

§

alkuper. teksti

eä/KÄ

+

382, 239, 42

§ 37

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 42

§

alkuper. teksti

NHÄ

-

32, 621, 16

§ 43

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

§

alkuper. teksti

NHÄ

-

73, 574, 23

§ 48

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

G kappale

2

esittelijä

-

316, 329, 20

H kappale

3

esittelijä

 

-

 

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

530, 112, 29

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE: tark. 5, 1, 4, § 14, 42, 46 ja lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: § 6, 13, 25, 26, 42, 43, 46

ALDE, PPE, ECR § 6, 42, 46

S&D: § 6, 13, 35, 42, 46

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE:

H kappale

1. osa

:

"panee merkille, että … uusiutuviin energiavaroihin"

2. osa

:

"mikä on huomattavan paljon"

Verts/ALE, ALDE, PPE, ECR

§ 3

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vähäpäästöisiin ja" ja "ja muihin toimiin"

2. osa

:

"vähäpäästöisiin ja"

3. osa

:

"ja muihin toimiin"

§ 14

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "puhtaasti palavien polttoaineiden"

2. osa

:

nämä sanat

ALDE, PPE, ECR:

§ 25

1. osa

:

"toteaa, että vaikka … kasvun tavoitteiden kanssa"

2. osa

:

"siirtymäkauden aikana käytettävät … alueilla asuville ihmisille"

ALDE, PPE, ECR, Verts/ALE, S&D:

§ 37

1. osa

:

"myöntää, että … ja kulutusvaiheissa"

2. osa

:

"panee merkille, että … edistäviin hankkeisiin"

S&D:

§ 32

1. osa

:

"katsoo, että koheesiopolitiikan …"alkuperätodistus"on käytössä"

2. osa

:

"koska tämä saattaa … energiahankkeita"

§ 43

1. osa

:

"toteaa, että koheesiopolitiikan … sähkökatkosten uhka"

2. osa

:

"(esimerkiksi muuntajien avulla)"

S&D, Verts/ALE

§ 48

1. osa

:

"panee merkille, että … sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen"

2. osa

:

"ja katsoo tämän … kasvun takaamiseksi"

13.   Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus

Mietintö: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ ja huomautukset

vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys

1

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE

NHÄ

+

361, 268, 33

Liite, vaihe 1

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

 

2/NHÄ

 

3/NHÄ

 

4/NHÄ

 

Liite, vaihe 2

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1

 

2/NHÄ

 

Liite, vaihe 3

§

alkuper. teksti

osat

 

 

1/NHÄ

 

2/NHÄ

 

Liite, vaihe 4

§

alkuper. teksti

NHÄ

 

äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE: tark. 1, lopullinen äänestys

EFD: tark. 1, Liite - vaihe 3, Liite - vaihe 4, lopullinen äänestys

GUE/NGL: Liite -vaihe 1 (toinen, kolmas ja neljäs osa), Liite - vaihe 2 (toinen osa), Liite - vaihe 3 (toinen osa)

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

GUE/NGL:

Liite, vaihe 1

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rajataan osallistuminen … otetaan käyttöön asteittain" [§ 1, 2 luetelmakohta], "joilla ei ole … rahasto käyttöön asteittain" [§ 2, 1 luetelmakohta] ja "jäsenvaltioiden, jotka … maksettava rangaistuskorkoa" [§ 2, 2 luetelmakohta]

2. osa

:

"rajataan osallistuminen … otetaan käyttöön asteittain" [§ 1, 2 luetelmakohta]

3. osa

:

"joilla ei ole … rahasto käyttöön asteittain" [§ 2, 1 luetelmakohta]

4. osa

:

"jäsenvaltioiden, jotka … maksettava rangaistuskorkoa" [§ 2, 2 luetelmakohta]

Liite, vaihe 2

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rajataan osallistuminen … täysimääräiseen sopeutusohjelmaan"

2. osa

:

nämä sanat

Liite, vaihe 3

1. osa

:

teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rajataan osallistuminen … esitettyjä ehtoja"

2. osa

:

nämä sanat


Keskiviikko 16. tammikuuta 2013
LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

1.   Calendrier des périodes de session 2013

Puolesta: 494

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Belder, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Brons, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Berra, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Van Brempt, Vergnaud, Weber Henri, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cramer, Cronberg, Durant, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Vastaan: 147

ALDE: Chatzimarkakis, Hirsch, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Terho, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Gustafsson, Liotard, Matias, Murphy, Sousa, Søndergaard, de Jong

NI: Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stadler, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Bodu, Cancian, David, Essayah, Fidanza, Gáll-Pelcz, Lisek, Ronzulli, Silvestris, Winkler Hermann

S&D: Berman, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Cashman, Christensen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kadenbach, Kleva Kekuš, Leichtfried, Martin David, McAvan, McCarthy, Mirsky, Moraes, Schaldemose, Simpson, Skinner, Stihler, Susta, Thomsen, Vaughan, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Andersdotter, Lichtenberger, Lunacek, Rühle, Schlyter, Staes

Tyhjää: 50

ALDE: Klinz, Krahmer, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Rohde, Schmidt, Thein, Werthmann

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Paksas, Speroni

GUE/NGL: Ferreira, Triantaphyllides, Zuber

PPE: Angelilli, Bendtsen, Casa, Comi, Corazza Bildt, Feio, Gardini, Gál, Jordan, Oomen-Ruijten, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp

S&D: Fleckenstein, Färm, Geringer de Oedenberg, Ludvigsson, Merkies, Milana, Moreira, Nilsson

Verts/ALE: Auken, Brantner, Cornelissen, Delli, Eickhout, Engström, Kiil-Nielsen, Lambert, Sargentini, Schroedter, Smith

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Rita Borsellino

Vastaan : Edite Estrela, Franz Obermayr, Evelyn Regner

2.   A7-0391/2012 – Eija-Riitta Korhola – kertaäänestys

Puolesta: 671

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Vastaan: 16

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

NI: Colman, Dodds, Sinclaire

PPE: Peterle

Tyhjää: 10

NI: Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Winkler

3.   A7-0180/2012 – Anna Rosbach – kertaäänestys

Puolesta: 647

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Binev, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Liotard, Lösing, Mélenchon, Søndergaard, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Vastaan: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Tyhjää: 31

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Bufton

GUE/NGL: Chountis, Ernst, Ferreira João, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Zuber

NI: Brons, Colman, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Sinclaire, van der Stoep

4.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – ryhmä 1

Puolesta: 585

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Vastaan: 55

ECR: Eppink, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Nattrass, Nuttall, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Colman, Dodds, Hartong, Kovács, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Tyhjää: 58

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Belder, Binev, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Paška, Terho, Vanhecke, Włosowicz

NI: Mölzer, Obermayr

5.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 2

Puolesta: 76

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Sousa, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Bartolozzi, Ibrisagic, Salafranca Sánchez-Neyra, Tatarella, Winkler Iuliu, Zalewski

S&D: Berès, Boștinaru, Capoulas Santos, Castex, Childers, De Keyser, Geringer de Oedenberg, Gurmai, Krehl, Leinen, Prodi, Repo, Senyszyn, Susta, Sârbu, Thomsen, Tănăsescu, Weidenholzer, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Schlyter

Vastaan: 603

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Farage, Helmer, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ernst, Ferreira João, Händel, Klute, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Søndergaard

NI: Brons, Dodds, Griffin, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Smith, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 10

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

GUE/NGL: Chountis, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides, Zuber

NI: Colman, Sinclaire, Sosa Wagner

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Martina Anderson

Vastaan : Pervenche Berès, Tadeusz Cymański, Anna Ibrisagic, Hans-Peter Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gianluca Susta, Britta Thomsen

Tyhjää : Charalampos Angourakis, João Ferreira

6.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 8

Puolesta: 45

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, De Mita, Winkler Iuliu

S&D: Castex, Costa, Weber Henri

Verts/ALE: Rivasi, Schlyter

Vastaan: 610

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Mélenchon, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 17

ALDE: Newton Dunn, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis

NI: Claeys

S&D: Berman, Papadopoulou

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin, Francisco Sosa Wagner

7.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 32

Puolesta: 56

ALDE: Manders

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Dantin, Dati, Winkler Iuliu

S&D: Fajon, Papadopoulou

Verts/ALE: Schlyter, Ždanoka

Vastaan: 613

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tyhjää: 7

ALDE: Bușoi, Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Belder, Paška, Vanhecke

NI: Claeys

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Michel Dantin, Rachida Dati, Hans-Peter Martin

8.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 33

Puolesta: 28

ALDE: Manders

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Meyer, Triantaphyllides, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Verts/ALE: Schlyter

Vastaan: 620

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Brons, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Turmes, Turunen, Zéribi

Tyhjää: 31

ALDE: Uggias

ECR: Muscardini

EFD: Imbrasas, Messerschmidt, Paška

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

S&D: Papadopoulou

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Hans-Peter Martin

9.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 42

Puolesta: 28

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Speroni

GUE/NGL: Hadjigeorgiou, Rubiks, Triantaphyllides, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Cancian, Mazzoni, Pieper

Vastaan: 631

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Mélenchon, Scholz, Sousa

NI: Brons, Claeys, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 27

ALDE: Uggias

EFD: Paška, Scottà

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Colman, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Hans-Peter Martin

10.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 48

Puolesta: 25

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Ransdorf

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

PPE: Baldassarre, Mazzoni

Vastaan: 643

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Omarjee, Remek, Rubiks, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 10

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Hans-Peter Martin

11.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 49

Puolesta: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Vastaan: 639

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 6

ALDE: Uggias

EFD: Paška

GUE/NGL: Angourakis, Maštálka, Remek

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Hans-Peter Martin

12.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 50

Puolesta: 46

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Vastaan: 633

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Sousa

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 5

ALDE: Uggias

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Claeys

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Hans-Peter Martin

13.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 55

Puolesta: 18

ALDE: Manders

EFD: Imbrasas, Paksas, Scottà, Terho

GUE/NGL: Chountis, Lösing, Meyer, Ransdorf, Rubiks, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Vastaan: 654

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Borghezio, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paška, Salavrakos, Salvini, Speroni, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Liotard, Matias, Murphy, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Zuber, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 16

ALDE: Uggias

ECR: Deva

EFD: Bizzotto, Fontana, Provera, Rossi, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Le Hyaric, Maštálka, Mélenchon, Remek, Vergiat

S&D: Poc

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Vastaan : Nirj Deva, Hans-Peter Martin

14.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 92

Puolesta: 17

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Brons, Ehrenhauser, Kovács, Stadler, Vadim Tudor, Zamfirescu

Vastaan: 609

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Bokros, Callanan, Deva, Gróbarczyk, Kamiński, Kožušník, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Tošenovský, van Dalen

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Nattrass, Nuttall, Salavrakos, Terho, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 63

ALDE: Uggias

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Češková

EFD: Paška, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

Verts/ALE: Andersdotter

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Puolesta : Tadeusz Cymański

Tyhjää : Martin Callanan, Nirj Deva

15.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 99

Puolesta: 42

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Hénin, Liotard, Lösing, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Søndergaard, Wils, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zamfirescu

Vastaan: 627

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Binev, Bloom, Bufton, Clark, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Nattrass, Nuttall, Tzavela, Włosowicz, de Villiers

GUE/NGL: Ernst, Händel, Klute, Matias, Scholz, Sousa

NI: Colman, Dodds, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, van der Stoep

PPE: Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berra, Bodu, Bonsignore, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Tyhjää: 18

ALDE: Uggias

EFD: Belder, Paška, Salavrakos, Vanhecke

GUE/NGL: Angourakis, Hadjigeorgiou, Le Hyaric, Maštálka, Remek, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Andersdotter

16.   A7-0221/2012 – Leonardo Domenici – tark. 105

Puolesta: 45

EFD</