15.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. júla 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Európska komisia, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Vec C-295/12 P) (1)

((Článok 102 ZFEÚ - Zneužitie dominantného postavenia - Španielske trhy so širokopásmovým prístupom na internet - Stláčanie cien - Článok 263 ZFEÚ - Preskúmanie zákonnosti - Článok 261 ZFEÚ - Neobmedzená právomoc - Článok 47 Charty - Zásada účinnej súdnej ochrany - Neobmedzená právomoc pri preskúmaní - Výška pokuty - Zásada proporcionality - Zásada zákazu diskriminácie))

2014/C 315/03

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolatelky: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (v zastúpení: F. González Díaz a B. Holles, abogados)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier a C. Urraca Caviedes, splnomocnení zástupcovia), France Telecom España SA (v zastúpení: H. Brokelmann a M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (v zastúpení: L. Pineda Salido a I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, avvocati)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Telefónica SA a Telefónica de España SAU sú povinné nahradiť trovy konania.

3.

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) a European Competitive Telecommunications Association znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.