15.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/3


Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Telefónica SA, Telefónica de España SAU przeciwko Komisji Europejskiej, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Sprawa C-295/12 P) (1)

((Artykuł 102 TFUE - Nadużycie pozycji dominującej - Hiszpańskie rynki szerokopasmowego dostępu do Internetu - Zaniżanie marży - Artykuł 263 TFUE - Kontrola zgodności z prawem - Artykuł 261 TFUE - Nieograniczone prawo orzekania - Artykuł 47 karty - Zasada skutecznej ochrony sądowej - Kontrola sprawowana w ramach wykonywania nieograniczonego prawa orzekania - Kwota grzywny - Zasada proporcjonalności - Zasada niedyskryminacji))

2014/C 315/03

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (przedstawiciele: F. González Díaz i B. Holles, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy), France Telecom España SA (przedstawiciele: H. Brokelmann i M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (przedstawiciele: L. Pineda Salido i I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (przedstawiciele: A. Salerno i B. Cortese, avvocati)

Sentencja

1.

Odwołanie zostaje oddalone.

2.

Telefónica SA i Telefónica de España SAU zostają obciążone kosztami.

3.

France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) i European Competitive Telecommunications Association pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 243 z 11.8.2012.