15.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/3


Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Eiropas Komisija, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Lieta C-295/12 P) (1)

(LESD 102. pants - Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Spānijas platjoslas interneta piekļuves tirgi - Maržu saspiešana - LESD 263. pants - Likumības pārbaude - LESD 261. pants - Neierobežota kompetence - Hartas 47. pants - Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips - Pārbaude neierobežotas kompetences tiesā - Naudas soda apmērs - Samērīguma princips - Nediskriminācijas princips)

2014/C 315/03

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (pārstāvji – F. González Díaz un B. Holles, abogados)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier un C. Urraca Caviedes), France Telecom España SA (pārstāvji – H. Brokelmann un M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (pārstāvji – L. Pineda Salido un I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (pārstāvji – A. Salerno un B. Cortese, avvocati)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Telefónica SA un Telefónica de España SAU atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) un European Competitive Telecommunications Association sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 243, 11.8.2012.