15.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 315/3


Presuda Suda (peto vijeće) od 10. srpnja 2014. – Telefónica SA, Telefónica de España SAU protiv Europske komisije, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Predmet C-295/12 P) (1)

((Članak 102. UFEU-a - Zlouporaba vladajućeg položaja - Španjolska tržišta širokopojasnog interneta - Snižavanje marži - Članak 263. UFEU-a - Kontrola zakonitosti - Članak 261. UFEU-a - Neograničena nadležnost - Članak 47. Povelje - Načelo djelotvorne sudske zaštite - Nadzor pune jurisdikcije - Iznos novčane kazne - Načelo proporcionalnosti - Načelo zabrane diskriminacije))

2014/C 315/03

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (zastupnici: F. González Díaz i B. Holles, abogados)

Druge stranke u postupku: Europska komisija (zastupnici: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier i C. Urraca Caviedes, agenti), France Telecom España SA (zastupnici: H. Brokelmann i M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (zastupnici: L. Pineda Salido i I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (zastupnici: A. Salerno i B. Cortese, avvocati)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Nalaže se Telefónica SA i Telefónica de España SAU snošenje troškova postupka.

3.

France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) i European Competitive Telecommunications Association snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 243, 11.8.2012.