15.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/3


Euroopa Kohtu (viies koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – Telefónica ja Telefónica de España versus komisjon, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Kohtuasi C-295/12 P) (1)

((ELTL artikkel 102 - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Hispaania lairibaühendusturud - Hinnakruvi - ELTL artikkel 263 - Seaduslikkuse kontroll - ELTL artikkel 261 - Täielik pädevus - Harta artikkel 47 - Tõhusa kohtuliku kaitse põhimõte - Täieulatuslik kohtulik kontroll - Trahvi suurus - Proportsionaalsuse põhimõte - Diskrimineerimiskeelu põhimõte))

2014/C 315/03

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Telefónica, S.A. ja Telefónica de España, S.A.U. (esindajad: advokaadid F. González Díaz ja J. Baño Fos)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja C. Urraca Caviedes), France Telecom España, SA (Hispaania), (esindajad: abogado H. Brokelmann ja abogado M. Ganino), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), (Madrid), (esindajad: abogado L. Pineda Salido ja abogado I. Cámara Rubio), European Competitive Telecommunications Association (Wokingham, Suurbritannia) (esindajad: avvocato A. Salerno ja avvocato B. Cortese).

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Telefónica SA-lt ja Telefónica de España SAU-lt.

3.

Jätta France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios’e (Ausbanc Consumo) ja European Competitive Telecommunications Association’i kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.