15.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/3


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. juli 2014 — Telefónica SA og Telefónica de España SAU mod Europa-Kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) og European Competitive Telecommunications Association

(Sag C-295/12 P) (1)

((Artikel 102 TEUF - misbrug af dominerende stilling - de spanske markeder for adgang til bredbåndsinternet - avancepres - artikel 263 TEUF - legalitetskontrol - artikel 261 TEUF - fuld prøvelsesret - chartrets artikel 47 - princippet om effektiv domstolsbeskyttelse - fuld prøvelse - bødens størrelse - proportionalitetsprincippet - princippet om forbud mod forskelsbehandling))

2014/C 315/03

Processprog: spansk

Parter

Appellanter: Telefónica SA og Telefónica de España SAU (ved abogados F. González Díaz og B. Holles)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier og C. Urraca Caviedes, som befuldmægtigede), France Telecom España SA (ved abogados H. Brokelmann og M. Ganino), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (ved abogados L. Pineda Salido og I. Cámara Rubio) og European Competitive Telecommunications Association (ved avvocati A. Salerno og B. Cortese)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Telefónica SA og Telefónica de España SAU betaler sagens omkostninger.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) og European Competitive Telecommunications Association bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 243 af 11.8.2012.