15.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/3


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. července 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU v. Evropská komise, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Věc C-295/12 P) (1)

(„Článek 102 SFEU - Zneužití dominantního postavení - Španělské trhy širokopásmového přístupu k internetu - Stlačení marží - Článek 263 SFEU - Přezkum legality - Článek 261 SFEU - Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci - Článek 47 Listiny - Zásada účinné soudní ochrany - Přezkum v plné jurisdikci - Výše pokuty - Zásada proporcionality - Zásada zákazu diskriminace“)

2014/C 315/03

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (zástupci: F. González Díaz a B. Holles, abogados)

Další účastníci řízení: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier a C. Urraca Caviedes, zmocněnci), France Telecom España, SA (zástupci: H. Brokelmann a M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (zástupci: L. Pineda Salido a I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, avvocati)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnostem Telefónica SA a Telefónica de España SAU se ukládá náhrada nákladů řízení.

3)

Společnost France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) a European Competitive Telecommunications Association ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 243, 11.8.2012.