5.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 300/21


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9490 – VWFS/TÜV SÜD AS/FC/CarMob)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 300/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 29 augusti 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Volkswagen Financial Services AG (VWFS, Tyskland), kontrollerat av Volkswagen AG (Volkswagen, Tyskland).

TÜV SÜD Auto Service GmbH (TÜV SÜD AS, Tyskland), kontrollerat av TÜV SÜD AG (Tyskland).

FleetCompany GmbH (FC, Tyskland), kontrollerat av TÜV SÜD AS.

Carmobility GmbH (CarMob, Tyskland), kontrollerat av VWFS.

VWFS och TÜV SÜD AS förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över hela FC and CarMob.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   VWFS: ett helägt direkt dotterbolag till Volkswagen som tillhandahåller finansiering, leasing, bank- och försäkringstjänster samt transportlösningar till handlare och kunder. VWFS tillhandahåller tjänster avseende förvaltning av fordonspark endast genom det helägda dotterbolaget Carmobility GmbH.

—   TÜV SÜD AS: tillhandahåller tekniska tjänster, särskilt kontroller och produktcertifieringstjänster.

—   FC: märkesneutral leverantör av tjänster avseende förvaltning av fordonsparker till affärskunder, verksam i över 50 länder.

—   CarMob: märkesneutral leverantör av tjänster avseende förvaltning av fordonsparker till affärskunder, verksam endast i Tyskland.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9490 – VWFS/TÜV SÜD AS/FC/CarMob

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.