ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.090.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
26. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 301/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o zlúčeniny šesťmocného chrómu ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 302/2014 z 25. marca 2014 o povolení prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 303/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 304/2014 z 25. marca 2014 o povolení prípravkov s obsahom Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2014 z 25. marca 2014 o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina ( 1 )

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 306/2014 z 25. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/167/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko)

18

 

 

2014/168/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. marca 2014, ktorým sa vymenúva slovenský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 301/2014

z 25. marca 2014,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o zlúčeniny šesťmocného chrómu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Dňa 19. januára 2012 Dánske kráľovstvo predložilo Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) dokumentáciu podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 s cieľom začať obmedzovací postup v súlade s článkami 69 až 73 uvedeného nariadenia (ďalej len „dokumentácia podľa prílohy XV“). V predmetnej dokumentácii bolo preukázané, že vystavenie šesťmocnému chrómu, ak ho obsahujú kožené výrobky alebo kožené časti výrobkov prichádzajúce do styku s pokožkou, predstavuje riziko pre ľudské zdravie. Zlúčeniny šesťmocného chrómu môžu spôsobiť výskyt nových prípadov senzibilizácie a vyvolať alergickú reakciu. Dokumentácia dokazuje, že na riešenie situácie je potrebné podniknúť kroky na úrovni Únie.

(2)

Zlúčeniny šesťmocného chrómu sa v koži môžu tvoriť oxidáciou zlúčenín trojmocného chrómu, ktoré sa pridávajú pri niektorých procesoch činenia na zosieťovanie kolagénových jednotiek s cieľom zvýšiť rozmerovú stabilitu kože a jej odolnosť voči mechanickému pôsobeniu a teplu. V dokumentácii podľa prílohy XV sa uvádza, že mechanizmy a podmienky vzniku šesťmocného chrómu sú známe a mnohé garbiarne v Únii už vytvorili a v rozsiahlej miere začali uplatňovať opatrenia, ktoré pomôžu udržať vznik chrómu pod kontrolou a minimalizovať ho.

(3)

Výbor pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) 28. novembra 2012 prijal na základe konsenzu stanovisko k obmedzeniu navrhovanému v dokumentácii podľa prílohy XV. Pokiaľ ide o riešenie zistených rizík, ktoré predstavujú zlúčeniny šesťmocného chrómu v koži, podľa stanoviska RAC je obmedzenie najvhodnejším opatrením na úrovni Únie, či už z hľadiska účinnosti alebo z hľadiska uskutočniteľnosti. Výbor však vo svojom stanovisku navrhol pozmeniť toto obmedzenie vypustením časti o priamom a dlhotrvajúcom kontakte s pokožkou, ktorá sa pôvodne nachádzala v dokumentácii podľa prílohy XV.

(4)

Navrhované obmedzenie sa zameriava na riziko vyvolania senzibilizácie kože, ktoré súvisí s priamym alebo nepriamym kontaktom pokožky s koženými výrobkami alebo koženými časťami výrobkov s obsahom šesťmocného chrómu. U ľudí s citlivou pokožkou môže takýto kontakt spôsobiť alergickú reakciu aj pri nižšej koncentrácii, ako je koncentrácia vyvolávajúca senzibilizáciu.

(5)

Navrhované obmedzenie by sa malo vzťahovať na kožené výrobky a výrobky obsahujúce kožené časti, ktoré používajú spotrebitelia alebo pracovníci a ktoré za bežných alebo odôvodnene predvídateľných podmienok používania prichádzajú do styku s pokožkou.

(6)

Jediná medzinárodne uznávaná analytická metóda, ktorá je v súčasnosti k dispozícii na zistenie šesťmocného chrómu v koži vrátane kože vo výrobkoch, je metóda uvedená v norme EN ISO 17075. Determinačný limit podľa metódy v norme EN ISO 17075 je 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) obsahu šesťmocného chrómu na celkovú čistú hmotnosť kože. Pokiaľ ide o obmedzenie uvádzania kožených výrobkov a výrobkov obsahujúcich kožené časti na trh, určenie takejto hraničnej hodnoty je na účely sledovateľnosti a vykonateľnosti odôvodnené.

(7)

Podľa stanoviska RAC hranica 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) obsahu šesťmocného chrómu na celkovú čistú hmotnosť kože zodpovedá vyššej miere vystavenia, ako je najnižšia dávka pri pozorovanom nepriaznivom účinku súvisiacom s vyvolaním alergickej reakcie. Podľa stanoviska RAC sa očakáva, že táto hraničná hodnota pomôže až o 80 % znížiť výskyt nových prípadov alergickej dermatitídy spôsobenej šesťmocným chrómom, ktorý sa nachádza v kožených výrobkoch.

(8)

Účinok tohto obmedzenia na počet prípadov alergie vyvolanej chrómom je možné zistiť sledovaním prípadov alergickej dermatitídy spôsobenej šesťmocným chrómom. Ak výskyt alergie neklesne alebo ak sa objaví analytická metóda, ktorá umožní zistiť nižší obsah šesťmocného chrómu a bude uznaná ako spoľahlivá, obmedzenie bude potrebné prehodnotiť.

(9)

Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) 6. marca 2013 prijal na základe konsenzu stanovisko k obmedzeniu navrhovanému v dokumentácii podľa prílohy XV. Podľa stanoviska SEAC je obmedzenie upravené výborom RAC najvhodnejším opatrením na úrovni Únie, pokiaľ ide o riešenie zistených rizík z hľadiska primeranosti jeho sociálno-ekonomického prínosu v porovnaní so sociálno-ekonomickými nákladmi.

(10)

Počas obmedzovacieho postupu prebehli aj konzultácie s fórom na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov.

(11)

Dňa 8. apríla 2013 agentúra predložila Komisii stanoviská výborov RAC a SEAC, na základe ktorých Komisia dospela k záveru, že ak sa v kožených výrobkoch a výrobkoch obsahujúcich kožené časti, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, nachádzajú zlúčeniny šesťmocného chrómu, predstavuje to neprijateľné riziko pre ľudské zdravie a že tento problém je potrebné riešiť na úrovni Únie. Boli zohľadnené aj sociálno-ekonomické vplyvy daného obmedzenia, vrátane dostupnosti alternatív.

(12)

Obmedzenie týkajúce sa uvádzania použitých výrobkov na trh by viedlo k neprimeranej záťaži pre spotrebiteľov, ktorí kožené výrobky predávajú ďalej. Vzhľadom na charakter týchto transakcií by navyše bolo veľmi ťažké takéto obmedzenie uplatňovať. Obmedzenie by sa preto nemalo vzťahovať na kožené výrobky ani výrobky obsahujúce kožené časti, ktoré už boli predmetom konečného použitia v Únii pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(13)

Zainteresovaným stranám je vhodné po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia poskytnúť obdobie 12 mesiacov, aby mohli prijať opatrenia zabezpečujúce dodržiavanie nariadenia, ale aj opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré už sú súčasťou dodávateľského reťazca alebo sa nachádzajú na sklade.

(14)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa v stĺpci 2 položky 47 dopĺňajú odseky 5, 6 a 7:

 

„5.

Kožené výrobky prichádzajúce do styku s pokožkou sa nesmú uvádzať na trh, ak obsahujú šesťmocný chróm v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej čistej hmotnosti kože.

6.

Výrobky obsahujúce kožené časti, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, sa nesmú uvádzať na trh, ak akákoľvek z kožených častí obsahuje šesťmocný chróm v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej čistej hmotnosti danej koženej časti.

7.

Odseky 5 a 6 sa netýkajú uvádzania na trh tých použitých výrobkov, ktoré už boli predmetom konečného použitia v Únii pred 1. májom 2015.“


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 302/2014

z 25. marca 2014

o povolení prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: ROAL Oy)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896). K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 9. októbra 2013 (2) k záveru, že prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie. Zároveň dospel k záveru, že doplnková látka výrazne zlepšuje úžitkovosť zvierat. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3432.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a20

ROAL Oy

endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej hubou Trichoderma reesei (CBS 126896) s minimálnou aktivitou:

tuhá forma: endo-1,3(4)-beta-glukanáza – 200 000 BU (1)/g,

kvapalná forma: endo-1,3(4)-beta-glukanáza – 400 000 BU/ml;

 

Charakteristika účinnej látky

endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaná hubou Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,3(4)-beta-glukanázy: spektrofotometrická metóda založená na kvantifikácii uvoľnených cukrov, ktoré vznikajú pôsobením endo-1,3(4)-beta-glukanázy na jačmenný beta-glukán pri pH 4,8 a teplote 50 °C.

Kurčatá vo výkrme

20 000 BU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie pre prasiatka (odstavené) do hmotnosti cca 35 kg.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa musí použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a ochranné rukavice.

15. apríla 2024

Prasiatka (odstavené)

10 000 BU


(1)  1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 nanomol redukujúcich cukrov (vyjadrených ako ekvivalentov glukózy) zo substrátu jačmenného beta-glukánu za sekundu pri teplote 50 °C a pH 4,8.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 303/2014

z 25. marca 2014,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že Spojené štáty americké nezosúladili zákon o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ďalej len „ZKPDS“; Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA) so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z dohôd Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), nariadením (ES) č. 673/2005 sa od 1. mája 2005 uložilo dodatočné valorické clo vo výške 15 % na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických. V súlade s povolením WTO pozastaviť uplatňovanie koncesií pre Spojené štáty americké Komisia každý rok upravuje úroveň tohto pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod, ktoré v danom čase ZKPDS spôsobí Európskej únii.

(2)

Úhrady v rámci ZKPDS za najaktuálnejší rok, za ktorý sú k dispozícii údaje, sa týkajú rozdelenia antidumpingových a vyrovnávacích ciel vybraných v priebehu rozpočtového roku 2013 (1. október 2012 – 30. september 2013). Na základe údajov uverejnených Úradom Spojených štátov amerických na ochranu colného priestoru a hraníc (United States‘ Customs and Border Protection) sa úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod pre Úniu vypočítala na 872685 USD.

(3)

Úroveň zrušenia alebo zmenšenia a následne pozastavenia výhod sa znížila. Úroveň pozastavenia sa však nemôže prispôsobiť úrovni zrušenia alebo zmenšenia pridaním alebo odstránením výrobkov zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 673/2005. V dôsledku toho by mala Komisia v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e) daného nariadenia zachovať zoznam výrobkov v prílohe I nezmenený a zmeniť sadzbu dodatočného cla s cieľom upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia. Tri výrobky uvedené v prílohe I by preto mali zostať na zozname a sadzba dodatočného dovozného cla by sa mala zmeniť a stanoviť na 0,35 %.

(4)

Účinok zavedenia dodatočného valorického cla na úrovni 0,35 % na dovoz výrobkov uvedených v prílohe I zo Spojených štátov amerických predstavuje za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá nepresahuje 872 685 USD.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby pri uplatňovaní zmenenej sadzby dodatočného dovozného cla nedochádzalo k odkladu, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(6)

Nariadenie (ES) č. 673/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre odvetné obchodné opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov amerických uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa ku clu uplatniteľnému podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (2) ukladá dodatočné valorické clo na úrovni 0,35 %.

2.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Výrobky, na ktoré sa uplatní dodatočné clo, sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1) zmenenému nariadením Komisie (ES) č. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 30.10.2004, s. 1.“


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 304/2014

z 25. marca 2014

o povolení prípravkov s obsahom Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. Článok 10 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s článkom 10 ods. 1 až 4 obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa hodnotenia výrobkov používaných v Únii ako doplnkové látky do siláže ku dňu, keď sa uvedené nariadenie stalo uplatniteľným.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli prípravky s obsahom Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 zapísané do Registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky, ktoré patria do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 boli predložené žiadosti o povolenie týchto prípravkov ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. K uvedeným žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojich stanoviskách z 23. mája 2012 (2), 10. septembra 2013 (3) a 10. októbra 2013 (4) k záveru, že príslušné prípravky nemajú za navrhovaných podmienok použitia nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že prípravky s obsahom Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 majú potenciál zlepšiť výrobu siláže. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metódach analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia príslušných prípravkov vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie týchto prípravkov malo povoliť tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

(6)

Keďže sa z bezpečnostných dôvodov nevyžaduje okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Prípravky uvedené v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Prípravky uvedené v prílohe a krmivo obsahujúce tieto prípravky, vyrobené a označené pred 15. októbrom 2014 v súlade s pravidlami platnými pred 15. aprílom 2014 sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012); 10(6):2733.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013); 11(10):3363.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013); 11(10):3436.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom baktérie Enterococcus faecium

NCIMB 10415 obsahujúci minimálne 1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky.

 

Charakterizácia účinnej látky

životaschopné bunky baktérie Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Analytická metóda  (1)

Kvantifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda použitím žlčovo-eskulínového agaru s azidom (EN 15788).

Identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE).

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania.

2.

Najnižší obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1 x 108 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

15. apríla 2024

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom baktérie Enterococcus faecium

DSM 22502 obsahujúci najmenej 1 × 1011 JTK/g doplnkovej látky.

 

Charakterizácia účinnej látky

životaschopné bunky baktérie Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Analytická metóda  (1)

Kvantifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda použitím žlčovo-eskulínového agaru s azidom (EN 15788).

Identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE).

Všetky druhy zvierat

 

 

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania.

2.

Najnižší obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1 × 108 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok z baktérie Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 obsahujúci najmenej 1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky

 

Charakterizácia účinnej látky

životaschopné bunky baktérie Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Analytická metóda  (1)

Kvantifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda použitím žlčovo-eskulínového agaru s azidom (EN 15786).

Identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE).

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania.

2.

Najnižší obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5 x 107 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

15. apríla 2024


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 305/2014

z 25. marca 2014

o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia zaradiť kyselinu propiónovú, propionát sodný a propionát amónny ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“, funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. Žiadosť zahŕňa aj ďalšie použitia tých istých látok, v prípade ktorých sa ešte neprijalo žiadne rozhodnutie. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1222/2013 (2) sa povoľujú uvedené doplnkové látky na desať rokov pre prežúvavce, ošípané a hydinu.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 16. novembra 2011 (3) k záveru, že kyselina propiónová, propionát sodný a propionát amónny nemajú za navrhovaných podmienok použitia nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie. Tiež sa dospelo k záveru, že látky zlepšujú aeróbnu stabilitu ľahko silážovateľných materiálov. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metódach analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia príslušných látok vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látky uvedené v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2013 z 29. novembra 2013 o povolení kyseliny propiónovej, propionátu sodného a propionátu amónneho ako kŕmnych doplnkových látok pre prežúvavce, ošípané a hydinu (Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 16).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011); 9(12):2446.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k280

kyselina propiónová

 

Zloženie doplnkovej látky

kyselina propiónová ≥ 99,5 %

 

Charakteristika účinnej látky

kyselina propiónová ≥ 99,5 %

C3H6O2 číslo CAS: 79-09-4

Neprchavé rezíduum ≤ 0,01 % po vysušení pri 140 °C do konštantnej hmotnosti

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjadrené ako formaldehyd

Vyrobený chemickou syntézou

 

Metóda analýzy  (1)

Kvantifikácia kyseliny propiónovej ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch, krmivách: iónová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI)

Všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina

1.

Súčasné použitie s inými organickými kyselinami pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

15. apríla 2024

1k281

propionát sodný

 

Zloženie doplnkovej látky

propionát sodný ≥ 98,5 %

 

Charakteristika účinnej látky

propionát sodný ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

číslo CAS: 137-40-6

Strata pri sušení ≤ 4 % určená sušením počas dvoch hodín pri 105 °C

Látky nerozpustné vo vode ≤ 0,1 %

Vyrobený chemickou syntézou

 

Metóda analýzy (1)

Kvantifikácia propionátu sodného v kŕmnej doplnkovej látke:

1.

iónová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI) – na určenie celkového obsahu propionátu a

2.

atómová absorpčná spektroskopia, AAS (EN ISO 6869) – na určenie celkového sodíka.

Kvantifikácia propionátu sodného ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v premixoch, krmivách: iónová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI)

Všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina

1.

Súčasné použitie iných organických kyselín pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

15. apríla 2024

1k284

propionát amónny

 

Zloženie doplnkovej látky

prípravok propionátu amónneho ≥ 19,0 %, kyseliny propiónovej ≤ 80,0 % a vody ≤ 30 %

 

Charakteristika účinnej látky

propionát amónny: C3H9O2N

číslo CAS: 17496-08-1

Vyrobený chemickou syntézou

 

Metóda analýzy  (2)

Kvantifikácia propionátu amónneho v kŕmnej doplnkovej látke:

1.

iónová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI) – na určenie celkového obsahu propionátu a

2.

titrácia kyselinou sírovou a hydroxidom sodným na určenie amoniaku

Kvantifikácia propionátu amónneho ako celkového obsahu kyseliny propiónovej v premixoch, krmivách: iónová exklúzna vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s detekciou indexu lomu (HPLC-RI)

Všetky druhy zvierat iné ako prežúvavce, ošípané a hydina

1.

Súčasné použitie iných organických kyselín pri maximálnych povolených dávkach je kontraindikované.

2.

Doplnková látka sa používa v prípade ľahko silážovateľných materiálov (2).

3.

Súčasné použitie s inými zdrojmi účinnej látky nesmie prekročiť maximálny povolený obsah.

4.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa musí použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

15. apríla 2024


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Ľahko silážovateľné krmivo: > 3 % rozpustných uhľohydrátov v čerstvom materiáli (napr. celá rastlina kukurice, mätonoh mnohokvetý, stoklas alebo dužina cukrovej repy). Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 306/2014

z 25. marca 2014,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2014

Za Komisiu v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/18


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 11. marca 2014

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil, Španielsko)

(2014/167/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní sa na trh práce.

(2)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 150 miliónov EUR.

(3)

Španielsko predložilo žiadosť 8. októbra 2013 o mobilizáciu EGF v dôsledku prepúšťania v 198 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 13 (výroba textilu) a ktoré pôsobia v regióne NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), a do 5. novembra 2013 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje mobilizovať prostriedky vo výške 840 000 EUR.

(4)

EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v prípade žiadosti Španielska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii mobilizujú prostriedky vo výške 840 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 11. marca 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


26.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/20


ROZHODNUTIE RADY

z 18. marca 2014,

ktorým sa vymenúva slovenský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2014/168/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na návrh slovenskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 13. septembra 2010 rozhodnutie 2010/570/EÚ, Euratom, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21.septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Dušana BARČIKA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2015.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. marca 2014

Za Radu

predseda

E. VENIZELOS


(1)  Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 8.