ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.090.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 90

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
26 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 301/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește compușii de crom (VI) ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 302/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat și a purceilor înțărcați (titularul autorizației: ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 303/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 304/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 privind autorizarea preparatelor de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 și Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 305/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în hrana destinată tuturor speciilor de animale cu excepția rumegătoarelor, a porcinelor și a păsărilor de curte ( 1 )

12

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 306/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

DECIZII

 

 

2014/167/UE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2014 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textile, depusă de Spania)

18

 

 

2014/168/UE

 

*

Decizia Consiliului din 18 martie 2014 de numire a unui membru slovac în cadrul Comitetului Economic și Social European

20

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 301/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește compușii de crom (VI)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 19 ianuarie 2012, Regatul Danemarcei a depus la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) un dosar, în conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în vederea inițierii procesului de restricționare conform articolelor 69-73 din regulamentul respectiv (denumit în continuare „dosar în conformitate cu anexa XV”). În dosarul respectiv a fost demonstrat faptul că expunerea la crom (VI), conținut de articolele din piele sau părțile din piele ale articolelor care intră în contact cu pielea, prezintă un risc pentru sănătatea umană. Compușii de crom (VI) pot provoca noi cazuri de sensibilizare și pot declanșa reacții alergice. Dosarul demonstrează necesitatea unei acțiuni la nivelul Uniunii.

(2)

Compușii de crom (VI) se pot forma în piele prin oxidarea compușilor de crom (III), care sunt adăugați în anumite procese de tăbăcire pentru reticularea subunităților de colagen în vederea creșterii stabilității dimensiunilor pielii, precum și a rezistenței la acțiunea mecanică și la căldură. Conform dosarului în conformitate cu anexa XV, mecanismele și condițiile în care se formează cromul (VI) sunt cunoscute, iar majoritatea tăbăcăriilor în Uniune au dezvoltat și au pus în aplicare pe scară largă măsuri de control și minimizare a formării cromului (VI).

(3)

La 28 noiembrie 2012, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (denumit în continuare „CER”) a adoptat prin consens avizul privind restricția propusă în dosarul în conformitate cu anexa XV. În conformitate cu avizul CER, restricționarea este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile identificate, prezentate de compușii de crom (VI) din piele, atât în ceea ce privește eficacitatea, cât și caracterul practic. Cu toate acestea, CER propune în avizul său modificarea restricției prin eliminarea noțiunii de contact direct și prelungit cu pielea, care a fost inclusă inițial în dosarul în conformitate cu anexa XV.

(4)

Restricția propusă se concentrează asupra riscului de inducere a sensibilizării dermice ca urmare a contactului direct sau indirect cu articole din piele sau părți din piele ale articolelor care conțin crom (VI). În cazul persoanelor deja sensibilizate, astfel de contacte pot provoca, de asemenea, reacții alergice la concentrații mai mici decât cele necesare pentru inducerea sensibilizării.

(5)

Restricția propusă ar trebui să includă articolele din piele și articolele ce conțin părți din piele utilizate de consumatori sau de lucrători care, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, vin în contact cu pielea.

(6)

Metoda standard EN ISO 17075 este singura metodă de analiză disponibilă în prezent, recunoscută la nivel internațional, pentru depistarea cromului (VI) în piele, inclusiv pielea din articole. Limita de cuantificare a metodei standard EN ISO 17075 este de 3 mg/kg (0,0003 % în greutate) conținut de crom (VI) din greutatea totală a pielii în stare uscată. Prin urmare, stabilirea unui astfel de prag pentru restricționarea introducerii pe piață a articolelor din piele sau a articolelor care conțin părți din piele este justificată în scop de monitorizare și de aplicare a legii.

(7)

În conformitate cu avizul CER, pragul de 3 mg/kg (0,0003 % în greutate) de crom (VI) în greutatea totală a pielii în stare uscată corespunde unor expuneri care depășesc nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers de declanșare. Conform avizului CER, este de așteptat ca acest prag să aibă o eficacitate de 80 % în reducerea apariției de noi cazuri de dermatită alergică la crom (VI) ca urmare a expunerii la articolele din piele care conțin crom (VI).

(8)

Eficacitatea restricției asupra numărului de cazuri de alergii la crom poate fi determinată prin monitorizarea cazurilor de dermatită alergică provocate de crom (VI). Dacă prevalența alergiilor nu scade, sau dacă devine disponibilă și este recunoscută ca fiabilă o metodă analitică pentru detectarea unui conținut mai mic de crom (VI), această restricție ar trebui să fie revizuită.

(9)

La 6 martie 2013, Comitetul pentru analiză socio-economică (denumit în continuare „CASE”) a adoptat prin consens avizul privind restricția propusă în dosarul în conformitate cu anexa XV. Conform avizului CASE, restricția, astfel cum a fost modificată de CER, este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile identificate în ceea ce privește proporționalitatea beneficiilor sale socio-economice în raport cu costurile socio-economice.

(10)

Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii a fost consultat în cursul procesului de restricționare.

(11)

La 8 aprilie 2013, agenția a prezentat Comisiei avizele CER și CASE pe baza cărora Comisia a concluzionat că a apărut un risc inacceptabil pentru sănătatea umană în cazul în care sunt prezenți compuși de crom (VI) în articolele din piele și articolele ce conțin părți din piele, care intră în contact cu pielea, care trebuie abordat la nivelul Uniunii. Impacturile socio-economice ale acestei restricții, inclusiv disponibilitatea alternativelor, au fost luate în considerare.

(12)

Restricția privind introducerea pe piață a articolelor second-hand ar impune o sarcină disproporționată asupra consumatorilor care revând aceste articole. În plus, datorită naturii acestor tranzacții, o astfel de restricție ar fi dificil de aplicat. Prin urmare, această restricție nu ar trebui să se aplice la articole din piele sau articole care conțin părți din piele care au făcut obiectul utilizării finale în Uniune înainte de aplicarea prezentului regulament.

(13)

Este necesar să se prevadă o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru ca părțile interesate în cauză să ia măsuri pentru a se conforma prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește articolele care se află deja în lanțul de aprovizionare, inclusiv în stocuri.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se adaugă următoarele puncte 5, 6 și 7 în coloana 2 de la poziția 47:

 

„5.

Articolele din piele care vin în contact cu pielea nu se introduc pe piață în cazul în care conțin crom (VI) în concentrații mai mari sau egale cu 3 mg/kg (0,0003 % din greutate) din greutatea totală a pielii în stare uscată.

6.

Articolele care conțin părți din piele care intră în contact cu pielea nu se introduc pe piață în cazul în care oricare dintre aceste părți din piele conțin crom (VI) în concentrații mai mari sau egale cu 3 mg/kg (0,0003 % din greutate) din greutatea totală în stare uscată a părții de piele respective.

7.

Punctele 5 și 6 nu se aplică în cazul introducerii pe piață a articolelor second-hand care au făcut obiectul utilizării finale în Uniune înainte de 1 mai 2015.”


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

privind autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat și a purceilor înțărcați (titularul autorizației: ROAL Oy)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare pentru preparatul de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896). Respectiva cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea menționată vizează autorizarea unui preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat și a purceilor înțărcați, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

În avizul său din 9 octombrie 2013 (2), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, preparatul de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) nu are efecte adverse asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului și că acest aditiv îmbunătățește semnificativ performanțele animalelor respective. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui autorizată, astfel cum este specificat în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatul indicat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3432.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-beta-glucanază

EC 3.2.1.6

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 126896) având o activitate minimă de:

formă solidă: endo-1,3(4)-beta-glucanază 200 000 BU (1)/g;

formă lichidă: endo-1,3(4)-beta-glucanază 400 000 BU/ml.

 

Caracterizarea substanței active

Endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (CBS126896)

 

Metoda analitică  (2)

Pentru cuantificarea activității endo-1,3(4)-beta-glucanazei: metoda spectrofotometrică (DNS), pe baza cuantificării zaharurilor eliberate produse prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei asupra beta-glucanului din orz la pH de 4,8 și la 50 °C.

Pui pentru îngrășare

20 000 BU

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică condițiile de depozitare și stabilitatea la granulare.

2.

Se utilizează la purcei (înțărcați) de până la aproximativ 35 kg.

3.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, trebuie utilizate măști de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

15 aprilie 2024

Purcei (înțărcați)

10 000 BU


(1)  1 BU reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează într-o secundă 1 nanomol de zaharuri reducătoare (exprimate în echivalenți glucoză) din substratul beta-glucan din orz, la pH de 4,8 și la 50 °C.

(2)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 303/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului din 25 aprilie 2005 de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Ca urmare a faptului că Statele Unite nu au adaptat legea privind dumpingul continuu și stoparea subvențiilor („Continued Dumping and Subsidy Offset Act” – CDSOA) în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Regulamentul (CE) nr. 673/2005 a instituit o taxă vamală suplimentară ad valorem de 15 % la importul anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, aplicabilă începând cu 1 mai 2005. În conformitate cu autorizația acordată de OMC de suspendare a aplicării concesiilor acordate Statelor Unite, Comisia trebuie să adapteze anual nivelul suspendării în funcție de nivelul anulării sau prejudicierii cauzate Uniunii Europene de CDSOA la acea dată.

(2)

Plățile efectuate în temeiul CDSOA în anul cel mai recent pentru care există date disponibile se referă la distribuirea taxelor antidumping și a celor compensatorii încasate în exercițiul financiar 2013 (1 octombrie 2012-30 septembrie 2013). Pe baza datelor publicate de Biroul Vămilor și Protecției Frontierelor al Statelor Unite, nivelul anulării sau prejudicierii cauzate Uniunii a fost evaluat la 872685 USD.

(3)

Nivelul anulării sau prejudicierii și, în consecință, al suspendării, a scăzut. Cu toate acestea, nivelul suspendării nu poate fi adaptat la nivelul anulării sau al prejudicierii prin adăugarea sau eliminarea unor produse din lista cuprinsă în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005. În consecință, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) din regulamentul menționat, Comisia ar trebui să păstreze neschimbată lista de produse din anexa I și să modifice rata taxei suplimentare, în vederea ajustării nivelului suspendării la nivelul anulării sau al prejudiciului. Prin urmare, cele trei produse enumerate în anexa I ar trebui menținute pe listă, iar rata taxei de import suplimentare ar trebui modificată și stabilită la 0,35 %.

(4)

Efectul unei taxe de import suplimentare ad valorem de 0,35 % asupra importurilor din Statele Unite de produse enumerate în anexa I reprezintă, pe parcursul unui an, o valoare comercială care nu depășește 872 685 USD.

(5)

Pentru a se asigura că nu există întârzieri în aplicarea ratei modificate a taxei de import suplimentare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 673/2005 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru măsuri de retorsiune comercială,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Produselor originare din Statele Unite ale Americii enumerate în anexa I la prezentul regulament li se aplică o taxă ad valorem suplimentară de 0,35 %, care se adaugă taxelor vamale aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2).

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110, 30.4.2005, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”


ANEXĂ

„ANEXA I

Produsele cărora li se aplică taxe suplimentare se identifică după codul lor NC format din opt cifre. Descrierea produselor clasificate în conformitate cu aceste coduri poate fi găsită în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 327, 30.10.2004, p. 1.”


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 304/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

privind autorizarea preparatelor de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 și Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 10 alineatele (1)-(4), stabilește dispozițiile specifice pentru evaluarea produselor utilizate în Uniune ca aditivi pentru însilozare la data la care regulamentul a devenit aplicabil.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, preparatele de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 și Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 au fost înregistrate în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente aparținând grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, destinate tuturor speciilor de animale.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, coroborat cu articolul 7, s-au depus cereri de autorizare a preparatelor respective ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivii în cauză să fie clasificați în categoria „aditivi tehnologici” și în grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizele sale din 23 mai 2012 (2), 10 septembrie 2013 (3) și 10 octombrie 2013 (4) că, în condițiile de utilizare propuse, preparatele respective nu au efecte adverse asupra sănătății animale, umane sau asupra mediului. De asemenea, autoritatea a concluzionat că preparatele de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 și Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 au potențialul de a îmbunătăți producția de furaje însilozate. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Aceasta a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea preparatelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestor preparate ar trebui să fie autorizată, conform dispozițiilor din anexa la prezentul regulament.

(6)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Preparatele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, sunt autorizate ca aditivi pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Preparatele specificate în anexă și hrana pentru animale care le conține, produse și etichetate înainte de 15 octombrie 2014, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 15 aprillie 2014, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(6):2733.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3363.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3436.


ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

CFU/kg de materie nouă

Categoria aditivilor tehnologici. Grupa funcțională: aditivi pentru însilozare

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Compoziția aditivului

Preparat de Enterococcus faecium

NCIMB 10415 cu un conținut minim de 1 × 1010 CFU/g de aditiv.

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Metoda de analiză  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar cu bilă, esculină și azidă (EN 15788).

Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă.

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

15 aprilie 2024

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Compoziția aditivului

Preparat de Enterococcus faecium

DSM 22502 cu un conținut minim de 1 × 1011 CFU/g de aditiv.

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Metoda de analiză  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar cu bilă, esculină și azidă (EN 15788).

Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

 

 

 

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1 × 108 CFU/kg de materie nouă.

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Compoziția aditivului

Preparat de Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 cu un conținut minim de 1 × 1010 CFU/g de aditiv.

 

Caracterizarea substanței active

Celule viabile de Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Metoda de analiză  (1)

Numărare în aditivul furajer: metoda prin etalare pe placă Petri utilizând agar MRS (EN 15786)

Identificare: Electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE).

Toate speciile de animale

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, se precizează condițiile de depozitare.

2.

Conținutul minim de aditiv, atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 5 × 107 CFU/kg de materie nouă.

3.

Pentru siguranță: se recomandă ca în timpul manipulării să se utilizeze dispozitive de protecție respiratorie și a ochilor, precum și mănuși.

15 aprilie 2024


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 305/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în hrana destinată tuturor speciilor de animale cu excepția rumegătoarelor, a porcinelor și a păsărilor de curte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu. Cererea respectivă a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în hrana destinată tuturor speciilor de animale, urmând a fi clasificați în categoria „aditivi tehnologici”, grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererea include, de asemenea, alte utilizări ale acelorași substanțe, pentru care nu s-a luat încă nicio decizie. Aditivul a fost autorizat pentru o perioadă de zece ani prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1222/2013 al Comisiei (2) pentru rumegătoare, porcine și păsări de curte.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul ei din 16 noiembrie 2011 (3) că, în condițiile de utilizare propuse, acidul propionic, propionatul de sodiu și propionatul de amoniu nu au efecte adverse asupra sănătății animale, a sănătății umane sau asupra mediului. S-a concluzionat, de asemenea, că substanțele ameliorează stabilitatea în condiții aerobe a materiilor ușor de însilozat. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice pentru monitorizarea ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metodele de analiză a aditivilor furajeri în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea substanțelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea respectivelor substanțe ar trebui să fie autorizată astfel cum se specifică în anexa la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”, sunt autorizate ca aditivi pentru hrana animalelor în condițiile prezentate în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1222/2013 al Comisiei din 29 noiembrie 2013 privind autorizarea acidului propionic, a propionatului de sodiu și a propionatului de amoniu ca aditivi în furajele destinate rumegătoarelor, porcinelor și păsărilor de curte (JO L 320, 30.11.2013, p. 16).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă analitică

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categorie: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare

1k280

Acid propionic

 

Compoziția aditivului

Acid propionic ≥ 99,5 %

 

Caracterizarea substanței active

Acid propionic ≥ 99,5 %

C3H6O2 Nr. CAS: 79-09-4

Reziduu nevolatil ≤ 0,01 % dacă este uscat la 140 °C la greutate constantă

Aldehide ≤ 0,1 % exprimate ca formaldehidă

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (1)

Cuantificarea acidului propionic ca acid propionic total în aditivii furajeri, preamestecuri, furaje: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Toate speciile de animale, altele decât rumegătoare, porcine și păsări de curte

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

15 aprilie 2024

1k281

Propionat de sodiu

 

Compoziția aditivului

Propionat de sodiu ≥ 98,5 %

 

Caracterizarea substanței active

Propionat de sodiu ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

Nr. CAS: 137-40-6

Pierdere prin uscare ≤ 4 %, determinată prin uscarea timp de două ore la 105 °C

Insolubil în apă ≤ 0,1 %

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (1)

Cuantificarea propionatului de sodiu în aditivul furajer:

1.

cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni – pentru determinarea propionatului total; și

2.

spectrometrie prin absorbție atomică, AAS (EN ISO 6869) – pentru determinarea sodiului total.

Cuantificarea propionatului de sodiu ca acid propionic total în preamestecuri, furaje: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Toate speciile de animale, altele decât rumegătoare, porcine și păsări de curte

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

15 aprilie 2024

1k284

Propionat de amoniu

 

Compoziția aditivului

Preparat de propionat de amoniu ≥ 19,0 %, acid propionic ≤ 80,0 % și apă ≤ 30 %

 

Caracterizarea substanței active

Propionat de amoniu: C3H9O2N

Nr. CAS: 17496-08-1

Produs prin sinteză chimică

 

Metodă de analiză  (2)

Cuantificarea propionatului de amoniu în aditivul furajer:

1.

cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni – pentru determinarea propionatului total; și

2.

titrare cu acid sulfuric și hidroxid de sodiu pentru determinarea amoniului.

Cuantificarea propionatului de amoniu ca acid propionic total în preamestecuri, furaje: cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni

Toate speciile de animale, altele decât rumegătoare, porcine și păsări de curte

1.

Folosirea simultană a altor acizi organici în dozele maxime permise este contraindicată.

2.

Aditivul se utilizează în materii ușor de însilozat (2).

3.

Utilizarea simultană cu alte surse de substanță activă nu depășește conținutul maxim autorizat.

4.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se utilizează echipamente de protecție respiratorie, echipamente de protecție a ochilor, mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

15 aprilie 2024


(1)  Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă (de exemplu, porumb – întreaga plantă, raigras, bromus sau pulpă de sfeclă de zahăr). Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 306/2014 AL COMISIEI

din 25 martie 2014

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 martie 2014.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/18


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2014

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textile, depusă de Spania)

(2014/167/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (1), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (3), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 150 000 000 EUR.

(3)

La data de 8 octombrie 2013, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în 198 de întreprinderi încadrate în diviziunea 13 din NACE Rev. 2 („Fabricarea produselor textile”) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) și a completat-o cu informații suplimentare transmise până la data de 5 noiembrie 2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 840 000 EUR.

(4)

În consecință, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 840 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


26.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2014

de numire a unui membru slovac în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2014/168/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere propunerea guvernului slovac,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/570/UE, Euratom de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (1).

(2)

Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Dušan BARČIK,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

E. VENIZELOS


(1)  JO L 251, 25.9.2010, p. 8.